ISSN 1507-2711
JOURNAL DOI: dx.doi.org/10.17531/ein

JCR Journal Profile


Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies  Wydawca(Publisher):Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa) - Polish Maintenance Society (Warsaw)   Patronat Naukowy(Scientific supervision): Polska Akademia Nauk o/Lublin  - Polish Akademy of Sciences Branch in Lublin  Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies


 We verify submissions originality with the use of iThenticate plagiarism checker


 All accepted articles are published Open Access under the Creative Commons Licence: CC-BY 4.0

Wydawca:
Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa)

Patronat Naukowy:
Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie

Członek:
Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych


UWAGA:

Poprawne cytowanie publikacji ukazujących się w naszym Kwartalniku ze względu na wymogi baz bibliograficznych powinno zawierać pełną dwujęzyczną nazwę bez polskich znaków diakrytycznych, tj.: Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability


 

Zgłoszenie On-LINE

 
http://scientific.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=D

http://www.thomsonreuters.com/products_services/scientific/Journal_Citation_Reports

http://doaj.org

http://infobaseindex.com

http://www.info.scopus.com/why-scopus/publishers/?url=detail/what/publishers/

http://www.ebsco.comLista czasopism punktowanych MNiSzW 2019:

100 punktów w dyscyplinach:
- architektura i urbanistyka
- automatyka, elektronika i elektrotechnika
- inżynieria biomedyczna
- inżynieria lądowa i transport
- inżynieria materiałowa
- inżynieria mechaniczna
- inżynieria środowiska, górnictwo
i energetyka
- nauki o zarządzaniu i jakości


MOST CITED

Update: 2021-07-01

1. COMPUTER-AIDED MAINTENANCE AND RELIABILITY MANAGEMENT SYSTEMS FOR CONVEYOR BELTS
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 3   Pages: 377-382   Published: 2014

Times Cited: 59
2. ON APPROACHES FOR NON-DIRECT DETERMINATION OF SYSTEM DETERIORATION
By: Valis, David; Koucky, Miroslav; Zak, Libor

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 1   Pages: 33-41   Published: 2012

Times Cited: 53
3. A NEW FAULT TREE ANALYSIS METHOD: FUZZY DYNAMIC FAULT TREE ANALYSIS
By: Li, Yan-Feng; Huang, Hong-Zhong; Liu, Yu; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 3 Pages: 208-214 Published: 2012

Times Cited: 51
4. INNOVATIVE METHODS OF NEURAL RECONSTRUCTION FOR TOMOGRAPHIC IMAGES IN MAINTENANCE OF TANK INDUSTRIAL REACTORS
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 21 Issue: 2 Pages: 261-267 Published: 2019

Times Cited: 50
5. APPLICATION OF NEURAL RECONSTRUCTION OF TOMOGRAPHIC IMAGES IN THE PROBLEM OF RELIABILITY OF FLOOD PROTECTION FACILITIES
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 20 Issue: 3 Pages: 425-434 Published: 2018

Times Cited: 45
6. ASSESSMENT MODEL OF CUTTING TOOL CONDITION FOR REAL-TIME SUPERVISION SYSTEM
By: Kozlowski, Edward; Mazurkiewicz, Dariusz; Zabinski, Tomasz; Prucnal, Slawomir; Sep, Jaroslaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 21 Issue: 4 Pages: 679-685 Published: 2019

Times Cited: 40
7. PREDICTING THE TOOL LIFE IN THE DRY MACHINING OF DUPLEX STAINLESS STEEL
By: Krolczyk, Grzegorz; Gajek, Maksymilian; Legutko, Stanislaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 15 Issue: 1 Pages: 62-65 Published: 2013

Times Cited: 39
8. MAINTENANCE DECISION MAKING BASED ON DIFFERENT TYPES OF DATA FUSION
By: Galar, Diego; Gustafson, Anna; Tormos, Bernardo; et al.
EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY 
Volume 14, Issue: 2   Pages: 135-144   Published:2012

Times Cited: 38
9. TESTS OF EXTENDABILITY AND STRENGTH OF ADHESIVE-SEALED JOINTS IN THE CONTEXT OF DEVELOPING A COMPUTER SYSTEM FOR MONITORING THE CONDITION OF BELT JOINTS DURING CONVEYOR OPERATION
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 34-39 Published: 2010

Times Cited: 37
10. RELIABILITY ANALYSIS OF RECONFIGURABLE MANUFACTURING SYSTEM STRUCTURES USING COMPUTER SIMULATION METHODS
By: Gola, Arkadiusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 21, Issue: 1, Pages: 90-102, Published: 2019

Times Cited: 36

 

 Zadanie „Wdrożenie procedur zabezpieczających oryginalność publikacji naukowych w kwartalniku „Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability” finansowane w ramach umowy 532/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.


Alokacja niezawodności z wykorzystaniem probabilistycznej metody analitycznego kaskadowania celów zapewniająca wydajną propagację niepewności

Reliability allocation using probabilistic analytical target cascading with efficient uncertainty propagation

 

Tekst artykułu: 

Streszczenie: 

Analityczne kaskadowanie celów (ATC) stanowi systematyczne podejście do rozwiązywania zagadnień alokacji niezawodności dotyczących systemów wielkoskalowych składających się z dużej liczby podsystemów, modułów i elementów składowych. Jednakże zmienność i niepewność zmiennych projektowych (np. niezawodności elementów składowych) są zazwyczaj nieuniknione, a gdy weźmie się je pod uwagę, optymalizacja wielopoziomowa staje się bardzo skomplikowana. W prezentowanym artykule, wpływ niepewności na niezawodność systemu rozważano w kontekście formuły probabilistycznego ATC (PATC). Wyzwanie polegało na probabilistycznym przeformułowaniu ograniczeń oraz ocenie propagacji niepewności w całej hierarchii, jako że wyjścia podsystemów na niższych poziomach stanowią wejścia podsystemów na poziomach wyższych. Cele te realizowano, odpowiednio, przy użyciu metody minimum funkcji granicznej (performance measure approach, PMA) oraz metody całkowania momentów statystycznych funkcji granicznej (performance moment integration, PMI). W celu przyspieszenia probabilistycznej optymalizacji w każdym podsystemie, zaproponowano ujednolicone ramy pozwalające na integrację analizy niezawodności z oceną momentów statystycznych poprzez połączenie PATC z metodą jednopoziomową (pojedynczej pętli, single-loop method). Zaproponowana metoda polega na przekształceniu probabilistycznego zagadnienia optymalizacyjnego na deterministyczne zagadnienie optymalizacyjne. Zwiększa to znacznie wydajność obliczeniową w związku z brakiem procesu iteratywnego podczas analizy niepewności. Wydajność i trafność proponowanej metody wykazano na podstawie przykładów dotyczących programowania nieliniowego geometrycznego oraz alokacji niezawodności.

Abstract: 

Analytical target cascading (ATC) provides a systematic approach in solving reliability allocation problems for large scale system consisting of a large number of subsystems, modules and components. However, variability and uncertainty in design variables (e.g., component reliability) are usually inevitable, and when they are taken into consideration, the multi-level optimization will be very complicated. The impacts of uncertainty on system reliability are considered in this paper within the context of probabilistic ATC (PATC) formulation. The challenge is to reformulate constraints probabilistically and estimate uncertainty propagation throughout the hierarchy since outputs of subsystems at lower levels constitute inputs of subsystems at higher levels. The performance measure approach (PMA) and the performance moment integration (PMI) method are used to deal with the two objectives respectively. To accelerate the probabilistic optimization in each subsystem, a unified framework for integrating reliability analysis and moment estimation is proposed by incorporating PATC with single-loop method. It converts the probabilistic optimization problem into an equivalent deterministic optimization problem. The computational efficiency is remarkably improved as the lack of iterative process during uncertainty analysis. A nonlinear geometric programming example and a reliability allocation example are used to demonstrate the efficiency and accuracy of the proposed method.

Strony: 

270-277


SELECT PUBLICATION YEAR