ISSN 1507-2711
JOURNAL DOI: dx.doi.org/10.17531/ein

JCR Journal Profile


Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies  Wydawca(Publisher):Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa) - Polish Maintenance Society (Warsaw)   Patronat Naukowy(Scientific supervision): Polska Akademia Nauk o/Lublin  - Polish Akademy of Sciences Branch in Lublin  Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies


 We verify submissions originality with the use of iThenticate plagiarism checker

Wydawca:
Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa)

Patronat Naukowy:
Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie

Członek:
Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych


UWAGA:

Poprawne cytowanie publikacji ukazujących się w naszym Kwartalniku ze względu na wymogi baz bibliograficznych powinno zawierać pełną dwujęzyczną nazwę bez polskich znaków diakrytycznych, tj.: Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability


 

Zgłoszenie On-LINE

 
http://scientific.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=D

http://www.thomsonreuters.com/products_services/scientific/Journal_Citation_Reports

http://infobaseindex.com

http://www.info.scopus.com/why-scopus/publishers/?url=detail/what/publishers/

http://www.ebsco.comLista czasopism punktowanych MNiSzW 2019:

100 punktów w dyscyplinach:
- architektura i urbanistyka
- automatyka, elektronika i elektrotechnika
- inżynieria biomedyczna
- inżynieria lądowa i transport
- inżynieria materiałowa
- inżynieria mechaniczna
- inżynieria środowiska, górnictwo
i energetyka
- nauki o zarządzaniu i jakości


MOST CITED

Update: 2020-08-23

1. COMPUTER-AIDED MAINTENANCE AND RELIABILITY MANAGEMENT SYSTEMS FOR CONVEYOR BELTS
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 3   Pages: 377-382   Published: 2014

Times Cited: 54
2. ON APPROACHES FOR NON-DIRECT DETERMINATION OF SYSTEM DETERIORATION
By: Valis, David; Koucky, Miroslav; Zak, Libor

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 1   Pages: 33-41   Published: 2012

Times Cited: 53
3. A NEW FAULT TREE ANALYSIS METHOD: FUZZY DYNAMIC FAULT TREE ANALYSIS
By: Li, Yan-Feng; Huang, Hong-Zhong; Liu, Yu; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 3 Pages: 208-214 Published: 2012

Times Cited: 46
4. APPLICATION OF NEURAL RECONSTRUCTION OF TOMOGRAPHIC IMAGES IN THE PROBLEM OF RELIABILITY OF FLOOD PROTECTION FACILITIES
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 20 Issue: 3 Pages: 425-434 Published: 2018

Times Cited: 42
5. INNOVATIVE METHODS OF NEURAL RECONSTRUCTION FOR TOMOGRAPHIC IMAGES IN MAINTENANCE OF TANK INDUSTRIAL REACTORS
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 21 Issue: 2 Pages: 261-267 Published: 2019

Times Cited: 38
6. PREDICTING THE TOOL LIFE IN THE DRY MACHINING OF DUPLEX STAINLESS STEEL
By: Krolczyk, Grzegorz; Gajek, Maksymilian; Legutko, Stanislaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 15 Issue: 1 Pages: 62-65 Published: 2013

Times Cited: 36
7. UTILIZATION OF DIFFUSION PROCESSES AND FUZZY LOGIC FOR VULNERABILITY ASSESSMENT
By: Valis, David; Pietrucha-Urbanik, Katarzyna

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 1   Pages: 48-55   Published: 2014

Times Cited: 35
8. MAINTENANCE DECISION MAKING BASED ON DIFFERENT TYPES OF DATA FUSION
By: Galar, Diego; Gustafson, Anna; Tormos, Bernardo; et al.
EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY 
Volume 14, Issue: 2   Pages: 135-144   Published:2012

Times Cited: 35
9. TESTS OF EXTENDABILITY AND STRENGTH OF ADHESIVE-SEALED JOINTS IN THE CONTEXT OF DEVELOPING A COMPUTER SYSTEM FOR MONITORING THE CONDITION OF BELT JOINTS DURING CONVEYOR OPERATION
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 34-39 Published: 2010

Times Cited: 28
10. DEVELOPMENT TRENDS IN MACHINES OPERATION MAINTENANCE
By: Legutko, Stanislaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 2 Pages: 8-16 Published: 2009

Times Cited: 32

 Zadanie „Wdrożenie procedur zabezpieczających oryginalność publikacji naukowych w kwartalniku „Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability” finansowane w ramach umowy 532/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
Andrzej NIEWCZAS Str. III
IN MEMORIAM - COL. DR EUGENIUSZ OLEARCZUK, ENG.
Płk dr inż. Eugeniusz Olearczuk - POŻEGNANIE


Str. 171-178
A reliability evaluation study based on competing failures for aircraft engines
Badania dotyczące oceny niezawodności silników lotniczych w oparciu o uszkodzenia konkurujące  


Str. 179-187
Modelling of long belt conveyors
Modelowanie długich przenośników taśmowych


Str. 188-197
Diagnostics of bucket wheel excavator discharge boom dynamic performance and its reconstruction
Diagnostyka właściwości dynamicznych wysięgnika zrzutowego koparki kołowej oraz jego przebudowa  


Str. 198-202
Computer supervision of the group of compressors connected in parallel
Komputerowy system nadzorowania zespołu sprężarek pracujących w układzie równoległym


Str. 203-210
Engine residual technical life estimation based on tribo data
Ocena technicznej trwałości resztkowej silnika w oparciu o dane tribologiczne  


Str. 211-216
Tests of rotary machines vibrations in steady and unsteady states on the basis of large diameter centrifugal fans
Badania drgań maszyn wirnikowych w stanach ustalonych oraz nieustalonych na przykładzie wentylatorów promieniowych dużych średnic


Str. 217-223
Diagnosis strategy for micro-computer controlled straight electro-pneumatic braking system using fuzzy set and dynamic fault tree
Wykorzystanie zbiorów rozmytych i dynamicznego drzewa uszkodzeń w strategii diagnostyki elektro-pneumatycznego układu hamulcowego sterowanego za pomocą mikrokomputera  


Artur ILUK Str. 224-228
Method of evaluating the stiffness of a vehicle with respect to the risk of explosion
Metoda oceny sztywności pojazdu pod kątem zagrożenia eksplozją


Str. 229-235
Experimental research and mathematical modelling as an effective tool of assessing failure of conveyor belts
Badania eksperymentalne i modelowanie matematyczne jako skuteczne narzędzia oceny uszkodzeń taśm przenośnikowych  


Str. 236-245
Multi-objective optimization with adjusted PSO method on example of cutting process of hardened 18CrMo4 steel
Optymalizacja wielokryterialna skorygowaną metodą PSO na przykładzie procesu skrawania stali 18CrMo4 w stanie zahartowanym


Min-Tsai LAI Str. 246-252
Optimal replacement period with repair cost limit and cumulative damage model
Optymalny okres wymiany przy limicie kosztów naprawy i modelu sumowania uszkodzeń  


Str. 253-258
Application of factoring and time-space simulation methods for assessment of the reliability of water-pipe networks
Zastosowanie metod faktoryzacji oraz symulacjiczasowo-przestrzennej do oceny niezawodności sieci wodociągowych


Grzegorz BOCEWICZ Str. 259-269
Robustness of Multimodal Transportation Networks
Model oceny odporności multimodalnych sieci transportowych


Str. 270-275
Methodology for the repair of Denso Common Rail solenoid injectors
Metodyka naprawy wtryskiwaczy elektromagnetycznych układów zasilania Common Rail Denso


Str. 276-287
Comparison study of heavy haul locomotive wheels’ running surfaces wearing
Badania porównawcze zużycia powierzchni bieżnych kół lokomotyw dużej mocy  


Str. 288-294
Analysis of maintenance models’ parameters estimation for technical systems with delay time
Analiza parametrów modeli obsługiwania systemów technicznych z opóźnieniem czasowym


Str. 295-300
A new feature extraction method for gear fault diagnosis and prognosis
Nowa metoda diagnozowania i prognozowania uszkodzeń przekładni z wykorzystaniem ekstrakcji cech  


Str. 301-306
Modelling of passive vibration damping using piezoelectric transducers – the mathematical model
Modelowanie pasywnego tłumienia drgań przy użyciu przetworników piezoelektrycznych – model matematyczny  


Str. 307-312
Mean failure mass and mean failure repair time: parameters linking reliability, maintainability and supportability
Średnia masa uszkodzenia i średni czas naprawy uszkodzenia: parametryłączące niezawodność, obsługiwalność i utrzymywalność  


Anna Życzyńska Str. 313-318
The heat consumption and heating costs after the insulation of building partitions of building complex supplied by the local oil boiler room
Zużycie ciepła i koszty ogrzewania po dociepleniu przegród budowlanych zespołu budynków zasilanych z lokalnej kotłowni olejowej


Str. 319-324
Prediction cost maintenance model of office building based on condition-based maintenance
Predykcyjno-kosztowy model konserwacji budynku biurowego oparty o utrzymanie zależne od bieżącego stanu technicznego (CBM)  


Str. 325-329
Frequency analysis of coupling with adjustable torsional flexibility
Analiza częstościowa sprzęgła o regulowanej podatności skrętnej


Str. 330-336
Effect of recasting on the useful properties CoCrMoW alloy
Wpływ powtórnego przetapiania na właściwości użytkowe stopu CoCrMoW  


Str. 337-340
Determining the grip angle in a granulator with a flat matrix
Wyznaczanie kąta chwytu w granulatorze z płaską matrycą  


Tomasz WALKOWIAK Str. 341-346
Simulation based availability assessment of services provided by web applications with realistic repair time
Symulacyjna ocena gotowości usług systemów internetowych z realistycznym modelem czasu odnowy


 

Załączniki: