ISSN 1507-2711
JOURNAL DOI: dx.doi.org/10.17531/ein

JCR Journal Profile


Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies  Wydawca(Publisher):Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa) - Polish Maintenance Society (Warsaw)   Patronat Naukowy(Scientific supervision): Polska Akademia Nauk o/Lublin  - Polish Akademy of Sciences Branch in Lublin  Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies

 


Wydawca:
Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa)

Patronat Naukowy:
Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie

Członek:
Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych


UWAGA:

Poprawne cytowanie publikacji ukazujących się w naszym Kwartalniku ze względu na wymogi baz bibliograficznych powinno zawierać pełną dwujęzyczną nazwę bez polskich znaków diakrytycznych, tj.: Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability


 

Zgłoszenie On-LINE

 


Lista czasopism punktowanych MNiSzW 2019:

100 punktów w dyscyplinach:
- architektura i urbanistyka
- automatyka, elektronika i elektrotechnika
- inżynieria biomedyczna
- inżynieria lądowa i transport
- inżynieria materiałowa
- inżynieria mechaniczna
- inżynieria środowiska, górnictwo
i energetyka
- nauki o zarządzaniu i jakości


MOST CITED

Update: 2019-11-17

1. ON APPROACHES FOR NON-DIRECT DETERMINATION OF SYSTEM DETERIORATION
By: Valis, David; Koucky, Miroslav; Zak, Libor

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 1   Pages: 33-41   Published: 2012

Times Cited: 51
2. COMPUTER-AIDED MAINTENANCE AND RELIABILITY MANAGEMENT SYSTEMS FOR CONVEYOR BELTS
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 3   Pages: 377-382   Published: 2014

Times Cited: 48
3. A NEW FAULT TREE ANALYSIS METHOD: FUZZY DYNAMIC FAULT TREE ANALYSIS
By: Li, Yan-Feng; Huang, Hong-Zhong; Liu, Yu; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 3 Pages: 208-214 Published: 2012

Times Cited: 43
4. PREDICTING THE TOOL LIFE IN THE DRY MACHINING OF DUPLEX STAINLESS STEEL
By: Krolczyk, Grzegorz; Gajek, Maksymilian; Legutko, Stanislaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 15 Issue: 1 Pages: 62-65 Published: 2013

Times Cited: 33
5. UTILIZATION OF DIFFUSION PROCESSES AND FUZZY LOGIC FOR VULNERABILITY ASSESSMENT
By: Valis, David; Pietrucha-Urbanik, Katarzyna

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 1   Pages: 48-55   Published: 2014

Times Cited: 32
6. MAINTENANCE DECISION MAKING BASED ON DIFFERENT TYPES OF DATA FUSION
By: Galar, Diego; Gustafson, Anna; Tormos, Bernardo; et al.
EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY 
Volume 14, Issue: 2   Pages: 135-144   Published:2012

Times Cited: 32
7. APPLICATION OF NEURAL RECONSTRUCTION OF TOMOGRAPHIC IMAGES IN THE PROBLEM OF RELIABILITY OF FLOOD PROTECTION FACILITIES
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 20 Issue: 3 Pages: 425-434 Published: 2018

Times Cited: 30
8. RECOGNITION OF ARMATURE CURRENT OF DC GENERATOR DEPENDING ON ROTOR SPEED USING FFT, MSAF-1 AND LDA
By: Glowacz, Adam; Glowacz, Witold; Glowacz, Zygfryd

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 17 Issue: 1 Pages: 64-69 Published: 2015

Times Cited: 28
9. TESTS OF EXTENDABILITY AND STRENGTH OF ADHESIVE-SEALED JOINTS IN THE CONTEXT OF DEVELOPING A COMPUTER SYSTEM FOR MONITORING THE CONDITION OF BELT JOINTS DURING CONVEYOR OPERATION
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 34-39 Published: 2010

Times Cited: 28
10. MODELLING OF PASSIVE VIBRATION DAMPING USING PIEZOELECTRIC TRANSDUCERS - THE MATHEMATICAL MODEL
By: Buchacz, Andrzej; Placzek, Marek; Wrobel, Andrzej

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 2   Pages: 301-306   Published: 2014

Times Cited: 27

 Zadanie „Wdrożenie procedur zabezpieczających oryginalność publikacji naukowych w kwartalniku „Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability” finansowane w ramach umowy 532/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.


Kompleksowe badania elementów systemu sprężającego jako podstawa bezpieczeństwa sprężonej konstrukcji

Complex testing of the prestressing system elements as the base of prestressed structure safety

 

Tekst artykułu: 

Streszczenie: 

Artykuł jest kontynuacją problematyki prezentowanej w artykule "O potrzebie monitorowania procesu sprężania konstrukcji mostowych". Opisany system monitorowania i rejestracji przebiegów sił sprężających i wydłużeń był przeznaczony do pracy w fazie wytwarzania konstrukcji (podczas procesu sprężania). Zapewnienie jakości i bezpieczeństwa sprężonej konstrukcji wymaga również prowadzenia badań elementów systemu sprężającego. Każdy z elementów sprężającego systemu ma wpływ na jakość konstrukcji, ale niektóre z tych elementów mają decydujące znaczenie. Rodzaje i metodologia takich badań są prezentowane w ETAG 13. Jednak prowadzenie takich badań wymaga skomplikowanego stanowiska badawczego. Artykuł prezentuje konstrukcje elementów systemu sprężającego ASIN oraz szczegółowe badania wynikające z instrukcji zawartych w ETAG 13. Instrukcje te obejmują badania zakotwień: badania wytrzymałości statycznej, badania wytrzymałości zmęczeniowej, badania poślizgu, badania strat siły sprężającej wynikających z tarcia. Oprócz badań zakotwień, badania powinny objąć również: cięgna, osłony kanałów, specjalne materiały do wypełnienia wewnętrznych przestrzeni kanałowych. Stanowisko badawcze zostało zbudowane do prowadzenia takich badań. Wytyczne zawarte w ETAG 13 określają ocenę przydatności systemu sprężającego. Na tym polu istotnymi czynnikami są: wytrzymałość mechaniczna, bezpieczeństwo z zapewnieniem bezpieczeństwa pożarowego, ochrona zdrowia, ochrona środowiska, oszczędność energii. System sprężania ASIN, który został opracowany przez pracowników Katedry Automatyzacji Procesów spełnia wymagania ETAG 13. Przykładowe wyniki badań tego systemu z ich oceną są prezentowane w artykule.

Abstract: 

This article is a continuation of the problem presented in article "About the need of the monitoring of the bridge construction prestressing process". The described system of the monitoring and registration of a prestressing forces and elongations courses was destined to the building stage (during prestressing process). A quality and safety assurance of the prestressed structure require also a leading of the testing of prestressing system elements. Each of the elements of prestressing system have infl uence on the structure quality but some of it have main meaning. A kind and a methodology of such testing are presented in ETAG 13. The leading of such complex research requires a sophisticated laboratory stand. This article presents the elements structures of ASIN prestressing system as well as the detailed researches according to ETAG 13 instructions. This instructions contain a anchorage testing: static strength researches, fatigue strength researches, a slop researches, a researches of force losses from friction. Apart from anchorage testing, researches should also contain a testing of the cable, a testing of the canals shields, a testing of the shield pipes, a testing of the special material to a fi lling of internal canals space. The laboratory stand was built to the leading of such complex testing. The instructions of ETAG 13 defi ne the assessment of the suitability of the prestressing system. In this fi eld the most important factors are following: a mechanical strength, a system safety with fi re safety assurance, a health protection, a environment protection, a energy saving. ASIN prestressing system, which was elaborated by employees of Department of Process Control, fulfi l ETAG 13 requirements. A exemplary researches results with its assessments are presented in this article.

Strony: 

28-32

Wydanie: