ISSN 1507-2711
JOURNAL DOI: dx.doi.org/10.17531/ein
Our IF is 1.383
JCR Journal Profile


Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies  Wydawca(Publisher):Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa) - Polish Maintenance Society (Warsaw)   Patronat Naukowy(Scientific supervision): Polska Akademia Nauk o/Lublin  - Polish Akademy of Sciences Branch in Lublin  Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies

 


Wydawca:
Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa)

Patronat Naukowy:
Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie

Członek:
Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych


UWAGA:

Poprawne cytowanie publikacji ukazujących się w naszym Kwartalniku ze względu na wymogi baz bibliograficznych powinno zawierać pełną dwujęzyczną nazwę bez polskich znaków diakrytycznych, tj.: Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability


 

Zgłoszenie On-LINE

 
 

Impact Factor

Impact Factor

Impact Factor

SCImago Journal & Country Rank

MOST CITED

Update: 2018-11-13

1. ON APPROACHES FOR NON-DIRECT DETERMINATION OF SYSTEM DETERIORATION
By: Valis, David; Koucky, Miroslav; Zak, Libor

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 1   Pages: 33-41   Published: 2012

Times Cited: 45
2. COMPUTER-AIDED MAINTENANCE AND RELIABILITY MANAGEMENT SYSTEMS FOR CONVEYOR BELTS
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 3   Pages: 377-382   Published: 2014

Times Cited: 35
3. A NEW FAULT TREE ANALYSIS METHOD: FUZZY DYNAMIC FAULT TREE ANALYSIS
By: Li, Yan-Feng; Huang, Hong-Zhong; Liu, Yu; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 208-214 Published: 2012

Times Cited: 32
4. UTILIZATION OF DIFFUSION PROCESSES AND FUZZY LOGIC FOR VULNERABILITY ASSESSMENT
By: Valis, David; Pietrucha-Urbanik, Katarzyna

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 1   Pages: 48-55   Published: 2014

Times Cited: 30
5. MAINTENANCE DECISION MAKING BASED ON DIFFERENT TYPES OF DATA FUSION
By: Galar, Diego; Gustafson, Anna; Tormos, Bernardo; et al.
EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY 
Issue: 2   Pages: 135-144   Published:2012

Times Cited: 28
6. PREDICTING THE TOOL LIFE IN THE DRY MACHINING OF DUPLEX STAINLESS STEEL
By: Krolczyk, Grzegorz; Gajek, Maksymilian; Legutko, Stanislaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 15 Issue: 1 Pages: 62-65 Published: 2013

Times Cited: 28
7. SELECTED ASPECTS OF PHYSICAL STRUCTURES VULNERABILITY - STATE-OF-THE-ART
By: Valis, David; Vintr, Zdenek; Malach, Jindrich

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 189-194 Published: 2012

Times Cited: 26
8. RELIABILITY BASED OPTIMAL PREVENTIVE MAINTENANCE POLICY OF SERIES-PARALLEL SYSTEMS
By: Peng Wei; Huang Hong-Zhong; Zhang Xiaoling; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 2 Pages: 4-7 Published: 2009

Times Cited: 24
9. DIAGNOSTIC OF DIRECT CURRENT MACHINE BASED ON ANALYSIS OF ACOUSTIC SIGNALS WITH THE USE OF SYMLET WAVELET TRANSFORM AND MODIFIED CLASSIFIER BASED ON WORDS
By: Głowacz Adam

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 4   Pages: 554-558   Published: 2014

Times Cited: 23
10. MODELLING OF PASSIVE VIBRATION DAMPING USING PIEZOELECTRIC TRANSDUCERS - THE MATHEMATICAL MODEL
By: Buchacz, Andrzej; Placzek, Marek; Wrobel, Andrzej

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 2   Pages: 301-306   Published: 2014

Times Cited: 23

 

Licznik od 2016.06.29: darmowe liczniki


Zadanie „Wdrożenie procedur zabezpieczających oryginalność publikacji naukowych w kwartalniku „Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability” finansowane w ramach umowy 532/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.


Kompleksowa i praktyczna metoda aloka cji niezawodności uwzględniająca skutki uszkodzeń i koszty niezawodności

A comprehensive and practical reliability allocation method considering failure effects and reliability costs

 

Tekst artykułu: 

Streszczenie: 

Ze względu na niedostatki istniejących metod alokacji, które nie dają pełnego obrazu problematyki i mają słabe zastosowanie w praktyce, w artykule zaproponowano kompleksową metodę alokacji opartą na logice rozmytej, uwzględniającą skutki uszkodzeń i koszty niezawodności. W pracy wykorzystano lingwistykę rozmytą i trójkątne liczby rozmyte do oceny niepewności i czynników subiektywnych w procesie alokacji. Zmodyfikowano tradycyjny wskaźnik liczby priorytetowej ryzyka (RPN), co pozwoliło na poprawę mankamentów charakteryzujących oryginalną metodę, t.j. takie same współczynniki wagowe i równoważność skutków uszkodzeń o różnym stopniu ciężkości. Na podstawie wiedzy o stanie techniki, złożoności komponentów i warunkach pracy, skonstruowano model kosztów niezawodności, który rozwiązuje trudności dotyczące sporządzania statystyki kosztów i pozwala uniknąć skomplikowanych obliczeń stosowanych w obecnych metodach alokacji. Zbadano związek między kosztami niezawodności a potencjalnym ryzykiem podsystemu, oraz podano jego zakres wartości. Prezentowane studium przypadku demonstruje możliwe zastosowania i efektywność proponowanej metody.

Abstract: 

In view of the drawbacks in existing allocation methods which are incomplete considerations and poor practicality, a comprehensive fuzzy allocation method considering failure effects and reliability costs is proposed. Fuzzy linguistics and triangular fuzzy numbers are used to evaluate the uncertainty and subjective factors in allocation process. The traditional risk priority numbers (RPNs) are modified to overcome the shortages which are the same factor weights and equal difference of failure effects in original methods. State of the arts, components intricacy and working conditions are used to construct the reliability costs model, which solves the difficulties of costs statistics and avoids the sophisticated calculations which exist in current allocation methods. The relationship between reliability costs and potential risk of subsystem is studied and the value range of it is given in this paper. A case example is given to illustrative the scientificity and practicability of proposed allocation method.

Strony: 

244–251

DOI: 10.17531/ein.2018.2.09

Article citation info: 
Yu H, Zhang G, Ran Y, Li M, Wang Y. A comprehensive and practical reliability allocation method considering failure effects and reliability costs. Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability 2018; 20 (2): 244–251, http://dx.doi.org/10.17531/ein.2018.2.09.