ISSN 1507-2711
JOURNAL DOI: dx.doi.org/10.17531/ein
Our IF is 1.806
JCR Journal Profile


Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies  Wydawca(Publisher):Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa) - Polish Maintenance Society (Warsaw)   Patronat Naukowy(Scientific supervision): Polska Akademia Nauk o/Lublin  - Polish Akademy of Sciences Branch in Lublin  Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies

 


Wydawca:
Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa)

Patronat Naukowy:
Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie

Członek:
Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych


UWAGA:

Poprawne cytowanie publikacji ukazujących się w naszym Kwartalniku ze względu na wymogi baz bibliograficznych powinno zawierać pełną dwujęzyczną nazwę bez polskich znaków diakrytycznych, tj.: Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability


 

Zgłoszenie On-LINE

 
 

Impact Factor

Impact Factor

SCImago Journal & Country Rank


Lista czasopism punktowanych MNiSzW 2019:

100 punktów w dyscyplinach:
- architektura i urbanistyka
- automatyka, elektronika i elektrotechnika
- inżynieria biomedyczna
- inżynieria lądowa i transport
- inżynieria materiałowa
- inżynieria mechaniczna
- inżynieria środowiska, górnictwo
i energetyka
- nauki o zarządzaniu i jakości


MOST CITED

Update: 2018-11-13

1. ON APPROACHES FOR NON-DIRECT DETERMINATION OF SYSTEM DETERIORATION
By: Valis, David; Koucky, Miroslav; Zak, Libor

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 1   Pages: 33-41   Published: 2012

Times Cited: 45
2. COMPUTER-AIDED MAINTENANCE AND RELIABILITY MANAGEMENT SYSTEMS FOR CONVEYOR BELTS
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 3   Pages: 377-382   Published: 2014

Times Cited: 35
3. A NEW FAULT TREE ANALYSIS METHOD: FUZZY DYNAMIC FAULT TREE ANALYSIS
By: Li, Yan-Feng; Huang, Hong-Zhong; Liu, Yu; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 208-214 Published: 2012

Times Cited: 32
4. UTILIZATION OF DIFFUSION PROCESSES AND FUZZY LOGIC FOR VULNERABILITY ASSESSMENT
By: Valis, David; Pietrucha-Urbanik, Katarzyna

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 1   Pages: 48-55   Published: 2014

Times Cited: 30
5. MAINTENANCE DECISION MAKING BASED ON DIFFERENT TYPES OF DATA FUSION
By: Galar, Diego; Gustafson, Anna; Tormos, Bernardo; et al.
EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY 
Issue: 2   Pages: 135-144   Published:2012

Times Cited: 28
6. PREDICTING THE TOOL LIFE IN THE DRY MACHINING OF DUPLEX STAINLESS STEEL
By: Krolczyk, Grzegorz; Gajek, Maksymilian; Legutko, Stanislaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 15 Issue: 1 Pages: 62-65 Published: 2013

Times Cited: 28
7. SELECTED ASPECTS OF PHYSICAL STRUCTURES VULNERABILITY - STATE-OF-THE-ART
By: Valis, David; Vintr, Zdenek; Malach, Jindrich

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 189-194 Published: 2012

Times Cited: 26
8. RELIABILITY BASED OPTIMAL PREVENTIVE MAINTENANCE POLICY OF SERIES-PARALLEL SYSTEMS
By: Peng Wei; Huang Hong-Zhong; Zhang Xiaoling; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 2 Pages: 4-7 Published: 2009

Times Cited: 24
9. DIAGNOSTIC OF DIRECT CURRENT MACHINE BASED ON ANALYSIS OF ACOUSTIC SIGNALS WITH THE USE OF SYMLET WAVELET TRANSFORM AND MODIFIED CLASSIFIER BASED ON WORDS
By: Głowacz Adam

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 4   Pages: 554-558   Published: 2014

Times Cited: 23
10. MODELLING OF PASSIVE VIBRATION DAMPING USING PIEZOELECTRIC TRANSDUCERS - THE MATHEMATICAL MODEL
By: Buchacz, Andrzej; Placzek, Marek; Wrobel, Andrzej

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 2   Pages: 301-306   Published: 2014

Times Cited: 23

 

Licznik od 2016.06.29: darmowe liczniki


Zadanie „Wdrożenie procedur zabezpieczających oryginalność publikacji naukowych w kwartalniku „Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability” finansowane w ramach umowy 532/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
Str. 155-163
Fracture analysis of the pulley of a bucket wheel boom hoist system
Analiza pęknięć koła pasowego układu wciągarki Wysięgnika koła czerpakowego  


Str. 164-170
The effect of the type of elements used to stiffen thin-walled skins of load-bearing aircraft structures on their operating properties. Experimental tests and numerical analysis
Wpływ rodzajów usztywnień pokryć cienkościennych struktur nośnych statków powietrznych na ich właściwości eksploatacyjne. Badania eksperymentalne i analiza numeryczna


Str. 171-180
Nonlinear degradation modeling and maintenance policy for a two-stage degradation system based on cumulative damage model
System charakteryzujący się dwuetapowym procesem degradacji: nieliniowe modelowanie degradacji oraz wyznaczanie strategii eksploatacji systemu na podstawie modelu sumowania uszkodzeń  


Str. 181-185
Application of capacitive sensor for measuring water content in electro-insulating liquids
Zastosowanie czujnika pojemnościowego do pomiaru za wartości wody w ciecza ch elektroizolacyjnych


Str. 186-193
Effect of quadrilateral discontinuity size on the energy absorption of structural steel profiles
Wpływ wielkości czworobocznych nieciągłości na pochłanianie energii w stalowych profilach strukturalnych  


Str. 194-200
Application of a measuring arm with an integrated laser scanner in the analysis of the shape changes of forging instrumentation during production
Zastosowanie ramienia pomiarowego ze zintegrowanym skanerem laserowym do analizy zmian kształtu oprzyrządowania kuźniczego w trakcie produkcji


Str. 201-209
Operational tests of a dual-rotor mini wind turbine
Badania eksploatacyjne dwuwirnikowej mini elektrowni wiatrowej


Str. 210-217
Intermittent fault’s parameter framework and stochastic petri net based formalization model
Model parametryczny niezdatności przejściowej oraz model formalny oparty na stochastycznej sieci Petriego  


Str. 218-228
Decision support and maintenance system for natural hazards, processes and equipment monitoring
System wspomagania decyzji dla monitorowania zagrożeń naturalnych, procesów i urządzeń  


Str. 229-236
Flexible truncation method for the reliability assessment of phased mission systems with repairable components
Zastosowanie metody elastycznego obcięcia do oceny niezawodności systemów o zadaniach okresowych z elementami naprawialnymi  


Str. 237-244
Reliability model of different wind power plant configuration using sequential monte carlo simulation
Model niezawodności różnych konfiguracji zestawu elektrowni wiatrowej oparty na sekwencyjnej symulacji Monte Carlo  


Str. 245-253
An electricity price-dependent control-limit policy for conditionbased maintenance optimization for power generating unit
Za stosowanie strategii uzależniającej termin przeglądu od ceny prądu elektrycznego do optymalizacji utrzymania ruchu agregatu prądotwórczego z uwzględnieniem jego stanu technicznego  


Str. 254-259
Analysis of the gas network failure and failure prediction using the Monte Carlo simulation method
Analiza awaryjności sieci gazowych oraz prognozowanie awarii z zastosowaniem symulacyjnej metody Monte Carlo  


260-270
Estimation of system reliability by using the PLS-regression based corrected response surface method
Ocena niezawodności systemu z wykorzystaniem poprawionej metody powierzchni odpowiedzi opartej na regresji cząstkowych najmniejszych kwadratów  


Str. 271-277
Operational tests of wear dynamics of drills made of low-alloy high-speed HS2-5-1 steel
Badania eksploatacyjne dynamiki zużycia wierteł z niskostopowej stali szybkotnącej HS2-5-1


Str. 278-284
Distance and time of water effluence on soil surface after failure of buried water pipe. Laboratory investigations and statistical analysis
Odległość i czas wypływu wody na powierzchnię terenu po awarii podziemnego wodociągu. Badania laboratoryjne i analizy statystyczne


Str. 285-290
The experimental identification of torsional angle on a load-carrying truck frame during static and dynamic tests
Identyfikacja eksperymentalna kąta skręcenia ustroju nośnego pojazdu podczas testu statycznego i dynamicznego


Str. 291-298
Research on bispectrum analysis of secondary feature for vehicle exterior noise based on nonnegative tucker3 decomposition
Badania nad analizą bispektrum cech drugorzędnych hałasu zewnętrznego pojazdów w oparciu o nieujemną dekompozycję Tuckera3  


Str. 299-306
Application of artificial neural networks and principal component analysis on vibration signals for automated fault classification of roller element bearings
Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych oraz analizy głównych składowych sygnału drgań do automatycznej klasyfikacji uszkodzeń łożysk tocznych  


Str. 307-313
Lifetime Distribution and Associated Inference of Systems with Multiple Degradation Measurements Based on Gamma Processes
Wyznaczanie rozkładu czasów życia oraz wnioskowanie dla systemów wymagających pomiarów współistniejących degradacji w oparciu o procesy gamma  


 

Załączniki: