ISSN 1507-2711
JOURNAL DOI: dx.doi.org/10.17531/ein

JCR Journal Profile


Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies  Wydawca(Publisher):Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa) - Polish Maintenance Society (Warsaw)   Patronat Naukowy(Scientific supervision): Polska Akademia Nauk o/Lublin  - Polish Akademy of Sciences Branch in Lublin  Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies


 We verify submissions originality with the use of iThenticate plagiarism checker

Wydawca:
Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa)

Patronat Naukowy:
Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie

Członek:
Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych


UWAGA:

Poprawne cytowanie publikacji ukazujących się w naszym Kwartalniku ze względu na wymogi baz bibliograficznych powinno zawierać pełną dwujęzyczną nazwę bez polskich znaków diakrytycznych, tj.: Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability


 

Zgłoszenie On-LINE

 
http://scientific.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=D

http://www.thomsonreuters.com/products_services/scientific/Journal_Citation_Reports

http://infobaseindex.com

http://www.info.scopus.com/why-scopus/publishers/?url=detail/what/publishers/

http://www.ebsco.comLista czasopism punktowanych MNiSzW 2019:

100 punktów w dyscyplinach:
- architektura i urbanistyka
- automatyka, elektronika i elektrotechnika
- inżynieria biomedyczna
- inżynieria lądowa i transport
- inżynieria materiałowa
- inżynieria mechaniczna
- inżynieria środowiska, górnictwo
i energetyka
- nauki o zarządzaniu i jakości


MOST CITED

Update: 2020-08-23

1. COMPUTER-AIDED MAINTENANCE AND RELIABILITY MANAGEMENT SYSTEMS FOR CONVEYOR BELTS
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 3   Pages: 377-382   Published: 2014

Times Cited: 54
2. ON APPROACHES FOR NON-DIRECT DETERMINATION OF SYSTEM DETERIORATION
By: Valis, David; Koucky, Miroslav; Zak, Libor

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 1   Pages: 33-41   Published: 2012

Times Cited: 53
3. A NEW FAULT TREE ANALYSIS METHOD: FUZZY DYNAMIC FAULT TREE ANALYSIS
By: Li, Yan-Feng; Huang, Hong-Zhong; Liu, Yu; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 3 Pages: 208-214 Published: 2012

Times Cited: 46
4. APPLICATION OF NEURAL RECONSTRUCTION OF TOMOGRAPHIC IMAGES IN THE PROBLEM OF RELIABILITY OF FLOOD PROTECTION FACILITIES
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 20 Issue: 3 Pages: 425-434 Published: 2018

Times Cited: 42
5. INNOVATIVE METHODS OF NEURAL RECONSTRUCTION FOR TOMOGRAPHIC IMAGES IN MAINTENANCE OF TANK INDUSTRIAL REACTORS
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 21 Issue: 2 Pages: 261-267 Published: 2019

Times Cited: 38
6. PREDICTING THE TOOL LIFE IN THE DRY MACHINING OF DUPLEX STAINLESS STEEL
By: Krolczyk, Grzegorz; Gajek, Maksymilian; Legutko, Stanislaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 15 Issue: 1 Pages: 62-65 Published: 2013

Times Cited: 36
7. UTILIZATION OF DIFFUSION PROCESSES AND FUZZY LOGIC FOR VULNERABILITY ASSESSMENT
By: Valis, David; Pietrucha-Urbanik, Katarzyna

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 1   Pages: 48-55   Published: 2014

Times Cited: 35
8. MAINTENANCE DECISION MAKING BASED ON DIFFERENT TYPES OF DATA FUSION
By: Galar, Diego; Gustafson, Anna; Tormos, Bernardo; et al.
EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY 
Volume 14, Issue: 2   Pages: 135-144   Published:2012

Times Cited: 35
9. TESTS OF EXTENDABILITY AND STRENGTH OF ADHESIVE-SEALED JOINTS IN THE CONTEXT OF DEVELOPING A COMPUTER SYSTEM FOR MONITORING THE CONDITION OF BELT JOINTS DURING CONVEYOR OPERATION
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 34-39 Published: 2010

Times Cited: 28
10. DEVELOPMENT TRENDS IN MACHINES OPERATION MAINTENANCE
By: Legutko, Stanislaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 2 Pages: 8-16 Published: 2009

Times Cited: 32

 Zadanie „Wdrożenie procedur zabezpieczających oryginalność publikacji naukowych w kwartalniku „Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability” finansowane w ramach umowy 532/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
Str. 539-545
Fault diagnosis of multistage centrifugal pump unit using non-local means-based vibration signal denoising
Diagnozowanie uszkodzeń wielostopniowej pompy odśrodkowej z wykorzystaniem metody odszumiania sygnału drgań w oparciu o średnie nielokalne  


Myron Chernets Str. 546-552
Method of calculation of tribotechnical characteristics of the metal-polymer gear, reinforced with glass fiber, taking into account the correction of tooth
Metoda obliczeniowa tribotechnicznych charakterystyk przekładni zębatych metal-polimerowych z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym z uwzględnieniem korekcji zębów  


Str. 553-561
Selected issues of the reliability and operational assessment of a fire alarm system
Wybrane zagadnienia oceny niezawodnościowo-eksploatacyjnej systemów sygnalizacji pożaru


Barbara Kucharska Str. 562-566
Identification of surface stress in the exhaust system pipe made by hydroforming technology based on diffractometric measurements
Identyfikacja naprężeń powierzchniowych w rurze do układu wydechowego wykonanej technologią hydroformowania na podstawie pomiarów dyfraktometrycznych


Str. 567-576
Intelligent Forecasting of Automatic Train Protection System Failure Rate in China High-speed Railway
Inteligentne prognozowanie intensywności uszkodzeń automatycznego systemu ochrony pociągów kolei dużych prędkości w Chinach  


Str. 577-584
Analysis of heat exchange in the powertrain of a road vehicle with a retarder
Analiza wymiany ciepła w układzie napędowym pojazdu drogowego z retarderem  


Str. 585-591

Analysis, evaluation and monitoring of the characteristic frequencies of pneumatic drive unit and its bearing through their corresponding frequency spectra and spectral density

Analiza, ocena i monitorowanie częstotliwości charakterystycznych pneumatycznego zespołu napędowego i wchodzącego w jego skład łożyska na podstawie widm częstotliwości oraz gęstości widmowej  


Str. 592-598
Problems in assessing the durability of a selected vehicle component based on the accelerated proving ground test
Problemy oceny trwałości wybranego elementu pojazdu na podstawie przyspieszonego testu przebiegowego


Str. 599-609
Structural reliability analysis based on fuzzy random uncertainty
Analiza niezawodności strukturalnej w oparciu o rozmytą niepewność losową  


Str. 610-618
Particle swarm-optimized support vector machines and pre-processing techniques for remaining useful life estimation of bearings
Zastosowanie maszyn wektorów nośnych zoptymalizowanych metodą roju cząstek oraz technik przetwarzania wstępnego do oceny pozostałego okresu użytkowania łożysk  


Str. 619-630
An algorithm for estimating the effect of maintenance on aggregated covariates with application to railway switch point machines
Algorytm do oceny wpływu konserwacji na zagregowane zmienne towarzyszącei jego zastosowanie w odniesieniu do kolejowych napędów zwrotnicowych  


Marko Čepin Str. 631-637
Evaluation of the importance factors of the power plants within the power system reliability evaluation
Ocena współczynników ważności elektrowni w ramach oceny niezawodności systemu elektroenergetycznego  


Sebastian Marian Zaharia Str. 638-644
The methodology of fatigue lifetime prediction and validation based on accelerated reliability testing of the rotor pitch links
Metodologia prognozowania trwałości zmęczeniowej oraz jej walidacja w oparciu o przyspieszone badania niezawodności dźwigni skoku wirnika nośnego  


Str. 645-653
Calculations of the optimal distribution of brake force in agricultural vehicles categories R3 and R4
Obliczenia optymalnego rozdziału sił hamujących w przyczepach rolniczych kategorii R3 i R4


Str. 654-661
Stochastic modelling of the temperature increase in metal stampings with multiple stress variables and random effects for reliability assessment
Ocena niezawodności z wykorzystaniem stochastycznego modelu wzrostu temperatury w metalowych wytłoczkach, uwzględniającego wielorakie zmienne naprężeniowe oraz efekty losowe  


Str. 662-669
Forecasting the readiness of special vehicles using the semi-Markov model
Prognozowanie gotowości pojazdów specjalnych na podstawie modelu semi-Markowa


Str. 670-678
Experimental evaluation of the dynamic properties of an energy microturbine with defects in the rotating system
Eksperymentalna ocena właściwości dynamicznych mikroturbiny energetycznej w obecności defektów układu wirującego


Str. 679-685
Assessment model of cutting tool condition for real-time supervision system
Model oceny stanu narzędzia skrawającego dla systemu nadzoru w czasie rzeczywistym  


Str. 686-691
Durability and exploitation performance of cutting tools made out of chromium oxide nanocomposite materials
Trwałość i właściwości eksploatacyjne narzędzi skrawających wykonanych z nanokompozytu tlenku chromu  


692-696
Studies on resistance to erosion of nickel and its alloys to be used in elements of fluid - flow machines
Badania odporności erozyjnej niklu i jego stopu do zastosowania w elementach maszyn przepływowych


 

Załączniki: