ISSN 1507-2711
JOURNAL DOI: dx.doi.org/10.17531/ein

JCR Journal Profile


Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies  Wydawca(Publisher):Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa) - Polish Maintenance Society (Warsaw)   Patronat Naukowy(Scientific supervision): Polska Akademia Nauk o/Lublin  - Polish Akademy of Sciences Branch in Lublin  Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies

 


Wydawca:
Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa)

Patronat Naukowy:
Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie

Członek:
Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych


UWAGA:

Poprawne cytowanie publikacji ukazujących się w naszym Kwartalniku ze względu na wymogi baz bibliograficznych powinno zawierać pełną dwujęzyczną nazwę bez polskich znaków diakrytycznych, tj.: Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability


 

Zgłoszenie On-LINE

 


Lista czasopism punktowanych MNiSzW 2019:

100 punktów w dyscyplinach:
- architektura i urbanistyka
- automatyka, elektronika i elektrotechnika
- inżynieria biomedyczna
- inżynieria lądowa i transport
- inżynieria materiałowa
- inżynieria mechaniczna
- inżynieria środowiska, górnictwo
i energetyka
- nauki o zarządzaniu i jakości


MOST CITED

Update: 2019-11-17

1. ON APPROACHES FOR NON-DIRECT DETERMINATION OF SYSTEM DETERIORATION
By: Valis, David; Koucky, Miroslav; Zak, Libor

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 1   Pages: 33-41   Published: 2012

Times Cited: 51
2. COMPUTER-AIDED MAINTENANCE AND RELIABILITY MANAGEMENT SYSTEMS FOR CONVEYOR BELTS
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 3   Pages: 377-382   Published: 2014

Times Cited: 48
3. A NEW FAULT TREE ANALYSIS METHOD: FUZZY DYNAMIC FAULT TREE ANALYSIS
By: Li, Yan-Feng; Huang, Hong-Zhong; Liu, Yu; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 3 Pages: 208-214 Published: 2012

Times Cited: 43
4. PREDICTING THE TOOL LIFE IN THE DRY MACHINING OF DUPLEX STAINLESS STEEL
By: Krolczyk, Grzegorz; Gajek, Maksymilian; Legutko, Stanislaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 15 Issue: 1 Pages: 62-65 Published: 2013

Times Cited: 33
5. UTILIZATION OF DIFFUSION PROCESSES AND FUZZY LOGIC FOR VULNERABILITY ASSESSMENT
By: Valis, David; Pietrucha-Urbanik, Katarzyna

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 1   Pages: 48-55   Published: 2014

Times Cited: 32
6. MAINTENANCE DECISION MAKING BASED ON DIFFERENT TYPES OF DATA FUSION
By: Galar, Diego; Gustafson, Anna; Tormos, Bernardo; et al.
EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY 
Volume 14, Issue: 2   Pages: 135-144   Published:2012

Times Cited: 32
7. APPLICATION OF NEURAL RECONSTRUCTION OF TOMOGRAPHIC IMAGES IN THE PROBLEM OF RELIABILITY OF FLOOD PROTECTION FACILITIES
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 20 Issue: 3 Pages: 425-434 Published: 2018

Times Cited: 30
8. RECOGNITION OF ARMATURE CURRENT OF DC GENERATOR DEPENDING ON ROTOR SPEED USING FFT, MSAF-1 AND LDA
By: Glowacz, Adam; Glowacz, Witold; Glowacz, Zygfryd

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 17 Issue: 1 Pages: 64-69 Published: 2015

Times Cited: 28
9. TESTS OF EXTENDABILITY AND STRENGTH OF ADHESIVE-SEALED JOINTS IN THE CONTEXT OF DEVELOPING A COMPUTER SYSTEM FOR MONITORING THE CONDITION OF BELT JOINTS DURING CONVEYOR OPERATION
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 34-39 Published: 2010

Times Cited: 28
10. MODELLING OF PASSIVE VIBRATION DAMPING USING PIEZOELECTRIC TRANSDUCERS - THE MATHEMATICAL MODEL
By: Buchacz, Andrzej; Placzek, Marek; Wrobel, Andrzej

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 2   Pages: 301-306   Published: 2014

Times Cited: 27

 Zadanie „Wdrożenie procedur zabezpieczających oryginalność publikacji naukowych w kwartalniku „Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability” finansowane w ramach umowy 532/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.


Wspomnienie o komandorze profesorze Leszku Piasecznym

In memoriam Commodore Professor Leszek Piaseczny

 

Tekst artykułu: 

Streszczenie: 

Kmdr prof. dr hab. inż. Leszek Piaseczny urodził się 01.01.1947 r. w Puławach. W 1968 r. ukończył Wyższą Szkołę Marynarki Wojennej w Gdyni uzyskując tytuł inżyniera mechanika w specjalności „Maszyny i siłownie okrętowe” i stopień wojskowy podporucznika marynarki. W 1976 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk technicznych, nadany uchwałą Rady Instytutu Okrętowego Politechniki Gdańskiej.

W 1995 r. Rada Wydziału Maszyn Roboczych i Pojazdów Politechniki Poznańskiej nadała dr Leszkowi Piasecznemu stopień doktora habilitowanego nauk technicznych.

W 1996 r. dr hab. inż. Leszek Piaseczny został mianowany na stanowisko profesora nadzwyczajnego Akademii Marynarki Wojennej.

Profesor Leszek Piaseczny pełnił w latach 1993 – 2003 funkcję szefa Oddziału Naukowego Akademii Marynarki Wojennej, a następnie był w latach 2003 – 2006 Komendantem-Dziekanem Wydziału Mechaniczno-Elektrycznego AMW. W 2003 r. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej nadał Leszkowi Piasecznemu tytuł naukowy profesora nauk technicznych.

Zainteresowania naukowe Profesora Leszka Piasecznego były związane z eksploatacją i konstrukcją obiektów technicznych ze szczególnym uwzględnieniem techniki okrętowej i silników spalinowych.

Profesor Leszek Piaseczny prowadził badania naukowe w zakresie trwałości i niezawodności okrętowych systemów technicznych oraz optymalizacji systemów obsługi technicznej okrętów, m.in. technologii napraw okrętowych tłokowych silników spalinowych oraz zastosowania kompozytów polimerowych w procesach naprawy okrętowych urządzeń technicznych. Na szczególną uwagę zasługują pionierskie prace Profesora, zarówno teoretyczne, jak i praktyczne, w zakresie silników spalinowych.
Badania Profesora nad emisją zanieczyszczeń okrętowych z silników spalinowych przyniosły praktyczne efekty.

Ogólny dorobek naukowy Profesora obejmuje autorstwo 3 monografii naukowych, 2 patenty, ponad 200 artykułów naukowych.

Profesor Leszek Piaseczny wypromował 4 doktorów, był recenzentem wielu rozpraw doktorskich i przewodów habilitacyjnych oraz wniosków o nadanie tytułu profesora.

Profesor Leszek Piaseczny był członkiem-założycielem Polskiego Towarzystwa Naukowego Silników Spalinowych oraz członkiem Polskiego Naukowo-Technicznego Towarzystwa Eksploatacyjnego. Profesor był członkiem Rady Naukowej kwartalnika Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability.

Był wychowawcą wielu pokoleń inżynierów i magistrów inżynierów, cenionym wykładowcą, autorem nowatorskich wykładów i seminariów dyplomowych.

Swą niekwestionowaną pozycję zawodową Profesor łączył z bogatą osobowością humanisty, erudyty w wielu dziedzinach kultury. Dzięki swej aktywności, wiedzy i poziomowi naukowemu, a także wyjątkowo pozytywnym cechom swej osobowości, Profesor Leszek Piaseczny był postacią powszechnie szanowaną i lubianą.

Zmarł 4 kwietnia 2014 po długiej i ciężkiej chorobie.

Prof. Zdzisław Chłopek

Abstract: 

Cdre Professor Leszek Piaseczny, PhD, D.Sc. (Eng). was born on 1 January 1947, in Puławy. In 1968, he graduated from the Higher School of Naval Forces in Gdynia with the title of mechanical engineer and a specialization in “Machinery and engine rooms” and the military rank of acting sub-lieutenant. In 1976, he was awarded the degree of doctor of technical sciences, conferred by a resolution of the Council of the Ship Research Institute of the Gdańsk University of Technology.

In 1995, the Council of the Faculty of Machines and Motor Vehicles of the Poznań University of Technology conferred upon Dr Leszek Piaseczny the degree of doctor of technical science (habilitatus).

In 1996, Dr Leszek Piaseczny, D.Sc. Eng. was appointed to the position of Associate Professor of the Naval Academy. In the years 1993 – 2003, Professor Leszek Piaseczny held the position of Head of the Scientific Department of the Naval Academy, and then in the period 2003 – 2006 he was the Commander-Dean of the Faculty of Mechanical and Electrical Engineering of the Naval Academy. In 2003, Polish President conferred on Leszek Piaseczny the title of Professor of technical sciences.

Professor Leszek Piaseczny's professional interests involved the operation and design of technical facilities with particular emphasis on ships and internal combustion engines. Professor Leszek Piaseczny concentrated his research on the durability and reliability of the technical systems of vessels and the optimization of their maintenance systems, including the technology of the repair of internal combustion engines of ships and the use of polymer composites in the processes of repairing marine equipment. Of particular interest is the pioneering work of Professor Piaseczny, both theoretical and practical, in the field of internal combustion engines. Professor Piaseczny's research on the emissions of pollutants from internal combustion engines of vessels has been applied in practice.

Overall, Professor Piaseczny's scientific contribution includes the authorship of three monographs, two patents, and more than 200 scientific articles.

Professor Leszek Piaseczny promoted four doctors and was involved as a reviewer in numerous doctoral and habilitation proceedings as well as applications for the title of professor.

Professor Leszek Piaseczny was a founding member of the Polish Scientific Society of Combustion Engines and member of the Polish Maintenance Society. Professor Piaseczny was member of the Scientific Board of the quarterly Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability.

He educated many generations of engineers and masters of science and was a respected lecturer and an author of original lectures and graduate seminars.

He combined his undisputed professional position with a rich personality of a man of letters and an erudite in many areas of culture.

On account of his activity, knowledge and scientific expertise, as well as extremely positive features of his personality, Professor Leszek Piaseczny was a widely respected and liked colleague.

He died on April 4, 2014 after a long illness

Prof. Zdzisław Chłopek

Strony: 

III