ISSN 1507-2711
JOURNAL DOI: dx.doi.org/10.17531/ein
Our IF is 1.383
JCR Journal Profile


Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies  Wydawca(Publisher):Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa) - Polish Maintenance Society (Warsaw)   Patronat Naukowy(Scientific supervision): Polska Akademia Nauk o/Lublin  - Polish Akademy of Sciences Branch in Lublin  Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies

 


Wydawca:
Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa)

Patronat Naukowy:
Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie

Członek:
Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych


UWAGA:

Poprawne cytowanie publikacji ukazujących się w naszym Kwartalniku ze względu na wymogi baz bibliograficznych powinno zawierać pełną dwujęzyczną nazwę bez polskich znaków diakrytycznych, tj.: Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability


 

Zgłoszenie On-LINE

 
 

Impact Factor

Impact Factor

Impact Factor

SCImago Journal & Country Rank

MOST CITED

Update: 2018-11-13

1. ON APPROACHES FOR NON-DIRECT DETERMINATION OF SYSTEM DETERIORATION
By: Valis, David; Koucky, Miroslav; Zak, Libor

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 1   Pages: 33-41   Published: 2012

Times Cited: 45
2. COMPUTER-AIDED MAINTENANCE AND RELIABILITY MANAGEMENT SYSTEMS FOR CONVEYOR BELTS
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 3   Pages: 377-382   Published: 2014

Times Cited: 35
3. A NEW FAULT TREE ANALYSIS METHOD: FUZZY DYNAMIC FAULT TREE ANALYSIS
By: Li, Yan-Feng; Huang, Hong-Zhong; Liu, Yu; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 208-214 Published: 2012

Times Cited: 32
4. UTILIZATION OF DIFFUSION PROCESSES AND FUZZY LOGIC FOR VULNERABILITY ASSESSMENT
By: Valis, David; Pietrucha-Urbanik, Katarzyna

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 1   Pages: 48-55   Published: 2014

Times Cited: 30
5. MAINTENANCE DECISION MAKING BASED ON DIFFERENT TYPES OF DATA FUSION
By: Galar, Diego; Gustafson, Anna; Tormos, Bernardo; et al.
EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY 
Issue: 2   Pages: 135-144   Published:2012

Times Cited: 28
6. PREDICTING THE TOOL LIFE IN THE DRY MACHINING OF DUPLEX STAINLESS STEEL
By: Krolczyk, Grzegorz; Gajek, Maksymilian; Legutko, Stanislaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 15 Issue: 1 Pages: 62-65 Published: 2013

Times Cited: 28
7. SELECTED ASPECTS OF PHYSICAL STRUCTURES VULNERABILITY - STATE-OF-THE-ART
By: Valis, David; Vintr, Zdenek; Malach, Jindrich

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 189-194 Published: 2012

Times Cited: 26
8. RELIABILITY BASED OPTIMAL PREVENTIVE MAINTENANCE POLICY OF SERIES-PARALLEL SYSTEMS
By: Peng Wei; Huang Hong-Zhong; Zhang Xiaoling; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 2 Pages: 4-7 Published: 2009

Times Cited: 24
9. DIAGNOSTIC OF DIRECT CURRENT MACHINE BASED ON ANALYSIS OF ACOUSTIC SIGNALS WITH THE USE OF SYMLET WAVELET TRANSFORM AND MODIFIED CLASSIFIER BASED ON WORDS
By: Głowacz Adam

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 4   Pages: 554-558   Published: 2014

Times Cited: 23
10. MODELLING OF PASSIVE VIBRATION DAMPING USING PIEZOELECTRIC TRANSDUCERS - THE MATHEMATICAL MODEL
By: Buchacz, Andrzej; Placzek, Marek; Wrobel, Andrzej

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 2   Pages: 301-306   Published: 2014

Times Cited: 23

 

Licznik od 2016.06.29: darmowe liczniki


Zadanie „Wdrożenie procedur zabezpieczających oryginalność publikacji naukowych w kwartalniku „Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability” finansowane w ramach umowy 532/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.


Karta kontrolna do wieloetapowego monitorowania produktów sprzedawanych z gwarancją dwuwymiarową, z korektą ryzyka i wczesne ostrzeganie o wadach produkcyjnych na podstawie danych z reklamacji

A multi-stage risk-adjusted control chart for monitoring and early-warningof products sold with two-dimensional warranty

 

Tekst artykułu: 

Streszczenie: 

Roszczenia gwarancyjne stanowią cenne źródło informacji na temat jakości i niezawodności produktów. Monitorowanie danych dotyczących roszczeń gwarancyjnych i wczesne ostrzeganie w oparciu o te dane ma wielkie znaczenie dla producenta, ponieważ pozwala rozpoznawać i rozwiązywać pojawiające się problemy związane z niezawodnością w jak najkrótszym czasie. Chociaż ten rodzaj monitorowania i wczesnego ostrzegania jest szeroko stosowany w przemyśle motoryzacyjnym, nie przeprowadzono dotąd żadnych badań na temat tych procesów w odniesieniu do produktów sprzedawanych z gwarancją dwuwymiarową. W celu wypełnienia tej luki, dane o reklamacjach składanych na podstawie gwarancji dwuwymiarowych dopasowano modelem uszkodzeń przyspieszonych (accelerated failure model, AFT), a następnie przedstawiono koncepcję karty kontrolnej monitorowania wieloetapowego z korektą ryzyka, dla której zaproponowano odpowiedni czas śledzenia sprzedaży produktu i czas monitorowania, mając na uwadze zmniejszenie wpływu opóźnień w sprzedaży i wahań liczby roszczeń zgłaszanych z tytułu gwarancji. Możliwości zastosowania i dostępność proponowanego modelu porównano z tradycyjną kartą sum skumulowanych.

Abstract: 

Warranty claims data contain valuable information about the quality and reliability of products. The monitoring and early-warning of warranty claims data are of great significance to the manufacturer by identifying and solving the emerging quality or reliability problem as soon as possible. However, though it has been used widely in the automobile industry, there are no studies that have been carried out on the monitoring and early-warning of claims data for products sold with two-dimensional warranty. In order to fill this gap, fitting the two-dimensional warranty claims data with accelerated failure model (AFT), a multi-stage riskadjusted control chart is proposed by this paper, for which a reasonable product sales tracking time and a monitoring time are suggested to reduce the influence of sales delay and fluctuating claim rates. Comparing with traditional Cumulative Sum Control Chart (CUSUM), the applicability and availability of the proposed model are demonstrated in the final.

Strony: 

300–307

DOI: 10.17531/ein.2018.2.17

Article citation info: 
Dong F, Liu Z, Wu Y, Hao J. A multi-stage risk-adjusted control chart for monitoring and early-warning of products sold with twodimensional warranty. Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability 2018; 20 (2): 300–307, http://dx.doi.org/10.17531/ein.2018.2.17.