ISSN 1507-2711
JOURNAL DOI: dx.doi.org/10.17531/ein

JCR Journal Profile


Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies  Wydawca(Publisher):Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa) - Polish Maintenance Society (Warsaw)   Patronat Naukowy(Scientific supervision): Polska Akademia Nauk o/Lublin  - Polish Akademy of Sciences Branch in Lublin  Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies


 We verify submissions originality with the use of iThenticate plagiarism checker


 All accepted articles are published Open Access under the Creative Commons Licence: CC-BY 4.0

Wydawca:
Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa)

Patronat Naukowy:
Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie

Członek:
Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych


UWAGA:

Poprawne cytowanie publikacji ukazujących się w naszym Kwartalniku ze względu na wymogi baz bibliograficznych powinno zawierać pełną dwujęzyczną nazwę bez polskich znaków diakrytycznych, tj.: Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability


 

Zgłoszenie On-LINE

 
http://scientific.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=D

http://www.thomsonreuters.com/products_services/scientific/Journal_Citation_Reports

http://doaj.org

http://infobaseindex.com

http://www.info.scopus.com/why-scopus/publishers/?url=detail/what/publishers/

http://www.ebsco.comLista czasopism punktowanych MNiSzW 2019:

100 punktów w dyscyplinach:
- architektura i urbanistyka
- automatyka, elektronika i elektrotechnika
- inżynieria biomedyczna
- inżynieria lądowa i transport
- inżynieria materiałowa
- inżynieria mechaniczna
- inżynieria środowiska, górnictwo
i energetyka
- nauki o zarządzaniu i jakości


MOST CITED

Update: 2021-07-01

1. COMPUTER-AIDED MAINTENANCE AND RELIABILITY MANAGEMENT SYSTEMS FOR CONVEYOR BELTS
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 3   Pages: 377-382   Published: 2014

Times Cited: 59
2. ON APPROACHES FOR NON-DIRECT DETERMINATION OF SYSTEM DETERIORATION
By: Valis, David; Koucky, Miroslav; Zak, Libor

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 1   Pages: 33-41   Published: 2012

Times Cited: 53
3. A NEW FAULT TREE ANALYSIS METHOD: FUZZY DYNAMIC FAULT TREE ANALYSIS
By: Li, Yan-Feng; Huang, Hong-Zhong; Liu, Yu; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 3 Pages: 208-214 Published: 2012

Times Cited: 51
4. INNOVATIVE METHODS OF NEURAL RECONSTRUCTION FOR TOMOGRAPHIC IMAGES IN MAINTENANCE OF TANK INDUSTRIAL REACTORS
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 21 Issue: 2 Pages: 261-267 Published: 2019

Times Cited: 50
5. APPLICATION OF NEURAL RECONSTRUCTION OF TOMOGRAPHIC IMAGES IN THE PROBLEM OF RELIABILITY OF FLOOD PROTECTION FACILITIES
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 20 Issue: 3 Pages: 425-434 Published: 2018

Times Cited: 45
6. ASSESSMENT MODEL OF CUTTING TOOL CONDITION FOR REAL-TIME SUPERVISION SYSTEM
By: Kozlowski, Edward; Mazurkiewicz, Dariusz; Zabinski, Tomasz; Prucnal, Slawomir; Sep, Jaroslaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 21 Issue: 4 Pages: 679-685 Published: 2019

Times Cited: 40
7. PREDICTING THE TOOL LIFE IN THE DRY MACHINING OF DUPLEX STAINLESS STEEL
By: Krolczyk, Grzegorz; Gajek, Maksymilian; Legutko, Stanislaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 15 Issue: 1 Pages: 62-65 Published: 2013

Times Cited: 39
8. MAINTENANCE DECISION MAKING BASED ON DIFFERENT TYPES OF DATA FUSION
By: Galar, Diego; Gustafson, Anna; Tormos, Bernardo; et al.
EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY 
Volume 14, Issue: 2   Pages: 135-144   Published:2012

Times Cited: 38
9. TESTS OF EXTENDABILITY AND STRENGTH OF ADHESIVE-SEALED JOINTS IN THE CONTEXT OF DEVELOPING A COMPUTER SYSTEM FOR MONITORING THE CONDITION OF BELT JOINTS DURING CONVEYOR OPERATION
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 34-39 Published: 2010

Times Cited: 37
10. RELIABILITY ANALYSIS OF RECONFIGURABLE MANUFACTURING SYSTEM STRUCTURES USING COMPUTER SIMULATION METHODS
By: Gola, Arkadiusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 21, Issue: 1, Pages: 90-102, Published: 2019

Times Cited: 36

 

 Zadanie „Wdrożenie procedur zabezpieczających oryginalność publikacji naukowych w kwartalniku „Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability” finansowane w ramach umowy 532/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
Str. 315-324
Systems of supervision and analysis of industrial forging processes
Systemy nadzoru i analizy przemysłowych procesów kucia


Str. 325-332
Modelling and study the effect of selected design features for the operating parameters of industrial electrostatic precipitators
Modelowanie i badania wpływu wybranych cech konstrukcyjnych na parametry eksploatacyjne elektrofiltrów przemysłowych


Str. 333-342
The tool surface wear during the silicon steel sheets blanking process
Zużycie powierzchni narzędzi podczas eksploatacji w procesie wykrawania blachy krzemowej


Str. 343-347
Evaluation of the impact of combustion hydrogen addition on operating properties of self-ignition engine
Ocena wpływu spalania dodatku wodoru na własności eksploatacyjne silnika o zapłonie samoczynnym


Tadeusz DZIUBAK Str. 348-357
The effects of dust extraction on multi-cyclone and non-woven fabric panel filter performance in the air filters used in special vehicles
Wpływ odsysania pyłu na charakterystyki multicyklonu i włókninowej przegrody filtracyjnej filtru powietrza pojazdu specjalnego


Str. 358-366
Influence of the F-34 unified battlefield fuel with bio components on usable parameters of the IC engine
Wpływ mieszanin jednolitego paliwa pola walki F-34 z biokomponentami na parametry użyteczne silnika


Str. 367-372
New reliability score for component strength using kullback-leibler divergence
Nowa metoda oceny niezawodności na podstawie wytrzymałości elementów z zastosowaniem dywergencji Kullbacka-Leiblera  


Str. 373-378
Comparison of operational availability of public city buses by analysis of variance
Porównanie gotowości autobusów komunikacji miejskiej z zastosowaniem metody analizy wariancji


Str. 379-389
Residual life prediction for highly reliable products with prior accelerated degradation data
Prognozowanie trwałości resztkowej wysoce niezawodnych produktów na podstawie danych historycznych z przyspieszonych badań degradacji  


Str. 390-395
The possibilities of reducing the operational load of hoisting mechanisms in case of dynamic hoisting
Możliwości zmniejszenia obciążeń eksploatacyjnych mechanizmów dźwignic dla przypadku dynamicznego podnoszenia ładunku


Str. 396-405
Sridhar Krishnaswa my A novel Wiener process model with measurement errors for degradation analysis
Analiza degradacji z zastosowa niem nowego modelu procesu Wienera uwzględniającego błędy pomiarowe  


Łukasz Stawiński Str. 406-412
Experimental and modeling studies of hydrostatic systems with the counterbalance valves which are used in hydraulic lifting systems with passive and active load
Eksperymentalne i modelowe badania układu hydraulicznego z zaworami hamującymi typu counterbalance stosowanymi w układach dźwigowych z obciążeniem biernym i czynnym


Str. 413-417
Liquid kind, temperature, moisture, and ageing as an operating parameters conditioning reliability of transformer cooling system
Rodzaj cieczy, temperatura, zawilgocenie oraz zestarzenie jako parametry eksploatacyjne warunkujące niezawodność układu chłodzenia transformatora


Str. 418-427
Two-terminal reliability analysis for multi-phase communication networks
Analiza niezawodności par terminali w wielofazowych sieciach komunikacyjnych  


Str. 428-435
Theoretical and experimental modal analysis of the cylinder unit filled with PUR foam
Teoretyczna i eksperymentalna analiza modalna zespołu bębna wciągarki wypełnionego pianką poliuretanową  


Andrzej ŻUCHOWSKI Str. 436-444
Analysis of the influence of the impact speed on the risk of injury of the driver and front passenger of a passenger car
Ocena wpływu prędkości zderzenia na ryzyko obrażeń kierowcy i pasażera samochodu osobowego


Str. 445-449
An E-Bayesian method for reliability analysis of exponentially distributed products with zero-failure data
Metoda bayesowskiej estymacji wartości oczekiwanej dla produktów o rozkładzie wykładniczym wykorzystująca dane o niezaistniałych uszkodzeniach  


Str. 450-456
Multi-criteria reliability optimization for a complex system with a bridge structure in a fuzzy environment: A fuzzy multi-criteria genetic algorithm approach
Wielokryterialna optymalizacja niezawodności złożonego systemu o strukturze mostkowej w środowisku rozmytym. Metoda rozmytego wielokryterialnego algorytmu genetycznego  


Str. 457-468
Research on time-varying characteristics of testability index based on renewal process
Badanie zmiennych w czasie własności wskaźnika testowalności na podstawie procesu odnowy  


Str. 469-480
Possible leakage detection level in transmission pipelines using improved simplified methods
Weryfikacja możliwego poziomu wykrywalności wycieków w zakresie zastosowania zmodyfikowanych uproszczonych metod diagnostycznych


 

Załączniki: 


SELECT PUBLICATION YEAR