ISSN 1507-2711
JOURNAL DOI: dx.doi.org/10.17531/ein

JCR Journal Profile


Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies  Wydawca(Publisher):Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa) - Polish Maintenance Society (Warsaw)   Patronat Naukowy(Scientific supervision): Polska Akademia Nauk o/Lublin  - Polish Akademy of Sciences Branch in Lublin  Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies


 We verify submissions originality with the use of iThenticate plagiarism checker

Wydawca:
Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa)

Patronat Naukowy:
Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie

Członek:
Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych


UWAGA:

Poprawne cytowanie publikacji ukazujących się w naszym Kwartalniku ze względu na wymogi baz bibliograficznych powinno zawierać pełną dwujęzyczną nazwę bez polskich znaków diakrytycznych, tj.: Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability


 

Zgłoszenie On-LINE

 
http://scientific.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=D

http://www.thomsonreuters.com/products_services/scientific/Journal_Citation_Reports

http://infobaseindex.com

http://www.info.scopus.com/why-scopus/publishers/?url=detail/what/publishers/

http://www.ebsco.comLista czasopism punktowanych MNiSzW 2019:

100 punktów w dyscyplinach:
- architektura i urbanistyka
- automatyka, elektronika i elektrotechnika
- inżynieria biomedyczna
- inżynieria lądowa i transport
- inżynieria materiałowa
- inżynieria mechaniczna
- inżynieria środowiska, górnictwo
i energetyka
- nauki o zarządzaniu i jakości


MOST CITED

Update: 2020-08-23

1. COMPUTER-AIDED MAINTENANCE AND RELIABILITY MANAGEMENT SYSTEMS FOR CONVEYOR BELTS
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 3   Pages: 377-382   Published: 2014

Times Cited: 54
2. ON APPROACHES FOR NON-DIRECT DETERMINATION OF SYSTEM DETERIORATION
By: Valis, David; Koucky, Miroslav; Zak, Libor

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 1   Pages: 33-41   Published: 2012

Times Cited: 53
3. A NEW FAULT TREE ANALYSIS METHOD: FUZZY DYNAMIC FAULT TREE ANALYSIS
By: Li, Yan-Feng; Huang, Hong-Zhong; Liu, Yu; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 3 Pages: 208-214 Published: 2012

Times Cited: 46
4. APPLICATION OF NEURAL RECONSTRUCTION OF TOMOGRAPHIC IMAGES IN THE PROBLEM OF RELIABILITY OF FLOOD PROTECTION FACILITIES
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 20 Issue: 3 Pages: 425-434 Published: 2018

Times Cited: 42
5. INNOVATIVE METHODS OF NEURAL RECONSTRUCTION FOR TOMOGRAPHIC IMAGES IN MAINTENANCE OF TANK INDUSTRIAL REACTORS
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 21 Issue: 2 Pages: 261-267 Published: 2019

Times Cited: 38
6. PREDICTING THE TOOL LIFE IN THE DRY MACHINING OF DUPLEX STAINLESS STEEL
By: Krolczyk, Grzegorz; Gajek, Maksymilian; Legutko, Stanislaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 15 Issue: 1 Pages: 62-65 Published: 2013

Times Cited: 36
7. UTILIZATION OF DIFFUSION PROCESSES AND FUZZY LOGIC FOR VULNERABILITY ASSESSMENT
By: Valis, David; Pietrucha-Urbanik, Katarzyna

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 1   Pages: 48-55   Published: 2014

Times Cited: 35
8. MAINTENANCE DECISION MAKING BASED ON DIFFERENT TYPES OF DATA FUSION
By: Galar, Diego; Gustafson, Anna; Tormos, Bernardo; et al.
EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY 
Volume 14, Issue: 2   Pages: 135-144   Published:2012

Times Cited: 35
9. TESTS OF EXTENDABILITY AND STRENGTH OF ADHESIVE-SEALED JOINTS IN THE CONTEXT OF DEVELOPING A COMPUTER SYSTEM FOR MONITORING THE CONDITION OF BELT JOINTS DURING CONVEYOR OPERATION
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 34-39 Published: 2010

Times Cited: 28
10. DEVELOPMENT TRENDS IN MACHINES OPERATION MAINTENANCE
By: Legutko, Stanislaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 2 Pages: 8-16 Published: 2009

Times Cited: 32

 Zadanie „Wdrożenie procedur zabezpieczających oryginalność publikacji naukowych w kwartalniku „Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability” finansowane w ramach umowy 532/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
Str. 503-513
Effect of temperature variation on repeatability positioning of a robot when assembling parts with cylindrical surfaces
Wpływ zmian temperatury na powtarzalność pozycjonowania robota przy montażu części o powierzchniach cylindrycznych


Str. 514-522
Hybrid fault diagnosis of railway switches based on the segmentation of monitoring curves
Hybrydowa diagnostyka uszkodzeń zwrotnic kolejowych w oparciu o segmentację krzywych prądowych  


Str. 523-530
Optimising extended warranty policies following the two-dimensional warranty with repair time threshold
Optymalizacja polityki gwarancyjnej w okresie po wygaśnięciu dwuwymiarowej gwarancji z ustaloną górną granicą czasu naprawy  


Str. 531-541
Method for assessing the grinding wheels operational properties
Metoda oceny właściwości eksploatacyjnych ściernic


Str. 542-548
Power losses and their properties for low range of a robot electric motor working conditions as the part of energy effectiveness research
Straty mocy oraz ich własności w niskim zakresie warunków pracy silnika elektrycznego robota w kontekście badań efektywności energetycznej


Str. 549-557
Modification and reliability estimation of vector based Dubins path approach for autonomous ground vehicles path re-planning
Poprawa i ocena niezawodności opartej na wektorowej metodzie trajektorii Dubinsa dla korekty trajektorii pojazdów autonomicznych  


Str. 558-566
Fault diagnosis for complex systems based on reliability analysis and sensors data considering epistemic uncertainty
Diagnozowanie błędów w systemach złożonych na podstawie analizy niezawodności oraz danych z czujników z uwzględnieniem niepewności epistemicznej  


Str. 567-578
Extended warranty of medical equipment subject to imperfect repairs: an approach based on generalized renewal process and Stackelberg game
Rozszerzona gwarancja na sprzęt medyczny podlegający niepełnym naprawom: podejście oparte na uogólnionym procesie odnowy i modelu Stackelberga  


Str. 579-589
A novel reliability model for multi-component systems subject to multiple dependent competing risks with degradation rate acceleration
Nowatorski model niezawodności dla systemów wieloelementowych narażonych na liczne zależne ryzyka konkurujące uwzględniający przyspieszenie tempa degradacji  


Str. 590-601
Dynamic condition-based maintenance policy for degrading systems described by a random-coefficient autoregressive model: A comparative study
Dynamiczna strategia utrzymania ruchu na podstawie stanu technicznego dla ulegających degradacji systemów opisanych modelem autoregresyjnym z parametrami losowymi – studium porównawcze  


Str. 602-609
Poisson-distributed failures in the predicting of the cost of corrective maintenance
Poissonowskie strumienie uszkodzeń w prognozowaniu kosztów obsług korekcyjnych floty pojazdów


Str. 610-620
Dynamic diagnostic strategy based on reliability analysis and distance-based VIKOR with heterogeneous information
Dynamiczna strategia diagnostyczna z wykorzystaniem informacji heterogenicznych bazująca na analizie niezawodności i opartym na odległościach algorytmie VIKOR  


Str. 621-629
Fault diagnosis and identification in the distribution network using the fuzzy expert system
Identyfikacja i diagnoza błędów w elektroenergetycznej sieci rozdzielczej z wykorzystaniem rozmytego systemu eksperckiego  


Str. 630-637
Assessment of possible use of the ionization signal for the combustion process diagnostics in a spark-ignition combustion engine powered by natural gas
Ocena możliwości wykorzystania sygnału jonizacji do diagnostyki procesu spalania w silniku spalinowym o zapłonie iskrowym zasilanym gazem ziemnym


Str. 638-649
Research of dynamic processes of the system “Vehicle – Track” using the new method of vehicle wheel with metal scale
Badanie dynamicznych procesów zachodzących w układzie „pojazd-tor” z wykorzystaniem nowej metody dla kół z metalową łuską  


Str. 650-661
The concept of maintenance sustainability performance assessment by integrating balanced scorecard with non-additive fuzzy integral
Koncepcja oceny zrównoważonego utrzymania ruchu z zastosowaniem zrównoważonej karty wyników i nie-addytywnej całki rozmytej  


Str. 662-670
A criticality importance-based spare ordering policy for multi-component degraded systems
Oparta na kryterium krytyczności polityka zamawiania części zamiennych do zdegradowanych systemów wieloelementowych  


Zdzisław Idziaszek Str. 671-681
Method of analysis of productivity with an innovative model of the working capability of the object in the body ( C ) for the new resource allocation on inherent and non-inherent
Metoda analizy produktywności z innowacyjnym modelem potencjału roboczego obiektu w ciele ( C ) dla nowego podziału zasobów na inherentne i nieinherentne


Str. 682-688
The experimental tests on the friction coefficient between the leaves of the multi-leaf spring considering a condition of the friction surfaces
Badania eksperymentalne współczynnika tarcia pomiędzy piórami resoru wielopiórowego z uwzględnieniem stanu powierzchni ciernych


Str. 689-695
Model for forecasting the geometry of the floor panel of a passenger car during its operation
Model prognozowania stanu geometrii płyty podłogowej samochodu osobowego w toku eksploatacji


 

Załączniki: