ISSN 1507-2711
JOURNAL DOI: dx.doi.org/10.17531/ein
Our IF is 1.806
JCR Journal Profile


Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies  Wydawca(Publisher):Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa) - Polish Maintenance Society (Warsaw)   Patronat Naukowy(Scientific supervision): Polska Akademia Nauk o/Lublin  - Polish Akademy of Sciences Branch in Lublin  Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies

 


Wydawca:
Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa)

Patronat Naukowy:
Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie

Członek:
Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych


UWAGA:

Poprawne cytowanie publikacji ukazujących się w naszym Kwartalniku ze względu na wymogi baz bibliograficznych powinno zawierać pełną dwujęzyczną nazwę bez polskich znaków diakrytycznych, tj.: Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability


 

Zgłoszenie On-LINE

 
 

Impact Factor

Impact Factor

SCImago Journal & Country Rank


Lista czasopism punktowanych MNiSzW 2019:

100 punktów w dyscyplinach:
- architektura i urbanistyka
- automatyka, elektronika i elektrotechnika
- inżynieria biomedyczna
- inżynieria lądowa i transport
- inżynieria materiałowa
- inżynieria mechaniczna
- inżynieria środowiska, górnictwo
i energetyka
- nauki o zarządzaniu i jakości


MOST CITED

Update: 2018-11-13

1. ON APPROACHES FOR NON-DIRECT DETERMINATION OF SYSTEM DETERIORATION
By: Valis, David; Koucky, Miroslav; Zak, Libor

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 1   Pages: 33-41   Published: 2012

Times Cited: 45
2. COMPUTER-AIDED MAINTENANCE AND RELIABILITY MANAGEMENT SYSTEMS FOR CONVEYOR BELTS
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 3   Pages: 377-382   Published: 2014

Times Cited: 35
3. A NEW FAULT TREE ANALYSIS METHOD: FUZZY DYNAMIC FAULT TREE ANALYSIS
By: Li, Yan-Feng; Huang, Hong-Zhong; Liu, Yu; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 208-214 Published: 2012

Times Cited: 32
4. UTILIZATION OF DIFFUSION PROCESSES AND FUZZY LOGIC FOR VULNERABILITY ASSESSMENT
By: Valis, David; Pietrucha-Urbanik, Katarzyna

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 1   Pages: 48-55   Published: 2014

Times Cited: 30
5. MAINTENANCE DECISION MAKING BASED ON DIFFERENT TYPES OF DATA FUSION
By: Galar, Diego; Gustafson, Anna; Tormos, Bernardo; et al.
EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY 
Issue: 2   Pages: 135-144   Published:2012

Times Cited: 28
6. PREDICTING THE TOOL LIFE IN THE DRY MACHINING OF DUPLEX STAINLESS STEEL
By: Krolczyk, Grzegorz; Gajek, Maksymilian; Legutko, Stanislaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 15 Issue: 1 Pages: 62-65 Published: 2013

Times Cited: 28
7. SELECTED ASPECTS OF PHYSICAL STRUCTURES VULNERABILITY - STATE-OF-THE-ART
By: Valis, David; Vintr, Zdenek; Malach, Jindrich

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 189-194 Published: 2012

Times Cited: 26
8. RELIABILITY BASED OPTIMAL PREVENTIVE MAINTENANCE POLICY OF SERIES-PARALLEL SYSTEMS
By: Peng Wei; Huang Hong-Zhong; Zhang Xiaoling; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 2 Pages: 4-7 Published: 2009

Times Cited: 24
9. DIAGNOSTIC OF DIRECT CURRENT MACHINE BASED ON ANALYSIS OF ACOUSTIC SIGNALS WITH THE USE OF SYMLET WAVELET TRANSFORM AND MODIFIED CLASSIFIER BASED ON WORDS
By: Głowacz Adam

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 4   Pages: 554-558   Published: 2014

Times Cited: 23
10. MODELLING OF PASSIVE VIBRATION DAMPING USING PIEZOELECTRIC TRANSDUCERS - THE MATHEMATICAL MODEL
By: Buchacz, Andrzej; Placzek, Marek; Wrobel, Andrzej

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 2   Pages: 301-306   Published: 2014

Times Cited: 23

 

Licznik od 2016.06.29: darmowe liczniki


Zadanie „Wdrożenie procedur zabezpieczających oryginalność publikacji naukowych w kwartalniku „Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability” finansowane w ramach umowy 532/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
Vol. 21, No. 2, 2019


Vol. 21, No. 3, 2019


Vol. 21, No. 4, 2019
 


_ _ _ _ _ _ _ _ _ 


_ _ _ _ _ _ _ _ _

 

 Str. 539-545
Fault diagnosis of multistage centrifugal pump unit using non-local means-based vibration signal denoising
Diagnozowanie uszkodzeń wielostopniowej pompy odśrodkowej z wykorzystaniem metody odszumiania sygnału drgań w oparciu o średnie nielokalne  


Myron Chernets Str. 546-552
Method of calculation of tribotechnical characteristics of the metal-polymer gear, reinforced with glass fiber, taking into account the correction of tooth
Metoda obliczeniowa tribotechnicznych charakterystyk przekładni zębatych metal-polimerowych z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym z uwzględnieniem korekcji zębów  


Str. 553-561
Selected issues of the reliability and operational assessment of a fire alarm system
Wybrane zagadnienia oceny niezawodnościowo-eksploatacyjnej systemów sygnalizacji pożaru


Barbara Kucharska Str. 562-566
Identification of surface stress in the exhaust system pipe made by hydroforming technology based on diffractometric measurements
Identyfikacja naprężeń powierzchniowych w rurze do układu wydechowego wykonanej technologią hydroformowania na podstawie pomiarów dyfraktometrycznych


Str. 567-576
Intelligent Forecasting of Automatic Train Protection System Failure Rate in China High-speed Railway
Inteligentne prognozowanie intensywności uszkodzeń automatycznego systemu ochrony pociągów kolei dużych prędkości w Chinach  


Str. 577-584
Analysis of heat exchange in the powertrain of a road vehicle with a retarder
Analiza wymiany ciepła w układzie napędowym pojazdu drogowego z retarderem  


Str. 585-591

Analysis, evaluation and monitoring of the characteristic frequencies of pneumatic drive unit and its bearing through their corresponding frequency spectra and spectral density

Analiza, ocena i monitorowanie częstotliwości charakterystycznych pneumatycznego zespołu napędowego i wchodzącego w jego skład łożyska na podstawie widm częstotliwości oraz gęstości widmowej  


Str. 592-598
Problems in assessing the durability of a selected vehicle component based on the accelerated proving ground test
Problemy oceny trwałości wybranego elementu pojazdu na podstawie przyspieszonego testu przebiegowego


Str. 599-609
Structural reliability analysis based on fuzzy random uncertainty
Analiza niezawodności strukturalnej w oparciu o rozmytą niepewność losową  


Str. 610-618
Particle swarm-optimized support vector machines and pre-processing techniques for remaining useful life estimation of bearings
Zastosowanie maszyn wektorów nośnych zoptymalizowanych metodą roju cząstek oraz technik przetwarzania wstępnego do oceny pozostałego okresu użytkowania łożysk  


Str. 619-630
An algorithm for estimating the effect of maintenance on aggregated covariates with application to railway switch point machines
Algorytm do oceny wpływu konserwacji na zagregowane zmienne towarzyszącei jego zastosowanie w odniesieniu do kolejowych napędów zwrotnicowych  


Marko Čepin Str. 631-637
Evaluation of the importance factors of the power plants within the power system reliability evaluation
Ocena współczynników ważności elektrowni w ramach oceny niezawodności systemu elektroenergetycznego  


Sebastian Marian Zaharia Str. 638-644
The methodology of fatigue lifetime prediction and validation based on accelerated reliability testing of the rotor pitch links
Metodologia prognozowania trwałości zmęczeniowej oraz jej walidacja w oparciu o przyspieszone badania niezawodności dźwigni skoku wirnika nośnego  


Str. 645-653
Calculations of the optimal distribution of brake force in agricultural vehicles categories R3 and R4
Obliczenia optymalnego rozdziału sił hamujących w przyczepach rolniczych kategorii R3 i R4


Str. 654-661
Stochastic modelling of the temperature increase in metal stampings with multiple stress variables and random effects for reliability assessment
Ocena niezawodności z wykorzystaniem stochastycznego modelu wzrostu temperatury w metalowych wytłoczkach, uwzględniającego wielorakie zmienne naprężeniowe oraz efekty losowe  


Str. 662-669
Forecasting the readiness of special vehicles using the semi-Markov model
Prognozowanie gotowości pojazdów specjalnych na podstawie modelu semi-Markowa


Str. 670-678
Experimental evaluation of the dynamic properties of an energy microturbine with defects in the rotating system
Eksperymentalna ocena właściwości dynamicznych mikroturbiny energetycznej w obecności defektów układu wirującego


Str. 679-685
Assessment model of cutting tool condition for real-time supervision system
Model oceny stanu narzędzia skrawającego dla systemu nadzoru w czasie rzeczywistym  


Str. 686-691
Durability and exploitation performance of cutting tools made out of chromium oxide nanocomposite materials
Trwałość i właściwości eksploatacyjne narzędzi skrawających wykonanych z nanokompozytu tlenku chromu  


692-696
Studies on resistance to erosion of nickel and its alloys to be used in elements of fluid - flow machines
Badania odporności erozyjnej niklu i jego stopu do zastosowania w elementach maszyn przepływowych


 

Załączniki: