ISSN 1507-2711
JOURNAL DOI: dx.doi.org/10.17531/ein
Our IF is 1.806
JCR Journal Profile


Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies  Wydawca(Publisher):Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa) - Polish Maintenance Society (Warsaw)   Patronat Naukowy(Scientific supervision): Polska Akademia Nauk o/Lublin  - Polish Akademy of Sciences Branch in Lublin  Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies

 


Publisher:
Polish Maintenance Society
(Warsaw)

Scientific supervision:
Polish Academy of Sciences Branch in Lublin

Member of:
European Federation
of National Maintenance Societies


Attention!

In accordance with the requirements of citation databases, proper citation of publications appearing in our Quarterly should include the full name of the journal in Polish and English without Polish diacritical marks, i.e. "Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability".


 

Submission On-Line

 
 

Impact Factor

Impact Factor

SCImago Journal & Country Rank

MOST CITED

Update: 2018-11-13

1. ON APPROACHES FOR NON-DIRECT DETERMINATION OF SYSTEM DETERIORATION
By: Valis, David; Koucky, Miroslav; Zak, Libor

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 1   Pages: 33-41   Published: 2012

Times Cited: 45
2. COMPUTER-AIDED MAINTENANCE AND RELIABILITY MANAGEMENT SYSTEMS FOR CONVEYOR BELTS
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 3   Pages: 377-382   Published: 2014

Times Cited: 35
3. A NEW FAULT TREE ANALYSIS METHOD: FUZZY DYNAMIC FAULT TREE ANALYSIS
By: Li, Yan-Feng; Huang, Hong-Zhong; Liu, Yu; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 208-214 Published: 2012

Times Cited: 32
4. UTILIZATION OF DIFFUSION PROCESSES AND FUZZY LOGIC FOR VULNERABILITY ASSESSMENT
By: Valis, David; Pietrucha-Urbanik, Katarzyna

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 1   Pages: 48-55   Published: 2014

Times Cited: 30
5. MAINTENANCE DECISION MAKING BASED ON DIFFERENT TYPES OF DATA FUSION
By: Galar, Diego; Gustafson, Anna; Tormos, Bernardo; et al.
EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY 
Issue: 2   Pages: 135-144   Published:2012

Times Cited: 28
6. PREDICTING THE TOOL LIFE IN THE DRY MACHINING OF DUPLEX STAINLESS STEEL
By: Krolczyk, Grzegorz; Gajek, Maksymilian; Legutko, Stanislaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 15 Issue: 1 Pages: 62-65 Published: 2013

Times Cited: 28
7. SELECTED ASPECTS OF PHYSICAL STRUCTURES VULNERABILITY - STATE-OF-THE-ART
By: Valis, David; Vintr, Zdenek; Malach, Jindrich

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 189-194 Published: 2012

Times Cited: 26
8. RELIABILITY BASED OPTIMAL PREVENTIVE MAINTENANCE POLICY OF SERIES-PARALLEL SYSTEMS
By: Peng Wei; Huang Hong-Zhong; Zhang Xiaoling; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 2 Pages: 4-7 Published: 2009

Times Cited: 24
9. DIAGNOSTIC OF DIRECT CURRENT MACHINE BASED ON ANALYSIS OF ACOUSTIC SIGNALS WITH THE USE OF SYMLET WAVELET TRANSFORM AND MODIFIED CLASSIFIER BASED ON WORDS
By: Głowacz Adam

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 4   Pages: 554-558   Published: 2014

Times Cited: 23
10. MODELLING OF PASSIVE VIBRATION DAMPING USING PIEZOELECTRIC TRANSDUCERS - THE MATHEMATICAL MODEL
By: Buchacz, Andrzej; Placzek, Marek; Wrobel, Andrzej

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 2   Pages: 301-306   Published: 2014

Times Cited: 23

 

Visits since 2016.06.29:
darmowe licznikiTask „Implementation of procedures ensuring  the originality of scientific papers published in the quarterly „Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability” financed under contract 532/P-DUN/2018 from the funds of the Minister of Science and Higher Education for science dissemination activities.


Reliability evaluation for vhf and uhf bands under different scenarios via propagation loss model

Ocena niezawodności propagacji fal radiowych pasm VHF i UHF w różnych warunkach terenowych z wykorzystaniem modelu utraty mocy sygnału

 

Full text: 

 

Abstract: 

The significant effect of path loss on the reliability of very high frequency (VHF) and ultrahigh frequency (UHF) bands propagation has drawn much attention. Previous works mainly focus on the reliability evaluation for infrastructures and basic equipment, however, its propagation reliability has not been taken into full consideration. This paper proposes a new method for evaluating the reliability of the wireless communication based on the analysis of the traditional outdoor wave propagation loss models. In the reliability evaluation of the radio communication, we firstly consider the transmission frequency, the antenna height, the cell type and the communication distance. Then, we use a lognormal distribution to fit the random distribution curve of the communication distance so that the relationship between the path loss value and the reliability can be analysed. We further derive the probability distribution function (PDF) and the cumulative distribution function (CDF) of the path loss value from different antenna correction factors, cell type correction factors and terrain correction factors. Finally, we calculate the radio communication reliability values at different frequencies based on the threshold of the propagation loss value. Compared with the reliability degree only considering the communication distance threshold, the influence of environmental factors on the reliability of the VHF and the UHF radio propagation has been analysed.

Streszczenie: 

W literaturze przedmiotu, wiele uwagi poświęca się ostatnio znaczącemu wpływowi utraty mocy sygnału (ang. path loss) na niezawodność rozchodzenia się fal tworzących pasma o bardzo wysokiej częstotliwości (VHF) i ultra wysokiej częstotliwości (UHF). Wcześniejsze prace koncentrują się głównie na ocenie niezawodności infrastruktury i podstawowego wyposażenia, nie uwzględniając w pełni niezawodności propagacji fal. W niniejszym artykule zaproponowano nową metodę oceny niezawodności komunikacji bezprzewodowej opartą na analizie tradycyjnych modeli utraty mocy sygnału podczas propagacji fal radiowych w środowisku zewnętrznym. Oceniając niezawodność komunikacji radiowej, w pierwszej kolejności rozważano częstotliwość transmisji, wysokość anteny, typ komórki oraz odległość komunikacyjną. Następnie, za pomocą rozkładu lognormalnego, dopasowano krzywą rozkładu losowego odległości komunikacyjnej, co pozwoliło na analizę związku między wartością utraty mocy sygnału a niezawodnością. W dalszej kolejności, z wartości różnych współczynników korekcji anteny, typu komórki oraz terenu wyprowadzono funkcję rozkładu prawdopodobieństwa oraz dystrybuantę wartości utraty mocy sygnału. Na koniec obliczono wartości niezawodności komunikacji radiowej dla różnych zakresów częstotliwości w oparciu o próg wartości utraty mocy sygnału. Przedstawiona analiza wykracza poza elementarne obliczenia niezawodności na podstawie maksymalnej odległości komunikacyjnej biorąc także pod uwagę wpływ czynników środowiskowych na niezawodność propagacji fal radiowych VHF i UHF.

Pages: 

375-383

DOI: 10.17531/ein.2019.3.3

Article citation info: 
Li X, Huang H-Z, Li Y-F, Li Y-F. Reliability evaluation for vhf and uhf bands under different scenarios via propagation loss model. Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability 2019; 21 (3): 375–383, http://dx.doi.org/10.17531/ein.2019.3.3.