ISSN 1507-2711
JOURNAL DOI: dx.doi.org/10.17531/ein
Our IF is 1.383
JCR Journal Profile


Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies  Wydawca(Publisher):Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa) - Polish Maintenance Society (Warsaw)   Patronat Naukowy(Scientific supervision): Polska Akademia Nauk o/Lublin  - Polish Akademy of Sciences Branch in Lublin  Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies

 


Wydawca:
Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa)

Patronat Naukowy:
Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie

Członek:
Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych


UWAGA:

Poprawne cytowanie publikacji ukazujących się w naszym Kwartalniku ze względu na wymogi baz bibliograficznych powinno zawierać pełną dwujęzyczną nazwę bez polskich znaków diakrytycznych, tj.: Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability


 

Zgłoszenie On-LINE

 
 

Impact Factor

Impact Factor

Impact Factor

SCImago Journal & Country Rank

MOST CITED

Update: 2018-11-13

1. ON APPROACHES FOR NON-DIRECT DETERMINATION OF SYSTEM DETERIORATION
By: Valis, David; Koucky, Miroslav; Zak, Libor

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 1   Pages: 33-41   Published: 2012

Times Cited: 45
2. COMPUTER-AIDED MAINTENANCE AND RELIABILITY MANAGEMENT SYSTEMS FOR CONVEYOR BELTS
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 3   Pages: 377-382   Published: 2014

Times Cited: 35
3. A NEW FAULT TREE ANALYSIS METHOD: FUZZY DYNAMIC FAULT TREE ANALYSIS
By: Li, Yan-Feng; Huang, Hong-Zhong; Liu, Yu; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 208-214 Published: 2012

Times Cited: 32
4. UTILIZATION OF DIFFUSION PROCESSES AND FUZZY LOGIC FOR VULNERABILITY ASSESSMENT
By: Valis, David; Pietrucha-Urbanik, Katarzyna

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 1   Pages: 48-55   Published: 2014

Times Cited: 30
5. MAINTENANCE DECISION MAKING BASED ON DIFFERENT TYPES OF DATA FUSION
By: Galar, Diego; Gustafson, Anna; Tormos, Bernardo; et al.
EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY 
Issue: 2   Pages: 135-144   Published:2012

Times Cited: 28
6. PREDICTING THE TOOL LIFE IN THE DRY MACHINING OF DUPLEX STAINLESS STEEL
By: Krolczyk, Grzegorz; Gajek, Maksymilian; Legutko, Stanislaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 15 Issue: 1 Pages: 62-65 Published: 2013

Times Cited: 28
7. SELECTED ASPECTS OF PHYSICAL STRUCTURES VULNERABILITY - STATE-OF-THE-ART
By: Valis, David; Vintr, Zdenek; Malach, Jindrich

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 189-194 Published: 2012

Times Cited: 26
8. RELIABILITY BASED OPTIMAL PREVENTIVE MAINTENANCE POLICY OF SERIES-PARALLEL SYSTEMS
By: Peng Wei; Huang Hong-Zhong; Zhang Xiaoling; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 2 Pages: 4-7 Published: 2009

Times Cited: 24
9. DIAGNOSTIC OF DIRECT CURRENT MACHINE BASED ON ANALYSIS OF ACOUSTIC SIGNALS WITH THE USE OF SYMLET WAVELET TRANSFORM AND MODIFIED CLASSIFIER BASED ON WORDS
By: Głowacz Adam

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 4   Pages: 554-558   Published: 2014

Times Cited: 23
10. MODELLING OF PASSIVE VIBRATION DAMPING USING PIEZOELECTRIC TRANSDUCERS - THE MATHEMATICAL MODEL
By: Buchacz, Andrzej; Placzek, Marek; Wrobel, Andrzej

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 2   Pages: 301-306   Published: 2014

Times Cited: 23

 

Licznik od 2016.06.29: darmowe liczniki


Zadanie „Wdrożenie procedur zabezpieczających oryginalność publikacji naukowych w kwartalniku „Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability” finansowane w ramach umowy 532/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.


Czujniki stosowane w konserwacji proaktywnej – przypadek ceramicznych czujników ciśnienia wykonanych w technologii LTCC

Sensors in Proactive Maintenance – A case of LTCC pressure sensors

 

Tekst artykułu: 

Streszczenie: 

Czujniki stanowią istotny komponent każdego systemu kontrolowanego przez proces. Chociaż czujniki są zaprojektowane tak, aby prawidłowo działały w wymaganych warunkach w całym okresie eksploatacji, wszystkie wykazują jednak pewien poziom dryfu w czasie. Wybierając czujniki do wdrożenia w proaktywnej konserwacji systemu, należy koniecznie rozważyć ich starzenie się w określonych warunkach pracy. Przedmiotem artykułu są grubowarstwowe czujniki piezorezystancyjne wykonane z ceramiki technologią LTCC (niskotemperaturowej ceramiki współwypalanej) oraz ich starzenie się w różnych trybach działania. Częste przeciążanie, zwłaszcza przy nadciśnieniu granicznym, może powodować dryf i niedopuszczalny rozrzut wskazań w stosunku do charakterystyk wzorcowych. W przypadku czujników pracujących w wodzie, przeciążenia mają jeszcze bardziej krytyczny charakter. Co więcej, w trybie pracy z częstymi przeciążeniami, niektóre niekrytyczne wady wewnętrzne w strukturze sensorowej, które normalnie nie mają wpływu na charakterystykę czujnika i są niewykrywalne w badaniach kontrolnych wyrobu gotowego w produkcji seryjnej, mogą przeobrażać się w wady krytyczne, które skracają cykl życia czujnika.

Abstract: 

Sensors are a vital component part of any process-controlled system. Even though designed to properly operate at required conditions within the whole lifetime, all sensors exhibit some level of drift with time. When selecting the sensors for implementation in a system proactive maintenance their ageing in specific operating conditions should be considered as an important issue. Here we focus on thick-film piezoresistive sensors based on low temperature cofired ceramic (LTCC) and discuss their ageing in different regimes of operations. Frequent overloading and particularly with limit overpressures can result in observable drifts and unacceptable scattering from the calibrated characteristics. For the sensors operating in the water the overloads are even more critical. Moreover, under the regime with frequent overloads, some non-critical, intrinsic defects in the sensing structure, which normally do not affect the characteristics and are non-detectable by the output tests in serial production may develop into critical defects that shorten the sensor lifetime.

Strony: 

267–272

DOI: 10.17531/ein.2018.2.12

Article citation info: 
Zarnik MS, Novak F, Papa G. Sensors in proactive maintenance – a case of LTCC pressure sensors. Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability 2018; 20 (2): 267–272, http://dx.doi.org/10.17531/ein.2018.2.12.