ISSN 1507-2711
JOURNAL DOI: dx.doi.org/10.17531/ein

JCR Journal Profile


Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies  Wydawca(Publisher):Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa) - Polish Maintenance Society (Warsaw)   Patronat Naukowy(Scientific supervision): Polska Akademia Nauk o/Lublin  - Polish Akademy of Sciences Branch in Lublin  Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies


 We verify submissions originality with the use of iThenticate plagiarism checker

Wydawca:
Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa)

Patronat Naukowy:
Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie

Członek:
Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych


UWAGA:

Poprawne cytowanie publikacji ukazujących się w naszym Kwartalniku ze względu na wymogi baz bibliograficznych powinno zawierać pełną dwujęzyczną nazwę bez polskich znaków diakrytycznych, tj.: Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability


 

Zgłoszenie On-LINE

 
http://scientific.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=D

http://www.thomsonreuters.com/products_services/scientific/Journal_Citation_Reports

http://infobaseindex.com

http://www.info.scopus.com/why-scopus/publishers/?url=detail/what/publishers/

http://www.ebsco.comLista czasopism punktowanych MNiSzW 2019:

100 punktów w dyscyplinach:
- architektura i urbanistyka
- automatyka, elektronika i elektrotechnika
- inżynieria biomedyczna
- inżynieria lądowa i transport
- inżynieria materiałowa
- inżynieria mechaniczna
- inżynieria środowiska, górnictwo
i energetyka
- nauki o zarządzaniu i jakości


MOST CITED

Update: 2020-08-23

1. COMPUTER-AIDED MAINTENANCE AND RELIABILITY MANAGEMENT SYSTEMS FOR CONVEYOR BELTS
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 3   Pages: 377-382   Published: 2014

Times Cited: 54
2. ON APPROACHES FOR NON-DIRECT DETERMINATION OF SYSTEM DETERIORATION
By: Valis, David; Koucky, Miroslav; Zak, Libor

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 1   Pages: 33-41   Published: 2012

Times Cited: 53
3. A NEW FAULT TREE ANALYSIS METHOD: FUZZY DYNAMIC FAULT TREE ANALYSIS
By: Li, Yan-Feng; Huang, Hong-Zhong; Liu, Yu; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 3 Pages: 208-214 Published: 2012

Times Cited: 46
4. APPLICATION OF NEURAL RECONSTRUCTION OF TOMOGRAPHIC IMAGES IN THE PROBLEM OF RELIABILITY OF FLOOD PROTECTION FACILITIES
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 20 Issue: 3 Pages: 425-434 Published: 2018

Times Cited: 42
5. INNOVATIVE METHODS OF NEURAL RECONSTRUCTION FOR TOMOGRAPHIC IMAGES IN MAINTENANCE OF TANK INDUSTRIAL REACTORS
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 21 Issue: 2 Pages: 261-267 Published: 2019

Times Cited: 38
6. PREDICTING THE TOOL LIFE IN THE DRY MACHINING OF DUPLEX STAINLESS STEEL
By: Krolczyk, Grzegorz; Gajek, Maksymilian; Legutko, Stanislaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 15 Issue: 1 Pages: 62-65 Published: 2013

Times Cited: 36
7. UTILIZATION OF DIFFUSION PROCESSES AND FUZZY LOGIC FOR VULNERABILITY ASSESSMENT
By: Valis, David; Pietrucha-Urbanik, Katarzyna

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 1   Pages: 48-55   Published: 2014

Times Cited: 35
8. MAINTENANCE DECISION MAKING BASED ON DIFFERENT TYPES OF DATA FUSION
By: Galar, Diego; Gustafson, Anna; Tormos, Bernardo; et al.
EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY 
Volume 14, Issue: 2   Pages: 135-144   Published:2012

Times Cited: 35
9. TESTS OF EXTENDABILITY AND STRENGTH OF ADHESIVE-SEALED JOINTS IN THE CONTEXT OF DEVELOPING A COMPUTER SYSTEM FOR MONITORING THE CONDITION OF BELT JOINTS DURING CONVEYOR OPERATION
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 34-39 Published: 2010

Times Cited: 28
10. DEVELOPMENT TRENDS IN MACHINES OPERATION MAINTENANCE
By: Legutko, Stanislaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 2 Pages: 8-16 Published: 2009

Times Cited: 32

 Zadanie „Wdrożenie procedur zabezpieczających oryginalność publikacji naukowych w kwartalniku „Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability” finansowane w ramach umowy 532/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
Vol. 22, No. 1, 2020


Vol. 22, No. 2, 2020


Vol. 22, No. 3, 2020


Vol. 22, No. 4, 2020_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 Str. 381-390
Degradation modeling method for rotary lip seal based on failure mechanism analysis and stochastic process
Metoda modelowania degradacji obrotowego uszczelnienia wargowego w oparciu o analizę mechanizmu uszkodzenia i proces stochastyczny  


Str. 391-399
Industrial gas turbine operating parameters monitoring and data-driven prediction
Monitorowanie oraz bazująca na danych predykcja parametrów roboczych przemysłowej turbiny gazowej  


Str. 400-418
An artificial neural network model supported with multi criteria decision making approaches for maintenance planning in hydroelectric power plants
Planowanie utrzymania ruchu w elektrowniach wodnych w oparciu o model sztucznej sieci neuronowej wsparty wielokryterialnymi metodami podejmowania decyzji  


Str. 419-431
A novel test case prioritization method based on problems of numerical software code statement defect prediction
Nowatorska metoda priorytetyzacji przypadków testowych oparta na prognozowaniu błędów instrukcji kodu oprogramowania numerycznego  


Str. 432-439
Investigation of wear resistance of selected materials after slide burnishing process
Badania odporności na zużycie wybranych materiałów poddanych procesowi nagniatania ślizgowego


Str. 440-448
Predicting motor oil condition using artificial neural networks and principal component analysis
Prognozowanie stanu oleju silnikowego za pomocą sztucznych sieci neuronowych i analizy składowych głównych  


Str. 449-454
Electric current as a source of information about control parameters of indirect injection fuel injector
Przebieg prądowy jako źródło informacji o parametrach sterowania wtryskiwaczem paliwowym wtrysku pośredniego


Str. 455-464
Maintenance policy for oil-lubricated systems with oil analysis data
Polityka utrzymania ruchu układów smarowanych olejem w oparciu o dane z analizy oleju  


Str. 465-471
Evaluation of performance characteristics of the environmentally friendly cutting fluid with zinc aspartate
Ocena właściwości eksploatacyjnych proekologicznej cieczy chłodząco-smarującej zawierającej asparaginian cynku


Str. 472-481
Analysis of tensile properties of worn fabric conveyor belts with renovated cover and with the different carcass type
Analiza właściwości wytrzymałościowych zużytych tkaninowych taśm przenośnikowych z różnymi typami rdzenia po renowacji górnej okładki  


Str. 482-492
Fault-tolerant design for increasing the reliability of an autonomous driving gear shifting system
Projektowanie tolerujące uszkodzenia zwiększające niezawodności systemu zmiany biegów pojazdu autonomicznego  


Str. 493-500
Maintenance of heavy trucks: an international study on truck drivers
Obsługa techniczna samochodów ciężarowych: międzynarodowe badanie kierowców ciężarówek  


Waldemar Paszkowski Str. 501-507
Modeling of vibroacoustic phenomena using the method of parameterizing the audio signa
Modelowanie zjawisk wibroakustycznych z zastosowaniem metody parametryzacji sygnału fonicznego


Str. 508-519
Imprecise sensitivity analysis of system reliability based on the Bayesian network and probability box
Niedokładna analiza czułościowa niezawodności systemu w oparciu o sieć bayesowską i pole prawdopodobieństwa (p-box)  


Str. 520-529
Similarity-based failure threshold determination for system residual life prediction
Określanie progu awarii na podstawie podobieństwa jako metoda pozwalająca na przewidywanie trwałości resztkowej systemu  


Str. 530-535
The method of determining PEMFC fuel cell stack performance decrease rate based on the voltage-current charact eristic shift
Metoda wyznaczania szybkości spadku wydajności stosu ogniw paliwowych typu PEMFC na podstawie przesunięcia charakterystyki napięciowo-prądowej


Str. 536-543
Analysis of ore flow through longitudinal belt conveyor transfer point
Badania symulacyjne przesypu wzdłużnego przenośnika taśmowego  


Str. 544-556
Worm gear condition monitoring and fault detection from thermal images via deep learning method
Monitorowanie stanu i wykrywanie błędów przekładni ślimakowej na podstawie termogramów z wykorzystaniem metody głębokiego uczenia  


Str. 557-564
Method for estimating the durability of aviation hydraulic drives
Metoda szacowania trwałości lotniczych napędów hydraulicznych


Str. 565-573
Upper-bound estimation of load-carrying capacity of perforated cold-formed thin-walled steel lipped channel columns under compression loading
Oszacowanie górne nośności perforowanych zimno formowanych prętów cienkościennych poddanych ściskaniu  


 

Załączniki: