ISSN 1507-2711
JOURNAL DOI: dx.doi.org/10.17531/ein
Our IF is 1.383
JCR Journal Profile


Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies  Wydawca(Publisher):Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa) - Polish Maintenance Society (Warsaw)   Patronat Naukowy(Scientific supervision): Polska Akademia Nauk o/Lublin  - Polish Akademy of Sciences Branch in Lublin  Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies

 


Wydawca:
Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa)

Patronat Naukowy:
Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie

Członek:
Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych


UWAGA:

Poprawne cytowanie publikacji ukazujących się w naszym Kwartalniku ze względu na wymogi baz bibliograficznych powinno zawierać pełną dwujęzyczną nazwę bez polskich znaków diakrytycznych, tj.: Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability


 

Zgłoszenie On-LINE

 
 

Impact Factor

Impact Factor

Impact Factor

SCImago Journal & Country Rank

MOST CITED

Update: 2018-11-13

1. ON APPROACHES FOR NON-DIRECT DETERMINATION OF SYSTEM DETERIORATION
By: Valis, David; Koucky, Miroslav; Zak, Libor

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 1   Pages: 33-41   Published: 2012

Times Cited: 45
2. COMPUTER-AIDED MAINTENANCE AND RELIABILITY MANAGEMENT SYSTEMS FOR CONVEYOR BELTS
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 3   Pages: 377-382   Published: 2014

Times Cited: 35
3. A NEW FAULT TREE ANALYSIS METHOD: FUZZY DYNAMIC FAULT TREE ANALYSIS
By: Li, Yan-Feng; Huang, Hong-Zhong; Liu, Yu; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 208-214 Published: 2012

Times Cited: 32
4. UTILIZATION OF DIFFUSION PROCESSES AND FUZZY LOGIC FOR VULNERABILITY ASSESSMENT
By: Valis, David; Pietrucha-Urbanik, Katarzyna

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 1   Pages: 48-55   Published: 2014

Times Cited: 30
5. MAINTENANCE DECISION MAKING BASED ON DIFFERENT TYPES OF DATA FUSION
By: Galar, Diego; Gustafson, Anna; Tormos, Bernardo; et al.
EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY 
Issue: 2   Pages: 135-144   Published:2012

Times Cited: 28
6. PREDICTING THE TOOL LIFE IN THE DRY MACHINING OF DUPLEX STAINLESS STEEL
By: Krolczyk, Grzegorz; Gajek, Maksymilian; Legutko, Stanislaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 15 Issue: 1 Pages: 62-65 Published: 2013

Times Cited: 28
7. SELECTED ASPECTS OF PHYSICAL STRUCTURES VULNERABILITY - STATE-OF-THE-ART
By: Valis, David; Vintr, Zdenek; Malach, Jindrich

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 189-194 Published: 2012

Times Cited: 26
8. RELIABILITY BASED OPTIMAL PREVENTIVE MAINTENANCE POLICY OF SERIES-PARALLEL SYSTEMS
By: Peng Wei; Huang Hong-Zhong; Zhang Xiaoling; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 2 Pages: 4-7 Published: 2009

Times Cited: 24
9. DIAGNOSTIC OF DIRECT CURRENT MACHINE BASED ON ANALYSIS OF ACOUSTIC SIGNALS WITH THE USE OF SYMLET WAVELET TRANSFORM AND MODIFIED CLASSIFIER BASED ON WORDS
By: Głowacz Adam

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 4   Pages: 554-558   Published: 2014

Times Cited: 23
10. MODELLING OF PASSIVE VIBRATION DAMPING USING PIEZOELECTRIC TRANSDUCERS - THE MATHEMATICAL MODEL
By: Buchacz, Andrzej; Placzek, Marek; Wrobel, Andrzej

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 2   Pages: 301-306   Published: 2014

Times Cited: 23

 

Licznik od 2016.06.29: darmowe liczniki


Zadanie „Wdrożenie procedur zabezpieczających oryginalność publikacji naukowych w kwartalniku „Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability” finansowane w ramach umowy 532/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.


Analiza wrażliwości wskaźnika niezawodności w zakresie dokładności indeksowania głowicy narzędziowej z napędzanymi narzędziami

Indexing accuracy reliability sensitivity analysis of power tool turret

 

Tekst artykułu: 

Streszczenie: 

Głowica narzędziowa z napędzanymi narzędziami (ang. power tool turret, PTT) stanowi jedną z kluczowych części sterowanych komputerowo tokarskich i tokarsko-frezarskich centrów obróbczych CNC. Dlatego też dla poprawy niezawodności tych dwóch rodzajów obrabiarek istotne jest badanie niezawodności w zakresie dokładności indeksowania głowicy PTT oraz wrażliwości wskaźnika niezawodności. Dla celów analizy wrażliwości wskaźnika niezawodności w zakresie dokładności indeksowania głowicy PTT, omówiono błąd przesunięcia kątowego obrotowej tarczy narzędziowej w oparciu o teorię niepewności pomiaru. Proces zużycia ściernego zębów tarcz narzędziowych: stałej, obrotowej oraz uchwytowej, zamodelowano przy użyciu procesu Gamma o szacunkowych parametrach. Błąd indeksowania PTT obliczono przy zastosowaniu sieci neuronowej BP i zweryfikowano na podstawie danych doświadczalnych. Następnie wyprowadzono równanie niezawodności w zakresie dokładności indeksowania PTT oraz przeprowadzono analizę wrażliwości wskaźnika niezawodności na średnią i odchylenie standardowe zmiennych losowych lub procesów stochastycznych zużycia. Wyniki pokazały skuteczność omawianej analizy niezawodności w zakresie dokładności indeksowania PTT oraz wrażliwości wskaźnika niezawodności.

Abstract: 

Power tool turret (PTT) is one of the most key parts of CNC (Computer Numerical Control) turning center and CNC turning and milling machining center. Therefore, it is very important for improving these two types of machine tools’ reliability to explore the indexing accuracy reliability of PTT and its sensitivity. To analyze the indexing accuracy reliability sensitivity of PTT, the angular displacement error of the rotating gear disc is discussed based on the measurement uncertainty theory. The tooth thickness wear process of the fixed gear disc, the rotating gear disc and the lock gear disc are modeled using Gamma process of which the parameters are estimated. The indexing error of PTT is formulated by employing the BP neural network and validated by the experiment data. Then, the indexing accuracy reliability equation of PTT is derived and its sensitivity to the mean and the standard deviation of random variables or wear stochastic processes is analyzed. The results show that the presented indexing accuracy reliability and its sensitivity of PTT are effective.

Strony: 

27-34

http://dx.doi.org/10.17531/ein.2015.1.4