ISSN 1507-2711
JOURNAL DOI: dx.doi.org/10.17531/ein
Our IF is 1.806
JCR Journal Profile


Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies  Wydawca(Publisher):Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa) - Polish Maintenance Society (Warsaw)   Patronat Naukowy(Scientific supervision): Polska Akademia Nauk o/Lublin  - Polish Akademy of Sciences Branch in Lublin  Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies

 


Wydawca:
Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa)

Patronat Naukowy:
Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie

Członek:
Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych


UWAGA:

Poprawne cytowanie publikacji ukazujących się w naszym Kwartalniku ze względu na wymogi baz bibliograficznych powinno zawierać pełną dwujęzyczną nazwę bez polskich znaków diakrytycznych, tj.: Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability


 

Zgłoszenie On-LINE

 
 

Impact Factor

Impact Factor

SCImago Journal & Country Rank


Lista czasopism punktowanych MNiSzW 2019:

100 punktów w dyscyplinach:
- architektura i urbanistyka
- automatyka, elektronika i elektrotechnika
- inżynieria biomedyczna
- inżynieria lądowa i transport
- inżynieria materiałowa
- inżynieria mechaniczna
- inżynieria środowiska, górnictwo
i energetyka
- nauki o zarządzaniu i jakości


MOST CITED

Update: 2018-11-13

1. ON APPROACHES FOR NON-DIRECT DETERMINATION OF SYSTEM DETERIORATION
By: Valis, David; Koucky, Miroslav; Zak, Libor

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 1   Pages: 33-41   Published: 2012

Times Cited: 45
2. COMPUTER-AIDED MAINTENANCE AND RELIABILITY MANAGEMENT SYSTEMS FOR CONVEYOR BELTS
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 3   Pages: 377-382   Published: 2014

Times Cited: 35
3. A NEW FAULT TREE ANALYSIS METHOD: FUZZY DYNAMIC FAULT TREE ANALYSIS
By: Li, Yan-Feng; Huang, Hong-Zhong; Liu, Yu; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 208-214 Published: 2012

Times Cited: 32
4. UTILIZATION OF DIFFUSION PROCESSES AND FUZZY LOGIC FOR VULNERABILITY ASSESSMENT
By: Valis, David; Pietrucha-Urbanik, Katarzyna

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 1   Pages: 48-55   Published: 2014

Times Cited: 30
5. MAINTENANCE DECISION MAKING BASED ON DIFFERENT TYPES OF DATA FUSION
By: Galar, Diego; Gustafson, Anna; Tormos, Bernardo; et al.
EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY 
Issue: 2   Pages: 135-144   Published:2012

Times Cited: 28
6. PREDICTING THE TOOL LIFE IN THE DRY MACHINING OF DUPLEX STAINLESS STEEL
By: Krolczyk, Grzegorz; Gajek, Maksymilian; Legutko, Stanislaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 15 Issue: 1 Pages: 62-65 Published: 2013

Times Cited: 28
7. SELECTED ASPECTS OF PHYSICAL STRUCTURES VULNERABILITY - STATE-OF-THE-ART
By: Valis, David; Vintr, Zdenek; Malach, Jindrich

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 189-194 Published: 2012

Times Cited: 26
8. RELIABILITY BASED OPTIMAL PREVENTIVE MAINTENANCE POLICY OF SERIES-PARALLEL SYSTEMS
By: Peng Wei; Huang Hong-Zhong; Zhang Xiaoling; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 2 Pages: 4-7 Published: 2009

Times Cited: 24
9. DIAGNOSTIC OF DIRECT CURRENT MACHINE BASED ON ANALYSIS OF ACOUSTIC SIGNALS WITH THE USE OF SYMLET WAVELET TRANSFORM AND MODIFIED CLASSIFIER BASED ON WORDS
By: Głowacz Adam

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 4   Pages: 554-558   Published: 2014

Times Cited: 23
10. MODELLING OF PASSIVE VIBRATION DAMPING USING PIEZOELECTRIC TRANSDUCERS - THE MATHEMATICAL MODEL
By: Buchacz, Andrzej; Placzek, Marek; Wrobel, Andrzej

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 2   Pages: 301-306   Published: 2014

Times Cited: 23

 

Licznik od 2016.06.29: darmowe liczniki


Zadanie „Wdrożenie procedur zabezpieczających oryginalność publikacji naukowych w kwartalniku „Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability” finansowane w ramach umowy 532/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.


Zależna od czasu niezawodność układu przekładni zębatej jako funkcja procesu stopniowego zużycia

Time-dependent reliability of spur gear system based on gradually wear process

 

Tekst artykułu: 

Streszczenie: 

W artykule badano prawo dynamicznej ewolucji niezawodności mechanicznej powodowanej zużyciem na przykładzie układu przekładni zębatej. Na podstawie rozważań nad wpływem luzu powstałego na skutek zużycia na obciążenie zębów przekładni w obszarze podwójnych zazębień, wyprowadzono wzór na dynamiczny rozkład obciążeń przyjmowanych przez pary sąsiadujących zębów. Rozłożone naciski i prędkość zazębiania, które należy uwzględnić przy obliczaniu zużycia przekładni, otrzymano na podstawie modelu powierzchniowego Winklera oraz zasady zazębienia. W oparciu o model zużycia Archarda, wyprowadzono numeryczny model symulacyjny zużycia w przekładni zębatej oraz obliczono głębokość zużycia każdego z punktów zazębienia na zarysie zębów przy różnych cyklach zużycia. Aby uniknąć problemu czasochłonności, obliczeniowy model zużycia zastąpiono modelami zastępczymi bazującymi na sieci neuronowej i metodzie krigingu. Model procesu losowego zintegrowano z modelem zastępczym, a dynamiczną niezawodność dla nieliniowej struktury stochastycznej o nieznanej charakterystyce rozkładu uzyskano za pomocą techniki serii Edgeworth opartej na sieci neuronowej oraz metody czterech momentów, którą porównano z metodą symulacji Monte Carlo opartą na krigingu. Wykazano także wydajność obliczeniową i dokładność omawianej metody.

Abstract: 

To study dynamic evolution law of mechanical reliability caused by wear, gear transmission system is taken as a research object. Considering the effect of clearance caused by wear on gear teeth load in double meshing area, the formula of dynamic distribution load which is undertaken by two adjacent teeth is deduced. And the distributed pressure and meshing speed, which should be taken into account while calculating gear wear, are obtained based on the Winkler surface model and principle of tooth mesh. Based on the Archard’s wear model, numerical simulation model for wear in spur gear is deduced, and the wear depth of each meshing points on teeth outline with different wear cycles are obtained. The calculation wear model is replaced with a surrogate model with Neural Network and Kriging method to overcome time-consuming defect. Random process model is integrated with the surrogate model, and dynamic reliability for nonlinear stochastic structure with unknown distribution characteristic is obtained with Neural Network-based Edgeworth series technique and four moment methods, which is compared with Kriging-based Monte Carlo simulation method. The computational efficiency and accuracy are also demonstrated.

Strony: 

207–218

DOI: 10.17531/ein.2018.2.05

Article citation info: 
ZHU L, ZHANG Y, ZHANG R, ZHANG P. Time-dependent reliability of spur gear system based on gradually wear process. Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability 2018; 20 (2): 207–218, http://dx.doi.org/10.17531/ein.2018.2.05.