ISSN 1507-2711
JOURNAL DOI: dx.doi.org/10.17531/ein

JCR Journal Profile


Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies  Wydawca(Publisher):Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa) - Polish Maintenance Society (Warsaw)   Patronat Naukowy(Scientific supervision): Polska Akademia Nauk o/Lublin  - Polish Akademy of Sciences Branch in Lublin  Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies

 


Publisher:
Polish Maintenance Society
(Warsaw)

Scientific supervision:
Polish Academy of Sciences Branch in Lublin

Member of:
European Federation
of National Maintenance Societies


Attention!

In accordance with the requirements of citation databases, proper citation of publications appearing in our Quarterly should include the full name of the journal in Polish and English without Polish diacritical marks, i.e. "Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability".


 

Submission On-Line

 

MOST CITED

Update: 2019-11-17

1. ON APPROACHES FOR NON-DIRECT DETERMINATION OF SYSTEM DETERIORATION
By: Valis, David; Koucky, Miroslav; Zak, Libor

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 1   Pages: 33-41   Published: 2012

Times Cited: 51
2. COMPUTER-AIDED MAINTENANCE AND RELIABILITY MANAGEMENT SYSTEMS FOR CONVEYOR BELTS
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 3   Pages: 377-382   Published: 2014

Times Cited: 48
3. A NEW FAULT TREE ANALYSIS METHOD: FUZZY DYNAMIC FAULT TREE ANALYSIS
By: Li, Yan-Feng; Huang, Hong-Zhong; Liu, Yu; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 3 Pages: 208-214 Published: 2012

Times Cited: 43
4. PREDICTING THE TOOL LIFE IN THE DRY MACHINING OF DUPLEX STAINLESS STEEL
By: Krolczyk, Grzegorz; Gajek, Maksymilian; Legutko, Stanislaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 15 Issue: 1 Pages: 62-65 Published: 2013

Times Cited: 33
5. UTILIZATION OF DIFFUSION PROCESSES AND FUZZY LOGIC FOR VULNERABILITY ASSESSMENT
By: Valis, David; Pietrucha-Urbanik, Katarzyna

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 1   Pages: 48-55   Published: 2014

Times Cited: 32
6. MAINTENANCE DECISION MAKING BASED ON DIFFERENT TYPES OF DATA FUSION
By: Galar, Diego; Gustafson, Anna; Tormos, Bernardo; et al.
EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY 
Volume 14, Issue: 2   Pages: 135-144   Published:2012

Times Cited: 32
7. APPLICATION OF NEURAL RECONSTRUCTION OF TOMOGRAPHIC IMAGES IN THE PROBLEM OF RELIABILITY OF FLOOD PROTECTION FACILITIES
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 20 Issue: 3 Pages: 425-434 Published: 2018

Times Cited: 30
8. RECOGNITION OF ARMATURE CURRENT OF DC GENERATOR DEPENDING ON ROTOR SPEED USING FFT, MSAF-1 AND LDA
By: Glowacz, Adam; Glowacz, Witold; Glowacz, Zygfryd

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 17 Issue: 1 Pages: 64-69 Published: 2015

Times Cited: 28
9. TESTS OF EXTENDABILITY AND STRENGTH OF ADHESIVE-SEALED JOINTS IN THE CONTEXT OF DEVELOPING A COMPUTER SYSTEM FOR MONITORING THE CONDITION OF BELT JOINTS DURING CONVEYOR OPERATION
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 34-39 Published: 2010

Times Cited: 28
10. MODELLING OF PASSIVE VIBRATION DAMPING USING PIEZOELECTRIC TRANSDUCERS - THE MATHEMATICAL MODEL
By: Buchacz, Andrzej; Placzek, Marek; Wrobel, Andrzej

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 2   Pages: 301-306   Published: 2014

Times Cited: 27

 Task „Implementation of procedures ensuring  the originality of scientific papers published in the quarterly „Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability” financed under contract 532/P-DUN/2018 from the funds of the Minister of Science and Higher Education for science dissemination activities.


Modified convolutional neural network with global average pooling for intelligent fault diagnosis of industrial gearbox

Diagnostyka błędów przekładni przemysłowych z wykorzystaniem zmodyfikowanej splotowej sieci neuronowej z globalnym uśrednieniem wartości dla poszczególnych kanałów

 

Full text: 

 

Abstract: 

Gearboxes are key transmission components and widely used in various industrial applications. Due to the possible operational conditions, such as varying rotational speeds, long period of heavy loads, etc., gearboxes may easily be prone to failure. Condition Monitoring (CM) has been proved to be an effective methodology to improve the safety and reliability of gearboxes. Deep learning approaches, nowadays, further enable the CM with more powerful capability to exploit faulty information from massive data and make intelligently diagnostic decisions. However, for most of conventional deep learning models, such as Convolutional Neural Network (CNN), a large amount of labelled training data is a prerequisite, while to obtain the labelled data is usually a laborious and time-consuming job and sometimes even unattainable. In this paper, to handle the case of only a limited labelled data is available, a modified convolutional neural network (MCNN) is proposed by integrating global average pooling (GAP) to reduce the number of trainable parameters and simplify the architecture of deep learning model. The proposed MCNN improves the traditional CNN’s ability in fault diagnosis with limited labelled data. Two experimental gearbox datasets are utilized to demonstrate the effectiveness of the proposed MCNN method. Compared with traditional deep learning approaches, namely LSTM, CNN and its variant methods, the experimental results show that the proposed MCNN with higher discrimination and generalization ability in fault classification and diagnostics under the scenario of limited labelled training samples.

Streszczenie: 

Przekładnie stanowią kluczowe elementy układów napędowych i jako takie znajdują szerokie zastosowane w przemyśle. Ze względu na warunki eksploatacji, takie jak różne prędkości obrotowe czy długie okresy pracy pod dużym obciążeniem itp., przekładnie mogą łatwo ulegać uszkodzeniom. Udowodniono, że monitorowanie stanu skutecznie poprawia bezpieczeństwo i niezawodność przekładni. Podejścia oparte na uczeniu głębokim umożliwiają ponadto monitorowanie stanu z większym wykorzystaniem informacji o błędach pochodzących z dużych zbiorów danych i podejmowanie inteligentnych decyzji diagnostycznych. Jednak w przypadku większości konwencjonalnych modeli uczenia głębokiego, takich jak splotowe sieci neuronowe (convolutional neural networks, CNN), wymagana jest duża ilość etykietowanych danych uczących, których pozyskanie jest zwykle zadaniem praco- i czasochłonnym, a czasem wręcz niemożliwym do wykonania. W niniejszej pracy, przedstawiono zmodyfikowaną splotową sieć neuronową (modified convolutional neural network, MCNN), która rozwiązuje problem dostępności danych etykietowanych poprzez zastosowanie globalnego uśrednienia względem kanałów (global average pooling), co pozwala na zmniejszenie liczby możliwych do wyuczenia parametrów i uproszczenie architektury modelu głębokiego uczenia. W porównaniu do tradycyjnych sieci CNN, proponowana sieć MCNN zwiększa możliwości diagnozowania błędów przy ograniczonych danych etykietowanych. Skuteczność proponowanej metody wykazano na przykładzie dwóch zbiorów danych doświadczalnych dotyczących błędów przekładni. Wyniki eksperymentalne pokazują, że, w porównaniu z tradycyjnymi metodami uczenia głębokiego, takimi jak LSTM, CNN oraz warianty tej ostatniej, proponowane podejście MCNN daje większe możliwości rozróżniania i uogólniania podczas klasyfikacji i diagnostyki błędów w przypadku ograniczonej dostępności etykietowanych danych uczących.

Pages: 

63–72

DOI: 10.17531/ein.2020.1.8

Article citation info: 
Li Y, Wang K. Modified convolutional neural network with global average pooling for intelligent fault diagnosis of industrial gearbox. Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability 2020; 22 (1): 63–72, http://dx.doi.org/10.17531/ein.2020.1.8.