ISSN 1507-2711
JOURNAL DOI: dx.doi.org/10.17531/ein

JCR Journal Profile


Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies  Wydawca(Publisher):Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa) - Polish Maintenance Society (Warsaw)   Patronat Naukowy(Scientific supervision): Polska Akademia Nauk o/Lublin  - Polish Akademy of Sciences Branch in Lublin  Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies


 We verify submissions originality with the use of iThenticate plagiarism checker


 All accepted articles are published Open Access under the Creative Commons Licence: CC-BY 4.0

Wydawca:
Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa)

Patronat Naukowy:
Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie

Członek:
Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych


UWAGA:

Poprawne cytowanie publikacji ukazujących się w naszym Kwartalniku ze względu na wymogi baz bibliograficznych powinno zawierać pełną dwujęzyczną nazwę bez polskich znaków diakrytycznych, tj.: Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability


 

Zgłoszenie On-LINE

 
http://scientific.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=D

http://www.thomsonreuters.com/products_services/scientific/Journal_Citation_Reports

http://doaj.org

http://infobaseindex.com

http://www.info.scopus.com/why-scopus/publishers/?url=detail/what/publishers/

http://www.ebsco.comLista czasopism punktowanych MNiSzW 2019:

100 punktów w dyscyplinach:
- architektura i urbanistyka
- automatyka, elektronika i elektrotechnika
- inżynieria biomedyczna
- inżynieria lądowa i transport
- inżynieria materiałowa
- inżynieria mechaniczna
- inżynieria środowiska, górnictwo
i energetyka
- nauki o zarządzaniu i jakości


MOST CITED

Update: 2021-07-01

1. COMPUTER-AIDED MAINTENANCE AND RELIABILITY MANAGEMENT SYSTEMS FOR CONVEYOR BELTS
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 3   Pages: 377-382   Published: 2014

Times Cited: 59
2. ON APPROACHES FOR NON-DIRECT DETERMINATION OF SYSTEM DETERIORATION
By: Valis, David; Koucky, Miroslav; Zak, Libor

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 1   Pages: 33-41   Published: 2012

Times Cited: 53
3. A NEW FAULT TREE ANALYSIS METHOD: FUZZY DYNAMIC FAULT TREE ANALYSIS
By: Li, Yan-Feng; Huang, Hong-Zhong; Liu, Yu; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 3 Pages: 208-214 Published: 2012

Times Cited: 51
4. INNOVATIVE METHODS OF NEURAL RECONSTRUCTION FOR TOMOGRAPHIC IMAGES IN MAINTENANCE OF TANK INDUSTRIAL REACTORS
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 21 Issue: 2 Pages: 261-267 Published: 2019

Times Cited: 50
5. APPLICATION OF NEURAL RECONSTRUCTION OF TOMOGRAPHIC IMAGES IN THE PROBLEM OF RELIABILITY OF FLOOD PROTECTION FACILITIES
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 20 Issue: 3 Pages: 425-434 Published: 2018

Times Cited: 45
6. ASSESSMENT MODEL OF CUTTING TOOL CONDITION FOR REAL-TIME SUPERVISION SYSTEM
By: Kozlowski, Edward; Mazurkiewicz, Dariusz; Zabinski, Tomasz; Prucnal, Slawomir; Sep, Jaroslaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 21 Issue: 4 Pages: 679-685 Published: 2019

Times Cited: 40
7. PREDICTING THE TOOL LIFE IN THE DRY MACHINING OF DUPLEX STAINLESS STEEL
By: Krolczyk, Grzegorz; Gajek, Maksymilian; Legutko, Stanislaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 15 Issue: 1 Pages: 62-65 Published: 2013

Times Cited: 39
8. MAINTENANCE DECISION MAKING BASED ON DIFFERENT TYPES OF DATA FUSION
By: Galar, Diego; Gustafson, Anna; Tormos, Bernardo; et al.
EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY 
Volume 14, Issue: 2   Pages: 135-144   Published:2012

Times Cited: 38
9. TESTS OF EXTENDABILITY AND STRENGTH OF ADHESIVE-SEALED JOINTS IN THE CONTEXT OF DEVELOPING A COMPUTER SYSTEM FOR MONITORING THE CONDITION OF BELT JOINTS DURING CONVEYOR OPERATION
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 34-39 Published: 2010

Times Cited: 37
10. RELIABILITY ANALYSIS OF RECONFIGURABLE MANUFACTURING SYSTEM STRUCTURES USING COMPUTER SIMULATION METHODS
By: Gola, Arkadiusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 21, Issue: 1, Pages: 90-102, Published: 2019

Times Cited: 36

 

 Zadanie „Wdrożenie procedur zabezpieczających oryginalność publikacji naukowych w kwartalniku „Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability” finansowane w ramach umowy 532/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.


Oparta na teorii chmury i modelu Monte Carlo metoda analizy niezawodnościowej danych o obniżeniu charakterystyk

A reliability analysis method of cloud theory – Monte Carlo based on performance degradation data

 

Tekst artykułu: 

Streszczenie: 

Ze względu na niewystarczające dane o degradacji oraz losowość i rozmycie procesów degradacji, obliczanie niezawodności produktu jest zadaniem trudnym. Chcąc badać niezawodność przy użyciu danych dotyczących obniżenia charakterystyk, autorzy zaproponowali metodę analizy danych o obniżeniu charakterystyk wykorzystującą zasady metody Monte Carlo oraz teorii chmury. Po pierwsze, wykorzystując dane o obniżeniu charakterystyk oraz progresywny generator chmur, wygenerowano chmurę obniżenia charakterystyk zawierającą dane na temat stopnia degradacji oraz stopnia entropii, która określa możliwy dyskretny stopień degradacji danych. Następnie, ustalono minimalny próg przynależności punktów chmury oraz próg uszkodzenia produktu. Policzono liczbę punktów chmury które spełniały warunek minimalnego stopnia przynależności oraz progu uszkodzenia. Wreszcie, zaproponowano metodę analizy niezawodnościowej danych o obniżeniu charakterystyk wykorzystującą zasady modelu Monte Carlo oraz teorii chmury. W pracy przedstawiono teorię chmury, która pozwala na weryfikację niezawodności danych of obniżeniu charakterystyk produktu. Rozwiązano w ten sposób problem losowości i rozmycia występujące w badaniach degradacji. Ponadto, przy użyciu metody Monte Carlo, rozwiązano trudności w obliczaniu niezawodności związane z ograniczeniami danych z badań degradacji, co zagwarantowało minimalną przynależność punktów chmury oraz minimalny stopień uszkodzenia. W prezentowanej pracy przedstawiono nową metodę symulacji niezawodności danych o degradacji. Poprawność przedstawionej metody zweryfikowano na podstawie przykładu. Zapewnienie wysokiej trwałości złączy taśmy przenośnikowej jest równoznaczne z zapewnieniem ich niezawodnej pracy, a ponieważ wyniki prowadzonych dotąd badań nie dostarczają jednoznacznych rozwiązań wielu wyłaniających się w tym przypadku problemów, wskazane jest prowadzenie w tym zakresie zaawansowanych badań z użyciem technik komputerowych.

Abstract: 

Owing to inadequate degradation data, the randomness and the fuzziness of degradation processes, it is difficult to calculate the reliability of product. By investigating performance reliability using degradation data of performance, the authors proposed a method of analyzing reliability of performance degradation data using Monte Carlo principle and cloud theory. First of all, the performance degradation cloud with the degradation amount and the entropy which denotes the possible discrete degree of the degradation data, is generated by using performance degradation data and a cloud theory forward cloud generator. Then, the minimum membership threshold of cloud droplets and the threshold of product failure were set. Meanwhile, the number of cloud droplets that comply with the minimum membership degree and the failure threshold were counted. Finally, the reliability method of performance degradation data was proposed by using the principle of Monte Carlo and the cloud theory. In this work, the cloud theory was introduced to verify the reliability of the performance degradation of the product. The randomness and the fuzziness in the degradation tests are resolved. In addition, due to the limits of degradation test data, the difficulties in calculation of the reliability is resolved using the principle of Monte Carlo, the minimum membership of cloud droplets and its minimum degree are therefore guaranteed. This work provides a new method of simulating the reliability of degradation. The feasibility of the method was validated by an example ensuring a high durability of conveyor belt joints is tantamount to guaranteeing their reliable operation and that the results of research conducted so far fail to provide unambiguous solutions to a number of problems that emerge in this case, it is advisable that advanced studies using computer techniques should be conducted within this area.

Strony: 

435–442

DOI: 10.17531/ein.2015.3.15

Article citation info: 
Yang H, Xu G, Fan XN. A reliability analysis method of cloud theory – Monte Carlo based on performance degradation data. Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability 2015; 17 (3): 435–442, http://dx.doi.org/10.17531/ein.2015.3.15.

 


SELECT PUBLICATION YEAR