ISSN 1507-2711
JOURNAL DOI: dx.doi.org/10.17531/ein
Our IF is 1.383
JCR Journal Profile


Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies  Wydawca(Publisher):Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa) - Polish Maintenance Society (Warsaw)   Patronat Naukowy(Scientific supervision): Polska Akademia Nauk o/Lublin  - Polish Akademy of Sciences Branch in Lublin  Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies

 


Wydawca:
Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa)

Patronat Naukowy:
Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie

Członek:
Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych


UWAGA:

Poprawne cytowanie publikacji ukazujących się w naszym Kwartalniku ze względu na wymogi baz bibliograficznych powinno zawierać pełną dwujęzyczną nazwę bez polskich znaków diakrytycznych, tj.: Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability


 

Zgłoszenie On-LINE

 
 

Impact Factor

Impact Factor

Impact Factor

SCImago Journal & Country Rank

MOST CITED

Update: 2018-11-13

1. ON APPROACHES FOR NON-DIRECT DETERMINATION OF SYSTEM DETERIORATION
By: Valis, David; Koucky, Miroslav; Zak, Libor

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 1   Pages: 33-41   Published: 2012

Times Cited: 45
2. COMPUTER-AIDED MAINTENANCE AND RELIABILITY MANAGEMENT SYSTEMS FOR CONVEYOR BELTS
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 3   Pages: 377-382   Published: 2014

Times Cited: 35
3. A NEW FAULT TREE ANALYSIS METHOD: FUZZY DYNAMIC FAULT TREE ANALYSIS
By: Li, Yan-Feng; Huang, Hong-Zhong; Liu, Yu; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 208-214 Published: 2012

Times Cited: 32
4. UTILIZATION OF DIFFUSION PROCESSES AND FUZZY LOGIC FOR VULNERABILITY ASSESSMENT
By: Valis, David; Pietrucha-Urbanik, Katarzyna

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 1   Pages: 48-55   Published: 2014

Times Cited: 30
5. MAINTENANCE DECISION MAKING BASED ON DIFFERENT TYPES OF DATA FUSION
By: Galar, Diego; Gustafson, Anna; Tormos, Bernardo; et al.
EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY 
Issue: 2   Pages: 135-144   Published:2012

Times Cited: 28
6. PREDICTING THE TOOL LIFE IN THE DRY MACHINING OF DUPLEX STAINLESS STEEL
By: Krolczyk, Grzegorz; Gajek, Maksymilian; Legutko, Stanislaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 15 Issue: 1 Pages: 62-65 Published: 2013

Times Cited: 28
7. SELECTED ASPECTS OF PHYSICAL STRUCTURES VULNERABILITY - STATE-OF-THE-ART
By: Valis, David; Vintr, Zdenek; Malach, Jindrich

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 189-194 Published: 2012

Times Cited: 26
8. RELIABILITY BASED OPTIMAL PREVENTIVE MAINTENANCE POLICY OF SERIES-PARALLEL SYSTEMS
By: Peng Wei; Huang Hong-Zhong; Zhang Xiaoling; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 2 Pages: 4-7 Published: 2009

Times Cited: 24
9. DIAGNOSTIC OF DIRECT CURRENT MACHINE BASED ON ANALYSIS OF ACOUSTIC SIGNALS WITH THE USE OF SYMLET WAVELET TRANSFORM AND MODIFIED CLASSIFIER BASED ON WORDS
By: Głowacz Adam

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 4   Pages: 554-558   Published: 2014

Times Cited: 23
10. MODELLING OF PASSIVE VIBRATION DAMPING USING PIEZOELECTRIC TRANSDUCERS - THE MATHEMATICAL MODEL
By: Buchacz, Andrzej; Placzek, Marek; Wrobel, Andrzej

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 2   Pages: 301-306   Published: 2014

Times Cited: 23

 

Licznik od 2016.06.29: darmowe liczniki


Zadanie „Wdrożenie procedur zabezpieczających oryginalność publikacji naukowych w kwartalniku „Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability” finansowane w ramach umowy 532/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.


Prognozowanie uszkodzeń statków powietrznych dla celów obsługi konserwacyjnej na podstawie ich parametrów oraz danych z eksploatacji

Aircraft fault forecasting at maintenance service on the basis of historic data and aircraft parameters

 

Tekst artykułu: 

Streszczenie: 

Organizacje zajmujące się konserwacją i naprawami statków powietrznych (MRO) muszą dbać o swoją konkurencyjność i atrakcyjność zarówno dla istniejących jak i nowych klientów. Czas trwania obsługi naziemnej w MRO powinien być jak najkrótszy a konserwacja powinna pociągać za sobą jak najmniejsze koszty, bez konieczności obniżania jakości pracy. Optymalizacja procesów przeprowadzanych w MRO wymaga ciągłego doskonalenia oraz eliminacji nieuzasadnionych czynności przeglądowych. Z jednej strony pracownicy MRO muszą przestrzegać określonych procedur, z drugiej zaś strony, ciąży na nich presja redukcji czasu i kosztów obsługi. Proces obsługi statku powietrznego analizowano zgodnie z metodologią szczupłego utrzymania ruchu. Optymalizację procesów logistycznych uznaje się za najbardziej obiecujący sposób redukcji czasu obsługi serwisowej oraz kosztów części zamiennych. Prawdopodobieństwo wystąpienia uszkodzeń statku powietrznego obliczano na podstawie danych historycznych z uprzednio przeprowadzonych prac obsługowych. W prognozowaniu uszkodzeń, uwzględniano takie parametry statku powietrznego, jak typ statku, jego operator, wiek, liczba godzin w powietrzu, liczba cykli lotów, typ silnika oraz miejsce stacjonowania. Prawdopodobieństwo wystąpienia uszkodzeń wykorzystano jako wskaźnik do hierarchizacji zadań obsługi technicznej statku powietrznego. Przydatność proponowanej metodologii zweryfikowano i potwierdzono na przykładzie czterech różnych projektów.

Abstract: 

Aircraft maintenance and repair organizations (MROs) have to be competitive and attractive for both existing and new customers. The aircraft ground time at MROs should be as short as possible and cost effective without reducing the quality of the work. Process optimization in MROs requires the continuous improvement of processes and the elimination of non-value-added activities during maintenance checks. There is, on the one hand, an obligation to follow the prescribed procedures and, on the other hand, pressure for time and cost reduction. The aircraft servicing process has been analysed according to a lean methodology. The optimization of logistics processes is recognized as the most promising method for reducing the maintenance service time and costs of spare parts. The probability of aircraft faults is calculated on the basis of historic data from previously completed service projects. Aircraft parameters, such as aircraft type, operator, aircraft age, flight hours, flight cycles, engine type and operation location, are taken into consideration in the fault forecasting. The fault probability is used as an indicator for defining a priority list for the accomplishment of jobs included in the aircraft maintenance service. The proposed methodology was validated and confirmed on four different projects.

Strony: 

624–633

DOI: 10.17531/ein.2017.4.17.

Article citation info: 
Pogačnik B, Duhovnik J, Tavčar J. Aircraft fault forecasting at maintenance service on the basis of historic data and aircraft parameters. Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability 2017; 19 (4): 624–633, http://dx.doi.org/10.17531/ein.2017.4.17.