ISSN 1507-2711
JOURNAL DOI: dx.doi.org/10.17531/ein
Our IF is 1.383
JCR Journal Profile


Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies  Wydawca(Publisher):Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa) - Polish Maintenance Society (Warsaw)   Patronat Naukowy(Scientific supervision): Polska Akademia Nauk o/Lublin  - Polish Akademy of Sciences Branch in Lublin  Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies

 


Wydawca:
Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa)

Patronat Naukowy:
Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie

Członek:
Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych


UWAGA:

Poprawne cytowanie publikacji ukazujących się w naszym Kwartalniku ze względu na wymogi baz bibliograficznych powinno zawierać pełną dwujęzyczną nazwę bez polskich znaków diakrytycznych, tj.: Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability


 

Zgłoszenie On-LINE

 
 

Impact Factor

Impact Factor

Impact Factor

SCImago Journal & Country Rank

MOST CITED

Update: 2018-11-13

1. ON APPROACHES FOR NON-DIRECT DETERMINATION OF SYSTEM DETERIORATION
By: Valis, David; Koucky, Miroslav; Zak, Libor

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 1   Pages: 33-41   Published: 2012

Times Cited: 45
2. COMPUTER-AIDED MAINTENANCE AND RELIABILITY MANAGEMENT SYSTEMS FOR CONVEYOR BELTS
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 3   Pages: 377-382   Published: 2014

Times Cited: 35
3. A NEW FAULT TREE ANALYSIS METHOD: FUZZY DYNAMIC FAULT TREE ANALYSIS
By: Li, Yan-Feng; Huang, Hong-Zhong; Liu, Yu; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 208-214 Published: 2012

Times Cited: 32
4. UTILIZATION OF DIFFUSION PROCESSES AND FUZZY LOGIC FOR VULNERABILITY ASSESSMENT
By: Valis, David; Pietrucha-Urbanik, Katarzyna

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 1   Pages: 48-55   Published: 2014

Times Cited: 30
5. MAINTENANCE DECISION MAKING BASED ON DIFFERENT TYPES OF DATA FUSION
By: Galar, Diego; Gustafson, Anna; Tormos, Bernardo; et al.
EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY 
Issue: 2   Pages: 135-144   Published:2012

Times Cited: 28
6. PREDICTING THE TOOL LIFE IN THE DRY MACHINING OF DUPLEX STAINLESS STEEL
By: Krolczyk, Grzegorz; Gajek, Maksymilian; Legutko, Stanislaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 15 Issue: 1 Pages: 62-65 Published: 2013

Times Cited: 28
7. SELECTED ASPECTS OF PHYSICAL STRUCTURES VULNERABILITY - STATE-OF-THE-ART
By: Valis, David; Vintr, Zdenek; Malach, Jindrich

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 189-194 Published: 2012

Times Cited: 26
8. RELIABILITY BASED OPTIMAL PREVENTIVE MAINTENANCE POLICY OF SERIES-PARALLEL SYSTEMS
By: Peng Wei; Huang Hong-Zhong; Zhang Xiaoling; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 2 Pages: 4-7 Published: 2009

Times Cited: 24
9. DIAGNOSTIC OF DIRECT CURRENT MACHINE BASED ON ANALYSIS OF ACOUSTIC SIGNALS WITH THE USE OF SYMLET WAVELET TRANSFORM AND MODIFIED CLASSIFIER BASED ON WORDS
By: Głowacz Adam

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 4   Pages: 554-558   Published: 2014

Times Cited: 23
10. MODELLING OF PASSIVE VIBRATION DAMPING USING PIEZOELECTRIC TRANSDUCERS - THE MATHEMATICAL MODEL
By: Buchacz, Andrzej; Placzek, Marek; Wrobel, Andrzej

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 2   Pages: 301-306   Published: 2014

Times Cited: 23

 

Licznik od 2016.06.29: darmowe liczniki


Zadanie „Wdrożenie procedur zabezpieczających oryginalność publikacji naukowych w kwartalniku „Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability” finansowane w ramach umowy 532/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.


Adaptacyjne struktury niezawodnościowe powierzchni wymiany ciepła skraplacza turbiny parowej

Adaptive reliability structures of heat exchange surface in turbine condenser

 

Tekst artykułu: 

Streszczenie: 

W artykule wykazano adaptację struktur niezawodnościowych powierzchni wymiany ciepła skraplacza turbiny parowej z punktu widzenia efektywnej wymiany ciepła w zmiennych warunkach jego eksploatacji. Następnie, wskazano istotne uwarunkowania projektowo-eksploatacyjne oszacowania niezawodności podsystemu rur skraplacza turbiny parowej. Wykazano wpływ zmian układów rur stanowiących powierzchnię wymiany ciepła, które wynikają ze sposobu regulacji tej powierzchni w celu skroplenia zadanej ilości pary wodnej i utrzymywania zadanej wartości ciśnienia w skraplaczu w zmiennych warunkach jego eksploatacji, na niezawodność podsystemu rur. Powierzchnię wymiany ciepła reguluje się poprzez włączanie i wyłączanie przepływu wody chłodzącej przez zadaną liczbę rur, w określony sposób tzn. poprzez włączanie albo wyłączanie możliwych kombinacji określonych układów rur w zadanych warunkach eksploatacyjnych. Przedstawiono algorytm oszacowania niezawodności podsystemu rur skraplacza względem określonych warunków eksploatacyjnych, sposobu regulacji tej powierzchni i aktualnego stanu technicznego. Niezawodność podsystemu rur ma istotny wpływ na niezawodność skraplacza turbiny parowej w czasie jego eksploatacji, a dalej pośrednio na utrzymywanie wymaganej niezawodności systemu energetycznego, w którym występuje. Efektywne funkcjonowanie skraplacza w technicznym systemie energetycznym jest realizowane poprzez utrzymywanie zadanego stałego ciśnienia skraplania pary wodnej, co jest istotne z punktu widzenia utrzymywania wymaganej sprawności energetycznej technicznego systemu energetycznego w różnych warunkach eksploatacyjnych. Egzemplifikacja zawartych w pracy zagadnień odnosi się do rurowych skraplaczy turbin parowych.

Abstract: 

In this paper adaptive reliability structures of heat exchange surface in turbine condenser was proved from the angle of effective heat exchange in variable conditions of its exploitation. Then, determinant factors for design and exploitation in assessment of reliability of pipe subsystem in turbine condenser were suggested. The influence of change of scheme of the pipes, constituting the surface of heat exchange, which stems from the matter of regulating the surface in an attempt to both condense the given amount of steam and maintain the given pressure in the condenser in variable conditions of its exploitation on the reliability of the pipe subsystem was determined. The surface of heat exchange is regulated by enabling and disabling the flow of cooling water through given amount of pipes, in a given way, that is by enabling or disabling possible combination of given pipes in given exploitation conditions. An algorithm to assess the reliability of the pipe subsystem in the condenser in given exploitation conditions, means of regulating the surface and up-to-date technical condition was put forward. The reliability of pipe subsystem has a significant influence either on reliability of the condenser while exploited or in the further course, indirectly on sustaining the requested reliability in the power system therein. Effective operation of the condenser in technical power system is performed by sustaining the given pressure of steam condensation, which is vital in maintaining the required energy efficiency of technical power system in variable exploitation conditions. The exemplification of the aspects put forward in the paper pertains to steam turbine condensers.

Strony: 

153-159

DOI: 10.17531/ein.2018.1.20

Article citation info: 
Łukaszewski K. Adaptive reliability structures of heat exchange surface in turbine condenser. Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability 2018; 20 (1): 153–159, http://dx.doi.org/10.17531/ein.2018.1.20.