ISSN 1507-2711
JOURNAL DOI: dx.doi.org/10.17531/ein
Our IF is 1.806
JCR Journal Profile


Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies  Wydawca(Publisher):Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa) - Polish Maintenance Society (Warsaw)   Patronat Naukowy(Scientific supervision): Polska Akademia Nauk o/Lublin  - Polish Akademy of Sciences Branch in Lublin  Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies

 


Wydawca:
Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa)

Patronat Naukowy:
Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie

Członek:
Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych


UWAGA:

Poprawne cytowanie publikacji ukazujących się w naszym Kwartalniku ze względu na wymogi baz bibliograficznych powinno zawierać pełną dwujęzyczną nazwę bez polskich znaków diakrytycznych, tj.: Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability


 

Zgłoszenie On-LINE

 
 

Impact Factor

Impact Factor

SCImago Journal & Country Rank


Lista czasopism punktowanych MNiSzW 2019:

100 punktów w dyscyplinach:
- architektura i urbanistyka
- automatyka, elektronika i elektrotechnika
- inżynieria biomedyczna
- inżynieria lądowa i transport
- inżynieria materiałowa
- inżynieria mechaniczna
- inżynieria środowiska, górnictwo
i energetyka
- nauki o zarządzaniu i jakości


MOST CITED

Update: 2019-11-17

1. ON APPROACHES FOR NON-DIRECT DETERMINATION OF SYSTEM DETERIORATION
By: Valis, David; Koucky, Miroslav; Zak, Libor

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 1   Pages: 33-41   Published: 2012

Times Cited: 51
2. COMPUTER-AIDED MAINTENANCE AND RELIABILITY MANAGEMENT SYSTEMS FOR CONVEYOR BELTS
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 3   Pages: 377-382   Published: 2014

Times Cited: 48
3. A NEW FAULT TREE ANALYSIS METHOD: FUZZY DYNAMIC FAULT TREE ANALYSIS
By: Li, Yan-Feng; Huang, Hong-Zhong; Liu, Yu; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 3 Pages: 208-214 Published: 2012

Times Cited: 43
4. PREDICTING THE TOOL LIFE IN THE DRY MACHINING OF DUPLEX STAINLESS STEEL
By: Krolczyk, Grzegorz; Gajek, Maksymilian; Legutko, Stanislaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 15 Issue: 1 Pages: 62-65 Published: 2013

Times Cited: 33
5. UTILIZATION OF DIFFUSION PROCESSES AND FUZZY LOGIC FOR VULNERABILITY ASSESSMENT
By: Valis, David; Pietrucha-Urbanik, Katarzyna

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 1   Pages: 48-55   Published: 2014

Times Cited: 32
6. MAINTENANCE DECISION MAKING BASED ON DIFFERENT TYPES OF DATA FUSION
By: Galar, Diego; Gustafson, Anna; Tormos, Bernardo; et al.
EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY 
Volume 14, Issue: 2   Pages: 135-144   Published:2012

Times Cited: 32
7. APPLICATION OF NEURAL RECONSTRUCTION OF TOMOGRAPHIC IMAGES IN THE PROBLEM OF RELIABILITY OF FLOOD PROTECTION FACILITIES
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 20 Issue: 3 Pages: 425-434 Published: 2018

Times Cited: 30
8. RECOGNITION OF ARMATURE CURRENT OF DC GENERATOR DEPENDING ON ROTOR SPEED USING FFT, MSAF-1 AND LDA
By: Glowacz, Adam; Glowacz, Witold; Glowacz, Zygfryd

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 17 Issue: 1 Pages: 64-69 Published: 2015

Times Cited: 28
9. TESTS OF EXTENDABILITY AND STRENGTH OF ADHESIVE-SEALED JOINTS IN THE CONTEXT OF DEVELOPING A COMPUTER SYSTEM FOR MONITORING THE CONDITION OF BELT JOINTS DURING CONVEYOR OPERATION
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 34-39 Published: 2010

Times Cited: 28
10. MODELLING OF PASSIVE VIBRATION DAMPING USING PIEZOELECTRIC TRANSDUCERS - THE MATHEMATICAL MODEL
By: Buchacz, Andrzej; Placzek, Marek; Wrobel, Andrzej

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 2   Pages: 301-306   Published: 2014

Times Cited: 27

 Zadanie „Wdrożenie procedur zabezpieczających oryginalność publikacji naukowych w kwartalniku „Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability” finansowane w ramach umowy 532/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.


Oparta na kryterium krytyczności polityka zamawiania części zamiennych do zdegradowanych systemów wieloelementowych

A criticality importance-based spare ordering policy for multi-component degraded systems

 

Tekst artykułu: 

Streszczenie: 

Wraz ze wzrostem złożoności i różnorodności systemów produkcyjnych, coraz większą uwagę zwraca się na wymianę zapobiegawczą w systemach wieloelementowych. Każdy element takiego systemu jest nieidentyczny z pozostałymi elementami i charakteryzuje się własnym procesem degradacji. W niniejszym artykule proponujemy strategię zamawiania elementów zamiennych dla systemu złożonego składającego się z wielu ulegających degradacji komponentów tworzących strukturę szeregowo-równoległą. Omawiana strategia wymiany opiera się na kryterium krytyczności elementów. Akcja wymiany uruchamiana jest za każdym razem, gdy niezawodność systemu spada poniżej dolnego progu i dostępne są części zamienne. Na proponowaną strategię składają się zasadniczo dwa etapy: (1) określenie elementów wymagających wymiany oraz (2) określenie terminu zamówienia części zamiennych do wybranych elementów. W 1. etapie, po uruchomieniu akcji wymiany, wybiera się komponenty systemu, które najpilniej wymagają wymiany, kierując się optymalnym rankingiem komponentów, do momentu aż system osiągnie górny próg niezawodności. W 2 etapie, opracowuje się politykę zamawiania części zamiennych dla wybranych komponentów oraz określa się optymalny czas zamawiania części zamiennych poprzez minimalizację oczekiwanego kosztu wymiany podczas jednego cyklu wymiany. W artykule przedstawiono przykład numeryczny, który ilustruje proponowaną strategię jednoczesnego zamawiania wielu części zamiennych. Proponowana strategia może znaleźć zastosowanie w systemach o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa, takich jak systemy automatyki podstacji, systemy mostowe, elektrownie jądrowe i sprzęt lotniczy.

Abstract: 

With the increasing complexity and variety of production systems, more attention is being paid to preventive replacement on multicomponent systems. Each component is non-identical and has its own degradation process. In this paper, we propose a criticality importance-based spare ordering policy for a complex system, which consists of multiple series-parallel degrading components. Replacement action is triggered whenever the system reliability drops below a lower threshold and spares for replacement are available. Our policy mainly consists of two steps: (1) determine which components to be replaced; (2) determine when to order spares for components selected. In step 1, when the replacement action is triggered, we select components that most need to be replaced within the system in accordance with the optimum ranking of components until the system meets an upper reliability threshold. In step 2, a spare ordering policy for components selected is made and the optimal spare ordering time is obtained by minimizing the expected replacement cost during the once replacement cycle. Finally, a numerical example is given to illustrate the proposed multi-spare ordering policy. Moreover, the proposed policy is of significance for safety-critical systems such as substation automation system, bridge system, nuclear power plants and aerospace equipment.

Strony: 

662–670

DOI: 10.17531/ein.2018.4.17

Article citation info: 
Wang C, Xu J, Wang H, Zha ng Z. A criticality importance-based spare ordering policy for multi-component degraded systems. Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability 2018; 20 (4): 662–670, http://dx.doi.org/10.17531/ein.2018.4.17.