ISSN 1507-2711
JOURNAL DOI: dx.doi.org/10.17531/ein

JCR Journal Profile


Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies  Wydawca(Publisher):Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa) - Polish Maintenance Society (Warsaw)   Patronat Naukowy(Scientific supervision): Polska Akademia Nauk o/Lublin  - Polish Akademy of Sciences Branch in Lublin  Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies

 


Wydawca:
Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa)

Patronat Naukowy:
Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie

Członek:
Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych


UWAGA:

Poprawne cytowanie publikacji ukazujących się w naszym Kwartalniku ze względu na wymogi baz bibliograficznych powinno zawierać pełną dwujęzyczną nazwę bez polskich znaków diakrytycznych, tj.: Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability


 

Zgłoszenie On-LINE

 
http://scientific.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=D

http://www.thomsonreuters.com/products_services/scientific/Journal_Citation_Reports

http://infobaseindex.com

http://www.info.scopus.com/why-scopus/publishers/?url=detail/what/publishers/

http://www.ebsco.comLista czasopism punktowanych MNiSzW 2019:

100 punktów w dyscyplinach:
- architektura i urbanistyka
- automatyka, elektronika i elektrotechnika
- inżynieria biomedyczna
- inżynieria lądowa i transport
- inżynieria materiałowa
- inżynieria mechaniczna
- inżynieria środowiska, górnictwo
i energetyka
- nauki o zarządzaniu i jakości


MOST CITED

Update: 2019-11-17

1. ON APPROACHES FOR NON-DIRECT DETERMINATION OF SYSTEM DETERIORATION
By: Valis, David; Koucky, Miroslav; Zak, Libor

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 1   Pages: 33-41   Published: 2012

Times Cited: 51
2. COMPUTER-AIDED MAINTENANCE AND RELIABILITY MANAGEMENT SYSTEMS FOR CONVEYOR BELTS
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 3   Pages: 377-382   Published: 2014

Times Cited: 48
3. A NEW FAULT TREE ANALYSIS METHOD: FUZZY DYNAMIC FAULT TREE ANALYSIS
By: Li, Yan-Feng; Huang, Hong-Zhong; Liu, Yu; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 3 Pages: 208-214 Published: 2012

Times Cited: 43
4. PREDICTING THE TOOL LIFE IN THE DRY MACHINING OF DUPLEX STAINLESS STEEL
By: Krolczyk, Grzegorz; Gajek, Maksymilian; Legutko, Stanislaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 15 Issue: 1 Pages: 62-65 Published: 2013

Times Cited: 33
5. UTILIZATION OF DIFFUSION PROCESSES AND FUZZY LOGIC FOR VULNERABILITY ASSESSMENT
By: Valis, David; Pietrucha-Urbanik, Katarzyna

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 1   Pages: 48-55   Published: 2014

Times Cited: 32
6. MAINTENANCE DECISION MAKING BASED ON DIFFERENT TYPES OF DATA FUSION
By: Galar, Diego; Gustafson, Anna; Tormos, Bernardo; et al.
EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY 
Volume 14, Issue: 2   Pages: 135-144   Published:2012

Times Cited: 32
7. APPLICATION OF NEURAL RECONSTRUCTION OF TOMOGRAPHIC IMAGES IN THE PROBLEM OF RELIABILITY OF FLOOD PROTECTION FACILITIES
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 20 Issue: 3 Pages: 425-434 Published: 2018

Times Cited: 30
8. RECOGNITION OF ARMATURE CURRENT OF DC GENERATOR DEPENDING ON ROTOR SPEED USING FFT, MSAF-1 AND LDA
By: Glowacz, Adam; Glowacz, Witold; Glowacz, Zygfryd

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 17 Issue: 1 Pages: 64-69 Published: 2015

Times Cited: 28
9. TESTS OF EXTENDABILITY AND STRENGTH OF ADHESIVE-SEALED JOINTS IN THE CONTEXT OF DEVELOPING A COMPUTER SYSTEM FOR MONITORING THE CONDITION OF BELT JOINTS DURING CONVEYOR OPERATION
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 34-39 Published: 2010

Times Cited: 28
10. MODELLING OF PASSIVE VIBRATION DAMPING USING PIEZOELECTRIC TRANSDUCERS - THE MATHEMATICAL MODEL
By: Buchacz, Andrzej; Placzek, Marek; Wrobel, Andrzej

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 2   Pages: 301-306   Published: 2014

Times Cited: 27

 Zadanie „Wdrożenie procedur zabezpieczających oryginalność publikacji naukowych w kwartalniku „Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability” finansowane w ramach umowy 532/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.


Algorytm do oceny wpływu konserwacji na zagregowane zmienne towarzyszącei jego zastosowanie w odniesieniu do kolejowych napędów zwrotnicowych

An algorithm for estimating the effect of maintenance on aggregated covariates with application to railway switch point machines

 

Tekst artykułu: 

Streszczenie: 

W artykule zaproponowano algorytm służący do szacowania skuteczności utrzymania ruchu w odniesieniu do wieku i stanu technicznego (kondycji) systemu. Główny wkład proponowanej metody stanowi koncepcja wirtualnego stanu urządzenia. Metoda zakłada, że uszkodzenia można zamodelować za pomocą niejednorodnego procesu Poissona, a zmienne towarzyszące za pomocą modelu proporcjonalnego hazardu. Mówiąc precyzyjniej, wpływ konserwacji na wiek urządzenia szacuje się z wykorzystaniem funkcji hazardu Weibulla, natomiast wpływ na stan urządzenia i zmienne towarzyszące związane z monitorowaniem stanu ocenia się stosując funkcję hazardu Coxa. W artykule pokazujemy, że wpływ konserwacji na wskaźnik stanu i wskaźnik stanu wirtualnego można wyrazić w kategoriach filtra Kalmana. Wskaźnik stanu oblicza się na podstawie odległości Mahalanobisa między bieżącymi a początkowymi danymi z monitorowania stanu. Ocenia się także wpływ utrzymania na wiek i kondycję systemu. Proponowany algorytm zastosowano w odniesieniu do napędów zwrotnicowych. Zapobiegawcze i naprawcze typy konserwacji zamodelowano jako różne parametry utrzymania ruchu. Korzystając z danych z monitorowania stanu, obliczono wskaźnik stanu jako skalowaną odległość Mahalanobisa. Wyprowadzono funkcje niezawodności i wiarygodności oraz obliczono metodą najmniejszych kwadratów szacunkowe wielkości wszystkich istotnych parametrów, a także szacunkowy wpływ konserwacji na wskaźniki czasu i stanu technicznego oraz pozostały okres użytkowania (RUL).

Abstract: 

We propose an algorithm for estimating the effectiveness of maintenance on both age and health of a system. One of the main contributions is the concept of virtual health of the device. It is assumed that failures follow a nonhomogeneous Poisson process (NHPP) and covariates follow the proportional hazards model (PHM). In particular, the effect of maintenance on device’s age is estimated using the Weibull hazard function, while the effect on device’s health and covariates associated with condition-based monitoring (CBM) is estimated using the Cox hazard function. We show that the maintenance effect on the health indicator (HI) and the virtual HI can be expressed in terms of the Kalman filter concepts. The HI is calculated from Mahalanobis distance between the current and the baseline condition monitoring data. The effect of maintenance on both age and health is also estimated. The algorithm is applied to the case of railway point machines. Preventive and corrective types of maintenance are modelled as different maintenance effect parameters. Using condition monitoring data, the HI is calculated as a scaled Mahalanobis distance. We derive reliability and likelihood functions and find the least squares estimates (LSE) of all relevant parameters, maintenance effect estimates on time and HI, as well as the remaining useful life (RUL).

Strony: 

619-630

DOI: 10.17531/ein.2019.4.11

Article citation info: 
Babishin V, Taghipour S. An algorithm for estimating the effect of maintenance on aggregated covariates with application to railway switch point machines. Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability 2019; 21 (4): 619–630, http://dx.doi.org/10.17531/ein.2019.4.11.