ISSN 1507-2711
JOURNAL DOI: dx.doi.org/10.17531/ein
Our IF is 1.806
JCR Journal Profile


Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies  Wydawca(Publisher):Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa) - Polish Maintenance Society (Warsaw)   Patronat Naukowy(Scientific supervision): Polska Akademia Nauk o/Lublin  - Polish Akademy of Sciences Branch in Lublin  Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies

 


Wydawca:
Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa)

Patronat Naukowy:
Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie

Członek:
Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych


UWAGA:

Poprawne cytowanie publikacji ukazujących się w naszym Kwartalniku ze względu na wymogi baz bibliograficznych powinno zawierać pełną dwujęzyczną nazwę bez polskich znaków diakrytycznych, tj.: Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability


 

Zgłoszenie On-LINE

 
 

Impact Factor

Impact Factor

Impact Factor

SCImago Journal & Country Rank

MOST CITED

Update: 2018-11-13

1. ON APPROACHES FOR NON-DIRECT DETERMINATION OF SYSTEM DETERIORATION
By: Valis, David; Koucky, Miroslav; Zak, Libor

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 1   Pages: 33-41   Published: 2012

Times Cited: 45
2. COMPUTER-AIDED MAINTENANCE AND RELIABILITY MANAGEMENT SYSTEMS FOR CONVEYOR BELTS
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 3   Pages: 377-382   Published: 2014

Times Cited: 35
3. A NEW FAULT TREE ANALYSIS METHOD: FUZZY DYNAMIC FAULT TREE ANALYSIS
By: Li, Yan-Feng; Huang, Hong-Zhong; Liu, Yu; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 208-214 Published: 2012

Times Cited: 32
4. UTILIZATION OF DIFFUSION PROCESSES AND FUZZY LOGIC FOR VULNERABILITY ASSESSMENT
By: Valis, David; Pietrucha-Urbanik, Katarzyna

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 1   Pages: 48-55   Published: 2014

Times Cited: 30
5. MAINTENANCE DECISION MAKING BASED ON DIFFERENT TYPES OF DATA FUSION
By: Galar, Diego; Gustafson, Anna; Tormos, Bernardo; et al.
EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY 
Issue: 2   Pages: 135-144   Published:2012

Times Cited: 28
6. PREDICTING THE TOOL LIFE IN THE DRY MACHINING OF DUPLEX STAINLESS STEEL
By: Krolczyk, Grzegorz; Gajek, Maksymilian; Legutko, Stanislaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 15 Issue: 1 Pages: 62-65 Published: 2013

Times Cited: 28
7. SELECTED ASPECTS OF PHYSICAL STRUCTURES VULNERABILITY - STATE-OF-THE-ART
By: Valis, David; Vintr, Zdenek; Malach, Jindrich

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 189-194 Published: 2012

Times Cited: 26
8. RELIABILITY BASED OPTIMAL PREVENTIVE MAINTENANCE POLICY OF SERIES-PARALLEL SYSTEMS
By: Peng Wei; Huang Hong-Zhong; Zhang Xiaoling; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 2 Pages: 4-7 Published: 2009

Times Cited: 24
9. DIAGNOSTIC OF DIRECT CURRENT MACHINE BASED ON ANALYSIS OF ACOUSTIC SIGNALS WITH THE USE OF SYMLET WAVELET TRANSFORM AND MODIFIED CLASSIFIER BASED ON WORDS
By: Głowacz Adam

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 4   Pages: 554-558   Published: 2014

Times Cited: 23
10. MODELLING OF PASSIVE VIBRATION DAMPING USING PIEZOELECTRIC TRANSDUCERS - THE MATHEMATICAL MODEL
By: Buchacz, Andrzej; Placzek, Marek; Wrobel, Andrzej

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 2   Pages: 301-306   Published: 2014

Times Cited: 23

 

Licznik od 2016.06.29: darmowe liczniki


Zadanie „Wdrożenie procedur zabezpieczających oryginalność publikacji naukowych w kwartalniku „Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability” finansowane w ramach umowy 532/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.


Zużycie eksploatacyjne szyjki okładziny wrzecion przędzalniczych przy współpracy z przędzą

Operational wear of the neck of spindle coating in cooperation with yarn

 

Tekst artykułu: 

Streszczenie: 

W artykule zamieszczono wyniki badań czasu pracy szyjki okładziny wrzecion z nasadką antybalonową przędzarki obrączkowej przy współpracy z przędzą, w warunkach przemysłowych, w postaci histogramów. Przyjmując jako kryterium zużycia zmianę średnicy, części walcowej, szyjki okładziny Δd≥0,5 mm. Ocenę czasu pracy szyjki przeprowadzono przy współpracy z mieszanką włókien: 70÷80% włókien wełny z dodatkiem 30÷20% włókien poliestrowych, powodującą największe zużycie. Badania objęły pomiary, metodą metryczną, zużycia szyjki okładziny wrzecion wykonanych ze stopu EN AW-2024 (AlCu4Mg1) poddanych obróbce wykończeniowej przez szlifowanie płótnem ściernym o numerze ziarna 80, a następnie 150 oraz polerowanie papierem ściernym odmulonym, jak również w drugim wariancie - operacji nagniatania. Ponadto wykonano pomiary odchyłki okrągłości części walcowej szyjki okładziny, w równych odległościach od czoła nasadki, za pomocą okrągłościomierza Taylrond 365. Następnie na podstawie uzyskanych zarysów okrągłości sporządzono zarys walcowości szyjki okładziny wrzeciona nagniatanej przed i po czasie eksploatacji. Wykonano również pomiary topografii powierzchni szyjki okładziny wrzecion przędzalniczych, przed i po okresie eksploatacji. Analiza zarysu walcowości i topografii powierzchni potwierdzają, że powierzchnia zewnętrzna warstwy wierzchniej, na długości i obwodzie szyjki okładziny, przy współpracy z przędzą ulega nierównomiernemu zużyciu. Ocena topografii powierzchni zużycia oraz mikrofotografii powierzchni bocznej rowka śrubowego skłaniają do stwierdzenia, że zużycie szyjki okładzin wrzecion ze stopu AlCu4Mg1 następuje przede wszystkim w wyniku zużycia ściernego.

Abstract: 

The article presents results of research on the operating time of the neck of spindle coating with collapse balloon crown of a ring spinning frame in cooperation with yarn under industrial conditions in the form of histograms. Adopting the change of the diameter of the cylindrical part of the neck of spindle coating is the wear criterion Δd≥0,5 mm. The assessment of the spindle neck operating time was performed in cooperation with a mixture of fibres: 70÷80% wool fibres with the addition of 10÷20% of polyester fibres, which causes the greatest wear. The research included measurements with the use of the metric method of the wear of the neck coating of a spindles made of the EN AW-2024 alloy (AlCu4Mg1), which were subjected to finishing operation with abrasive cloth, grain number 80, and then 150 and polished with desilted sandpaper and, in the second variant - they were subjected to burnishing. In addition, roundness deviations of the cylindrical part of the neck of spindle coating were measured at equal distances from face of the crown, using a Talyrond 365 roundness tester. Next, on the basis of the roundness outlines obtained, an outline of the cylindricity of the neck of spindle coating burnished before and after the operating time was prepared. Also, measurements of the topography of the surface of the neck of spindle coating were performed before and after the operating time. An analysis of the cylindricity outline and the surface topography confirms that the outer surface of the surface layer along the length and circumference of the neck of spindle coating in cooperation with yarn is subject to uneven wear. The assessment of the topography of the wearing surface and micro-photographs of the side surface of the helical groove lead to the conclusion that the wear of the neck of spindle coating made of the AlCu4Mg1 occurs mostly as a result of abrasive wear.

Strony: 

496-503

DOI: 10.17531/ein.2015.4.3

Article citation info: 
Płonka S, Zaborski A. Operational wear of the neck of spindle coating in cooperation with yarn. Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability 2015; 17 (4): 496–503, http://dx.doi.org/10.17531/ein.2015.4.3.