ISSN 1507-2711
JOURNAL DOI: dx.doi.org/10.17531/ein
Our IF is 1.383
JCR Journal Profile


Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies  Wydawca(Publisher):Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa) - Polish Maintenance Society (Warsaw)   Patronat Naukowy(Scientific supervision): Polska Akademia Nauk o/Lublin  - Polish Akademy of Sciences Branch in Lublin  Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies

 


Wydawca:
Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa)

Patronat Naukowy:
Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie

Członek:
Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych


UWAGA:

Poprawne cytowanie publikacji ukazujących się w naszym Kwartalniku ze względu na wymogi baz bibliograficznych powinno zawierać pełną dwujęzyczną nazwę bez polskich znaków diakrytycznych, tj.: Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability


 

Zgłoszenie On-LINE

 
 

Impact Factor

Impact Factor

Impact Factor

SCImago Journal & Country Rank

MOST CITED

Update: 2018-11-13

1. ON APPROACHES FOR NON-DIRECT DETERMINATION OF SYSTEM DETERIORATION
By: Valis, David; Koucky, Miroslav; Zak, Libor

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 1   Pages: 33-41   Published: 2012

Times Cited: 45
2. COMPUTER-AIDED MAINTENANCE AND RELIABILITY MANAGEMENT SYSTEMS FOR CONVEYOR BELTS
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 3   Pages: 377-382   Published: 2014

Times Cited: 35
3. A NEW FAULT TREE ANALYSIS METHOD: FUZZY DYNAMIC FAULT TREE ANALYSIS
By: Li, Yan-Feng; Huang, Hong-Zhong; Liu, Yu; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 208-214 Published: 2012

Times Cited: 32
4. UTILIZATION OF DIFFUSION PROCESSES AND FUZZY LOGIC FOR VULNERABILITY ASSESSMENT
By: Valis, David; Pietrucha-Urbanik, Katarzyna

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 1   Pages: 48-55   Published: 2014

Times Cited: 30
5. MAINTENANCE DECISION MAKING BASED ON DIFFERENT TYPES OF DATA FUSION
By: Galar, Diego; Gustafson, Anna; Tormos, Bernardo; et al.
EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY 
Issue: 2   Pages: 135-144   Published:2012

Times Cited: 28
6. PREDICTING THE TOOL LIFE IN THE DRY MACHINING OF DUPLEX STAINLESS STEEL
By: Krolczyk, Grzegorz; Gajek, Maksymilian; Legutko, Stanislaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 15 Issue: 1 Pages: 62-65 Published: 2013

Times Cited: 28
7. SELECTED ASPECTS OF PHYSICAL STRUCTURES VULNERABILITY - STATE-OF-THE-ART
By: Valis, David; Vintr, Zdenek; Malach, Jindrich

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 189-194 Published: 2012

Times Cited: 26
8. RELIABILITY BASED OPTIMAL PREVENTIVE MAINTENANCE POLICY OF SERIES-PARALLEL SYSTEMS
By: Peng Wei; Huang Hong-Zhong; Zhang Xiaoling; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 2 Pages: 4-7 Published: 2009

Times Cited: 24
9. DIAGNOSTIC OF DIRECT CURRENT MACHINE BASED ON ANALYSIS OF ACOUSTIC SIGNALS WITH THE USE OF SYMLET WAVELET TRANSFORM AND MODIFIED CLASSIFIER BASED ON WORDS
By: Głowacz Adam

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 4   Pages: 554-558   Published: 2014

Times Cited: 23
10. MODELLING OF PASSIVE VIBRATION DAMPING USING PIEZOELECTRIC TRANSDUCERS - THE MATHEMATICAL MODEL
By: Buchacz, Andrzej; Placzek, Marek; Wrobel, Andrzej

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 2   Pages: 301-306   Published: 2014

Times Cited: 23

 

Licznik od 2016.06.29: darmowe liczniki


Zadanie „Wdrożenie procedur zabezpieczających oryginalność publikacji naukowych w kwartalniku „Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability” finansowane w ramach umowy 532/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.


Modelowanie utrzymania ruchu i gotowości systemu kolejowego za pomocą kolorowych sieci Petriego

Modeling of railway system maintenance and availability by means of Colored Petri nets

 

Tekst artykułu: 

Streszczenie: 

Technologie prognostyki i zarządzania zdrowiem (PHM) dostarczają praktycznych danych, które umożliwiają podejmowanie właściwych decyzji w zakresie poprawy wydajności systemów. Wraz z rosnącymi wymaganiami dotyczącymi gotowości systemów kolejowych, rośnie potrzeba oceny decyzji dotyczących utrzymania ruchu przed ich wprowadzeniem w życie. Celem przedstawionej pracy było zbudowanie modeli utrzymania ruchu oraz oszacowanie za pomocą kolorowych sieci Petriego możliwości realizacji rozważanych decyzji konserwacyjnych dotyczących niezawodności i gotowości systemu kolejowego. Kolorowe sieci Petriego to metoda o wysokim poziomie formalizacji, którą w przedstawionej pracy wykorzystano do reprezentacji za pomocą różnych zestawów kolorów, różnych atrybutów utrzymania ruchu. Modele utrzymania ruchu oceniano zarówno na poziomie struktury jak i parametryzacji. Na poziomie struktury, poprawność struktury modeli utrzymania ruchu oceniano za pomocą analizy przestrzeni stanów. Na poziomie parametryzacji, zilustrowano konkretne decyzje dotyczące konserwacji. Niezawodność i gotowość systemu przy różnych parametrach utrzymania ruchu porównano z wynikami uzyskanymi za pomocą modelu kolorowych sieci Petriego.

Abstract: 

Prognostics and health management (PHM) technologies permit actionable information to enable proper decision-making for improving systems’ performance. With the increasing requirements placed on the rail systems’ availability, better maintenance decisions should be evaluated before practical application. The aim of this work is to build maintenance models and estimate the performance of considered maintenance decisions regarding the rail system’s reliability and availability by means of Colored Petri nets. As a high-level formalization method, Colored Petri nets provide different color sets, which are suitable to represent different maintenance attributions. The maintenance models are evaluated at both the structure and parameterization levels. At the structure level, the structure correctness of the maintenance models is evaluated by using the state space analysis. At the parameterization level, specific maintenance decisions are illustrated. With various maintenance parameters, comparisons of system reliability and availability are made with the results obtained with the Colored Petri nets model

Strony: 

236–243

DOI: 10.17531/ein.2018.2.08

Article citation info: 
Song H, Schnieder E. Modeling of railway system maintenance and availability by means of colored Petri nets. Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability 2018; 20 (2): 236–243, http://dx.doi.org/10.17531/ein.2018.2.08.