ISSN 1507-2711
JOURNAL DOI: dx.doi.org/10.17531/ein
Our IF is 1.383
JCR Journal Profile


Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies  Wydawca(Publisher):Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa) - Polish Maintenance Society (Warsaw)   Patronat Naukowy(Scientific supervision): Polska Akademia Nauk o/Lublin  - Polish Akademy of Sciences Branch in Lublin  Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies

 


Wydawca:
Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa)

Patronat Naukowy:
Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie

Członek:
Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych


UWAGA:

Poprawne cytowanie publikacji ukazujących się w naszym Kwartalniku ze względu na wymogi baz bibliograficznych powinno zawierać pełną dwujęzyczną nazwę bez polskich znaków diakrytycznych, tj.: Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability


 

Zgłoszenie On-LINE

 
 

Impact Factor

Impact Factor

Impact Factor

SCImago Journal & Country Rank

MOST CITED

Update: 2018-11-13

1. ON APPROACHES FOR NON-DIRECT DETERMINATION OF SYSTEM DETERIORATION
By: Valis, David; Koucky, Miroslav; Zak, Libor

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 1   Pages: 33-41   Published: 2012

Times Cited: 45
2. COMPUTER-AIDED MAINTENANCE AND RELIABILITY MANAGEMENT SYSTEMS FOR CONVEYOR BELTS
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 3   Pages: 377-382   Published: 2014

Times Cited: 35
3. A NEW FAULT TREE ANALYSIS METHOD: FUZZY DYNAMIC FAULT TREE ANALYSIS
By: Li, Yan-Feng; Huang, Hong-Zhong; Liu, Yu; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 208-214 Published: 2012

Times Cited: 32
4. UTILIZATION OF DIFFUSION PROCESSES AND FUZZY LOGIC FOR VULNERABILITY ASSESSMENT
By: Valis, David; Pietrucha-Urbanik, Katarzyna

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 1   Pages: 48-55   Published: 2014

Times Cited: 30
5. MAINTENANCE DECISION MAKING BASED ON DIFFERENT TYPES OF DATA FUSION
By: Galar, Diego; Gustafson, Anna; Tormos, Bernardo; et al.
EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY 
Issue: 2   Pages: 135-144   Published:2012

Times Cited: 28
6. PREDICTING THE TOOL LIFE IN THE DRY MACHINING OF DUPLEX STAINLESS STEEL
By: Krolczyk, Grzegorz; Gajek, Maksymilian; Legutko, Stanislaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 15 Issue: 1 Pages: 62-65 Published: 2013

Times Cited: 28
7. SELECTED ASPECTS OF PHYSICAL STRUCTURES VULNERABILITY - STATE-OF-THE-ART
By: Valis, David; Vintr, Zdenek; Malach, Jindrich

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 189-194 Published: 2012

Times Cited: 26
8. RELIABILITY BASED OPTIMAL PREVENTIVE MAINTENANCE POLICY OF SERIES-PARALLEL SYSTEMS
By: Peng Wei; Huang Hong-Zhong; Zhang Xiaoling; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 2 Pages: 4-7 Published: 2009

Times Cited: 24
9. DIAGNOSTIC OF DIRECT CURRENT MACHINE BASED ON ANALYSIS OF ACOUSTIC SIGNALS WITH THE USE OF SYMLET WAVELET TRANSFORM AND MODIFIED CLASSIFIER BASED ON WORDS
By: Głowacz Adam

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 4   Pages: 554-558   Published: 2014

Times Cited: 23
10. MODELLING OF PASSIVE VIBRATION DAMPING USING PIEZOELECTRIC TRANSDUCERS - THE MATHEMATICAL MODEL
By: Buchacz, Andrzej; Placzek, Marek; Wrobel, Andrzej

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 2   Pages: 301-306   Published: 2014

Times Cited: 23

 

Licznik od 2016.06.29: darmowe liczniki


Zadanie „Wdrożenie procedur zabezpieczających oryginalność publikacji naukowych w kwartalniku „Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability” finansowane w ramach umowy 532/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.


Ocena niezawodności wtryskiwaczy okrętowych silników spalinowych typu 6AL20/24

Estimation of reliability of injectors of marine diesel engines type 6AL20/24

 

Tekst artykułu: 

Streszczenie: 

W artykule przedstawiono wyniki badań eksploatacyjnych niezawodności podzespołów okrętowych silników wysokoprężnych produkowanych przez H. Cegielski Poznań S. A. na licencji szwajcarskiej firmy Suizer. typu 6AL20/24. Przedstawiono także badania kontrolne dla tego najbardziej zawodnego podzespołu tych silników w celu sprawdzenia wskaźników niezawodności z ustalonymi dla nich wymaganiami. Do badań niezawodności zebrano informacje o uszkodzeniach 1000 wtryskiwaczy silników pochodzących ze statków armatorów Szczecina, zgodnie z wybranym planem badań. Analizę niezawodności, przeprowadzono na podstawie eksperymentu biernego: dane uzyskano z zapisów w dokumentacjach maszynowych, zapisów w komputerach pokładowych i obserwacji silników i ich podzespołów. Podjęto próbę wyznaczenia częstości wtryskiwaczy w okresie eksploatacji o największej ich zawodności. Oszacowano wybrane wskaźniki i charakterystyki niezawodności, w zależności od czasu poprawnej pracy do uszkodzeń badanych silników spalinowych. Stosując klasyczne reguły weryfikacji hipotez statystycznych oraz program komputerowy Statgraphics wykazano, że rozkład czasu pracy do uszkodzeń wtryskiwaczy badanych silników, jak wykazały badania, można uznać za do rozkładu wykładniczego. Średnia wartość czasu zdatności do pierwszego uszkodzenia wtryskiwaczy badanych silników wyniosła 1562 h z odchyleniem standardowym 1179 h. Najwięcej uszkodzeń wtryskiwaczy stwierdzono w przedziale pierwszych 0,100 h pracy. Wskazuje to na niedostateczną jakość wytwarzania.

Abstract: 

In article one introduced results of operational researches of reliability of sub-assembles of the marine diesel engines type 6AL20/ 24. One introduced also control research for these most deceptive of sub-assembles, these of engines, in aim of check of coefficients of reliability with settled for them with requirements. To researelies of reliability one assembled information's about damages 1000 of injectors of engines exploited by shipowners of Szczecin, in accordance with select plan of researches. Analysis of reliability, one passed on the ground of passive experiment: given one obtained from recordings ship's papers, recordings in computers deck and of observation of engines and their of sub-assembles in during halts of ships in ports and shipyards. One undertook test of delimitation of frequency of damages of injectors in period of exploitation about greatest deceptive. One estimated select function and numerical coefficients of reliability, in dependencies from time of correct work to failures of injectors investigated of combustion engines. Using classical rules of verification of hypothesises statistical and computer programme one showed that schedule of failures of injectors investigated of the engines one can acknowledge for convergent to exponential distribution. Average value of correct work to failures of injectors investigated of engines lofty 1562 h with standard deviation 1179 h. The most of all of failures of injectors one ascertained in section 0 100 h of work. Shows this on insufficient quality of production and/or insufficient persistence of injectors.

Strony: 

47-55

Wydanie: