ISSN 1507-2711
JOURNAL DOI: dx.doi.org/10.17531/ein
Our IF is 1.383
JCR Journal Profile


Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies  Wydawca(Publisher):Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa) - Polish Maintenance Society (Warsaw)   Patronat Naukowy(Scientific supervision): Polska Akademia Nauk o/Lublin  - Polish Akademy of Sciences Branch in Lublin  Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies

 


Wydawca:
Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa)

Patronat Naukowy:
Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie

Członek:
Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych


UWAGA:

Poprawne cytowanie publikacji ukazujących się w naszym Kwartalniku ze względu na wymogi baz bibliograficznych powinno zawierać pełną dwujęzyczną nazwę bez polskich znaków diakrytycznych, tj.: Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability


 

Zgłoszenie On-LINE

 
 

Impact Factor

Impact Factor

Impact Factor

SCImago Journal & Country Rank

MOST CITED

Update: 2018-11-13

1. ON APPROACHES FOR NON-DIRECT DETERMINATION OF SYSTEM DETERIORATION
By: Valis, David; Koucky, Miroslav; Zak, Libor

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 1   Pages: 33-41   Published: 2012

Times Cited: 45
2. COMPUTER-AIDED MAINTENANCE AND RELIABILITY MANAGEMENT SYSTEMS FOR CONVEYOR BELTS
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 3   Pages: 377-382   Published: 2014

Times Cited: 35
3. A NEW FAULT TREE ANALYSIS METHOD: FUZZY DYNAMIC FAULT TREE ANALYSIS
By: Li, Yan-Feng; Huang, Hong-Zhong; Liu, Yu; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 208-214 Published: 2012

Times Cited: 32
4. UTILIZATION OF DIFFUSION PROCESSES AND FUZZY LOGIC FOR VULNERABILITY ASSESSMENT
By: Valis, David; Pietrucha-Urbanik, Katarzyna

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 1   Pages: 48-55   Published: 2014

Times Cited: 30
5. MAINTENANCE DECISION MAKING BASED ON DIFFERENT TYPES OF DATA FUSION
By: Galar, Diego; Gustafson, Anna; Tormos, Bernardo; et al.
EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY 
Issue: 2   Pages: 135-144   Published:2012

Times Cited: 28
6. PREDICTING THE TOOL LIFE IN THE DRY MACHINING OF DUPLEX STAINLESS STEEL
By: Krolczyk, Grzegorz; Gajek, Maksymilian; Legutko, Stanislaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 15 Issue: 1 Pages: 62-65 Published: 2013

Times Cited: 28
7. SELECTED ASPECTS OF PHYSICAL STRUCTURES VULNERABILITY - STATE-OF-THE-ART
By: Valis, David; Vintr, Zdenek; Malach, Jindrich

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 189-194 Published: 2012

Times Cited: 26
8. RELIABILITY BASED OPTIMAL PREVENTIVE MAINTENANCE POLICY OF SERIES-PARALLEL SYSTEMS
By: Peng Wei; Huang Hong-Zhong; Zhang Xiaoling; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 2 Pages: 4-7 Published: 2009

Times Cited: 24
9. DIAGNOSTIC OF DIRECT CURRENT MACHINE BASED ON ANALYSIS OF ACOUSTIC SIGNALS WITH THE USE OF SYMLET WAVELET TRANSFORM AND MODIFIED CLASSIFIER BASED ON WORDS
By: Głowacz Adam

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 4   Pages: 554-558   Published: 2014

Times Cited: 23
10. MODELLING OF PASSIVE VIBRATION DAMPING USING PIEZOELECTRIC TRANSDUCERS - THE MATHEMATICAL MODEL
By: Buchacz, Andrzej; Placzek, Marek; Wrobel, Andrzej

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 2   Pages: 301-306   Published: 2014

Times Cited: 23

 

Licznik od 2016.06.29: darmowe liczniki


Zadanie „Wdrożenie procedur zabezpieczających oryginalność publikacji naukowych w kwartalniku „Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability” finansowane w ramach umowy 532/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.


Podejście projektowe oparte na korelacyjnym związku między konserwowalnością a funkcjonalną budową produktu

A design approach based on a correlative relationship between maintainability and functional construction

 

Tekst artykułu: 

Streszczenie: 

Konserwowalność to ważna charakterystyka jakościowa, którą można zdefiniować jako możliwość wydajnej i ekonomicznej naprawy produktu. Ponieważ o konserwowalności produktu decydują głównie wybory dokonane na etapie projektowania, największy wpływ na nią ma budowa produktu. Tradycyjne metody projektowania produktów kładą większy nacisk na projektowanie funkcji i produkcji, zaniedbując projektowanie pod kątem łatwości konserwacji, co powoduje powstanie luki między projektowaniem funkcjonalnej budowy produktu a projektowaniem jego konserwowalności. Opóźnienie etapu projektowania konserwowalności generuje ogromne koszty związane z koniecznością zmian projektu i może nawet prowadzić do nieodwracalnych wad projektowych. Ze względu na słabą zależność między budową funkcjonalną a konserwowalnością w projektowaniu produktu, wpływ projektowania konserwowalności na produkt jest ograniczony. Aby rozwiązać ten problem, w niniejszej pracy zaproponowano podejście projektowe uwzględniające związek między konserwowalnością a budową funkcjonalną wyrobu. Po pierwsze, zdefiniowano i sklasyfikowano czynniki konstrukcyjne (projektowe) dotyczące konserwowalności (MDF) oraz czynniki konstrukcyjne związane z budową funkcjonalną produktu (FCDF). Po drugie, w oparciu o teorię graficznej reprezentacji topologii, zbudowano model zależności korelacyjnych między MDF i FCDF w postaci diagramu sieciowego. Po trzecie, w celu określenia podstawowych czynników konstrukcyjnych, opracowano macierz kwantyzacji, pozwalającą na ocenę ważności relacji korelacyjnych. Wreszcie, przeanalizowano przypadek układu smarowania pojazdu opancerzonego jako przykład zastosowania proponowanego podejścia w praktyce. Wyniki potwierdzają skuteczność omawianego podejścia oraz możliwość jego praktycznego wykorzystania.
 

Abstract: 

As an important quality characteristic, maintainability is the ability of a product to be repaired efficiently and economically. Because it is mainly determined at the design stage, maintainability is mostly affected by the construction of a product. Traditional product design methods put more focus on design for function and production, neglecting design for maintainability, which causes a gap between functional construction design and maintainability design. The delay of maintainability design results in huge costs for design changes and even irrevocable design flaws. Because of the weak relationship between functional construction and maintainability in product design, the influence of maintainability design on the product is limited. To resolve this problem, this paper proposes a design approach considering the relationship between maintainability and functional construction. First, maintainability design factors (MDFs) and functional construction design factors (FCDFs) are defined and classified. Second, based on topology graphic theory, a correlative relationship model is constructed by graphically combining the MDFs and FCDFs into a network diagram. Third, to determine primary design factors, a quantization matrix is developed to perform importance evaluation of the correlative relationship. Finally, a practical case is studied by implementing the proposed approach for the lubrication system of an armoured vehicle. The results validate the effectiveness and feasibility of the approach.

Strony: 

115-124

DOI: 10.17531/ein.2018.1.15

Article citation info: 
Guo C, Lyu C, Chen J, Zhou. A design approach based on a correlative relationship between maintainability and functional construction. Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability 2018; 20 (1): 115–124, http://dx.doi.org/10.17531/ein.2018.1.15.