ISSN 1507-2711
JOURNAL DOI: dx.doi.org/10.17531/ein
Our IF is 1.806
JCR Journal Profile


Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies  Wydawca(Publisher):Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa) - Polish Maintenance Society (Warsaw)   Patronat Naukowy(Scientific supervision): Polska Akademia Nauk o/Lublin  - Polish Akademy of Sciences Branch in Lublin  Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies

 


Wydawca:
Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa)

Patronat Naukowy:
Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie

Członek:
Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych


UWAGA:

Poprawne cytowanie publikacji ukazujących się w naszym Kwartalniku ze względu na wymogi baz bibliograficznych powinno zawierać pełną dwujęzyczną nazwę bez polskich znaków diakrytycznych, tj.: Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability


 

Zgłoszenie On-LINE

 
 

Impact Factor

Impact Factor

Impact Factor

SCImago Journal & Country Rank

MOST CITED

Update: 2018-11-13

1. ON APPROACHES FOR NON-DIRECT DETERMINATION OF SYSTEM DETERIORATION
By: Valis, David; Koucky, Miroslav; Zak, Libor

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 1   Pages: 33-41   Published: 2012

Times Cited: 45
2. COMPUTER-AIDED MAINTENANCE AND RELIABILITY MANAGEMENT SYSTEMS FOR CONVEYOR BELTS
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 3   Pages: 377-382   Published: 2014

Times Cited: 35
3. A NEW FAULT TREE ANALYSIS METHOD: FUZZY DYNAMIC FAULT TREE ANALYSIS
By: Li, Yan-Feng; Huang, Hong-Zhong; Liu, Yu; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 208-214 Published: 2012

Times Cited: 32
4. UTILIZATION OF DIFFUSION PROCESSES AND FUZZY LOGIC FOR VULNERABILITY ASSESSMENT
By: Valis, David; Pietrucha-Urbanik, Katarzyna

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 1   Pages: 48-55   Published: 2014

Times Cited: 30
5. MAINTENANCE DECISION MAKING BASED ON DIFFERENT TYPES OF DATA FUSION
By: Galar, Diego; Gustafson, Anna; Tormos, Bernardo; et al.
EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY 
Issue: 2   Pages: 135-144   Published:2012

Times Cited: 28
6. PREDICTING THE TOOL LIFE IN THE DRY MACHINING OF DUPLEX STAINLESS STEEL
By: Krolczyk, Grzegorz; Gajek, Maksymilian; Legutko, Stanislaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 15 Issue: 1 Pages: 62-65 Published: 2013

Times Cited: 28
7. SELECTED ASPECTS OF PHYSICAL STRUCTURES VULNERABILITY - STATE-OF-THE-ART
By: Valis, David; Vintr, Zdenek; Malach, Jindrich

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 189-194 Published: 2012

Times Cited: 26
8. RELIABILITY BASED OPTIMAL PREVENTIVE MAINTENANCE POLICY OF SERIES-PARALLEL SYSTEMS
By: Peng Wei; Huang Hong-Zhong; Zhang Xiaoling; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 2 Pages: 4-7 Published: 2009

Times Cited: 24
9. DIAGNOSTIC OF DIRECT CURRENT MACHINE BASED ON ANALYSIS OF ACOUSTIC SIGNALS WITH THE USE OF SYMLET WAVELET TRANSFORM AND MODIFIED CLASSIFIER BASED ON WORDS
By: Głowacz Adam

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 4   Pages: 554-558   Published: 2014

Times Cited: 23
10. MODELLING OF PASSIVE VIBRATION DAMPING USING PIEZOELECTRIC TRANSDUCERS - THE MATHEMATICAL MODEL
By: Buchacz, Andrzej; Placzek, Marek; Wrobel, Andrzej

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 2   Pages: 301-306   Published: 2014

Times Cited: 23

 

Licznik od 2016.06.29: darmowe liczniki


Zadanie „Wdrożenie procedur zabezpieczających oryginalność publikacji naukowych w kwartalniku „Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability” finansowane w ramach umowy 532/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.


Metoda wykrywania niestabilności i przewidywania zużycia w procesach toczenia promieniowego w oparciu o dane statystyczne

A statistical data-based approach to instability detection and wear prediction in radial turning processes

 

Tekst artykułu: 

Streszczenie: 

Badano siły występujące w procesie toczenia promieniowego. Celem badań było wydłużenie żywotności narzędzi tokarskich, przy czym główny nacisk kładziono na konserwację predykcyjną, a nie zapobiegawczą. Zaproponowano technikę prognozowania zużycia w różnych warunkach eksperymentalnych niestabilności, która polega na zastosowaniu metod statystycznych do przetwarzania danych dotyczących zużycia narzędzi podczas procesów toczenia. Wykorzystano dwie metody statystycznę: analizę z zastosowaniem reguły trzech sigm oraz analizę głównych składowych (PCA). Do prognozowania zużycia zastosowano liniowy model mieszany (LMM). Omawiane statystyczne podejścia do wykrywania niestabilności generują wyniki o dopuszczalnej dokładności, na podstawie których można formułować opinie eksperckie. Dane te można wykorzystywać do doskonalenia przetwarzania różnych materiałów poprzez monitorowanie w trybie on-line. W przedstawionych badaniach, LMM pozwolił przewidzieć znaczące różnice w zużyciu narzędzia podczas toczenia różnych stopów przy zastosowaniu różnych systemów smarowania. Umożliwił także prognozowanie stopnia, w jakim proces toczenia można przedłużać zachowując jego stabilność. Na koniec należy wspomnieć, że nie brano pod uwagę siły generowanej w kontakcie narzędzia z materiałem jako istotnej zmiennej wejściowej dla modelu.

Abstract: 

Radial turning forces for tool-life improvements are studied, with the emphasis on predictive rather than preventive maintenance. A tool for wear prediction in various experimental settings of instability is proposed through the application of two statistical approaches to process data on tool-wear during turning processes: three sigma edit rule analysis and Principal Component Analysis (PCA). A Linear Mixed Model (LMM) is applied for wear prediction. These statistical approaches to instability detection generate results of acceptable accuracy for delivering expert opinion. They may be used for on-line monitoring to improve the processing of different materials. The LMM predicted significant differences for tool wear when turning different alloys and with different lubrication systems. It also predicted the degree to which the turning process could be extended while conserving stability. Finally, it should be mentioned that tool force in contact with the material was not considered to be an important input variable for the model.

Strony: 

405–412

DOI: 10.17531/ein.2018.3.7

Article citation info: 
Jimenez Cortadi A, Irigoien I, Boto F, Sierra B, Suarez A, Ga lar D. A statistical data-based approach to instability detection and wear prediction in radial turning processes. Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability 2018; 20 (3): 405–412, http://dx.doi.org/10.17531/ein.2018.3.8.