ISSN 1507-2711
JOURNAL DOI: dx.doi.org/10.17531/ein
Our IF is 1.383
JCR Journal Profile


Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies  Wydawca(Publisher):Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa) - Polish Maintenance Society (Warsaw)   Patronat Naukowy(Scientific supervision): Polska Akademia Nauk o/Lublin  - Polish Akademy of Sciences Branch in Lublin  Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies

 


Wydawca:
Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa)

Patronat Naukowy:
Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie

Członek:
Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych


UWAGA:

Poprawne cytowanie publikacji ukazujących się w naszym Kwartalniku ze względu na wymogi baz bibliograficznych powinno zawierać pełną dwujęzyczną nazwę bez polskich znaków diakrytycznych, tj.: Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability


 

Zgłoszenie On-LINE

 
 

Impact Factor

Impact Factor

Impact Factor

SCImago Journal & Country Rank

MOST CITED

Update: 2018-11-13

1. ON APPROACHES FOR NON-DIRECT DETERMINATION OF SYSTEM DETERIORATION
By: Valis, David; Koucky, Miroslav; Zak, Libor

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 1   Pages: 33-41   Published: 2012

Times Cited: 45
2. COMPUTER-AIDED MAINTENANCE AND RELIABILITY MANAGEMENT SYSTEMS FOR CONVEYOR BELTS
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 3   Pages: 377-382   Published: 2014

Times Cited: 35
3. A NEW FAULT TREE ANALYSIS METHOD: FUZZY DYNAMIC FAULT TREE ANALYSIS
By: Li, Yan-Feng; Huang, Hong-Zhong; Liu, Yu; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 208-214 Published: 2012

Times Cited: 32
4. UTILIZATION OF DIFFUSION PROCESSES AND FUZZY LOGIC FOR VULNERABILITY ASSESSMENT
By: Valis, David; Pietrucha-Urbanik, Katarzyna

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 1   Pages: 48-55   Published: 2014

Times Cited: 30
5. MAINTENANCE DECISION MAKING BASED ON DIFFERENT TYPES OF DATA FUSION
By: Galar, Diego; Gustafson, Anna; Tormos, Bernardo; et al.
EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY 
Issue: 2   Pages: 135-144   Published:2012

Times Cited: 28
6. PREDICTING THE TOOL LIFE IN THE DRY MACHINING OF DUPLEX STAINLESS STEEL
By: Krolczyk, Grzegorz; Gajek, Maksymilian; Legutko, Stanislaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 15 Issue: 1 Pages: 62-65 Published: 2013

Times Cited: 28
7. SELECTED ASPECTS OF PHYSICAL STRUCTURES VULNERABILITY - STATE-OF-THE-ART
By: Valis, David; Vintr, Zdenek; Malach, Jindrich

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 189-194 Published: 2012

Times Cited: 26
8. RELIABILITY BASED OPTIMAL PREVENTIVE MAINTENANCE POLICY OF SERIES-PARALLEL SYSTEMS
By: Peng Wei; Huang Hong-Zhong; Zhang Xiaoling; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 2 Pages: 4-7 Published: 2009

Times Cited: 24
9. DIAGNOSTIC OF DIRECT CURRENT MACHINE BASED ON ANALYSIS OF ACOUSTIC SIGNALS WITH THE USE OF SYMLET WAVELET TRANSFORM AND MODIFIED CLASSIFIER BASED ON WORDS
By: Głowacz Adam

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 4   Pages: 554-558   Published: 2014

Times Cited: 23
10. MODELLING OF PASSIVE VIBRATION DAMPING USING PIEZOELECTRIC TRANSDUCERS - THE MATHEMATICAL MODEL
By: Buchacz, Andrzej; Placzek, Marek; Wrobel, Andrzej

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 2   Pages: 301-306   Published: 2014

Times Cited: 23

 

Licznik od 2016.06.29: darmowe liczniki


Zadanie „Wdrożenie procedur zabezpieczających oryginalność publikacji naukowych w kwartalniku „Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability” finansowane w ramach umowy 532/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.


Oparta na przeglądach polityka losowej konserwacji zapobiegawczej systemu wieloelementowego z wykorzystaniem symulacji

Random preventive maintenance policy based on inspection for a multicomponent system using simulation

 

Tekst artykułu: 

Streszczenie: 

W dzisiejszej sytuacji globalnej, w której przedsiębiorstwa o wysokim stopniu konkurencyjności wymagają efektywnego obniżania kosztów produkcji, poprawy jakości produktów oraz zwiększania lojalności klientów, konserwacja ma zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia tych celów poprzez redukcję nieplanowanych przestojów, oraz zmniejszenie konieczności usuwania usterek produktów a także obniżanie kosztów. W tym sensie, wykorzystanie modeli reprezentujących tego typu systemy i ułatwiające menedżerom podejmowanie decyzji , ma kluczowe znaczenie dla firm. W tej pracy zaproponowano model konserwacji zapobiegawczej dla wieloelementowego systemu o różnych mechanizmach uszkodzeń. Biorąc pod uwagę, że celem jest optymalizacja liczby i czasu trwania zabiegów konserwacyjnych dokonywanych w systemie, przeprowadzane są okresowe przeglądy mające na celu zminimalizowanie oczekiwanych kosztów utrzymania. Optymalizację przeprowadzono za pomocą symulacji, która okazała się zadowalająca, ponieważ zmienne decyzyjne modelu zachowywały się odpowiednio przy wykorzystaniu ich w kontekście omawianego studium przypadku. Dodatkowo, zmienne te przybierały różne wartości dla czterech różnych scenariuszy: pierwotnego modelu proponowanej polityki konserwacyjnej i trzech wariantów, w których uwzględniono koszty pracy systemu w stanie awaryjnym.

Abstract: 

In today's global situation where highly competitive companies demand production efficiently to reduce costs, increase product quality, and customer loyalty, maintenance becomes crucial to achieve this goal by reducing unplanned downtime, reworking of products, and costs. In this sense, the use of models that can represent this type of system, and help managers make decisions more easily, are of vital importance for companies. Thus, a preventive maintenance model for a multicomponent system with different failure mechanisms is proposed in this work. Considering that the objective is to optimize the number and the time of maintenance interventions, that will be done in the system, periodic inspections are carried out in order to minimize the expected costs of maintenance. The optimization was performed with simulation, which proved to be satisfactory, since the decision variables of the model behaved adequately when utilized within the context of an applied case study. In addition, these variables had different performances when analyzed in four different scenarios: the original model of the proposed policy, and three variations attributing costs of penalties.

Strony: 

552–559

DOI: 10.17531/ein.2017.4.8.

Article citation info: 
Marsaro MF, Cava lca nte CAV. Random preventive maintenance policy based on inspection for a multicomponent system using simulation. Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability 2017; 19 (4): 552–559, http://dx.doi.org/10.17531/ein.2017.4.8.