ISSN 1507-2711
JOURNAL DOI: dx.doi.org/10.17531/ein
Our IF is 1.806
JCR Journal Profile


Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies  Wydawca(Publisher):Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa) - Polish Maintenance Society (Warsaw)   Patronat Naukowy(Scientific supervision): Polska Akademia Nauk o/Lublin  - Polish Akademy of Sciences Branch in Lublin  Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies

 


Publisher:
Polish Maintenance Society
(Warsaw)

Scientific supervision:
Polish Academy of Sciences Branch in Lublin

Member of:
European Federation
of National Maintenance Societies


Attention!

In accordance with the requirements of citation databases, proper citation of publications appearing in our Quarterly should include the full name of the journal in Polish and English without Polish diacritical marks, i.e. "Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability".


 

Submission On-Line

 
 

Impact Factor

Impact Factor

SCImago Journal & Country Rank

MOST CITED

Update: 2018-11-13

1. ON APPROACHES FOR NON-DIRECT DETERMINATION OF SYSTEM DETERIORATION
By: Valis, David; Koucky, Miroslav; Zak, Libor

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 1   Pages: 33-41   Published: 2012

Times Cited: 45
2. COMPUTER-AIDED MAINTENANCE AND RELIABILITY MANAGEMENT SYSTEMS FOR CONVEYOR BELTS
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 3   Pages: 377-382   Published: 2014

Times Cited: 35
3. A NEW FAULT TREE ANALYSIS METHOD: FUZZY DYNAMIC FAULT TREE ANALYSIS
By: Li, Yan-Feng; Huang, Hong-Zhong; Liu, Yu; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 208-214 Published: 2012

Times Cited: 32
4. UTILIZATION OF DIFFUSION PROCESSES AND FUZZY LOGIC FOR VULNERABILITY ASSESSMENT
By: Valis, David; Pietrucha-Urbanik, Katarzyna

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 1   Pages: 48-55   Published: 2014

Times Cited: 30
5. MAINTENANCE DECISION MAKING BASED ON DIFFERENT TYPES OF DATA FUSION
By: Galar, Diego; Gustafson, Anna; Tormos, Bernardo; et al.
EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY 
Issue: 2   Pages: 135-144   Published:2012

Times Cited: 28
6. PREDICTING THE TOOL LIFE IN THE DRY MACHINING OF DUPLEX STAINLESS STEEL
By: Krolczyk, Grzegorz; Gajek, Maksymilian; Legutko, Stanislaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 15 Issue: 1 Pages: 62-65 Published: 2013

Times Cited: 28
7. SELECTED ASPECTS OF PHYSICAL STRUCTURES VULNERABILITY - STATE-OF-THE-ART
By: Valis, David; Vintr, Zdenek; Malach, Jindrich

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 189-194 Published: 2012

Times Cited: 26
8. RELIABILITY BASED OPTIMAL PREVENTIVE MAINTENANCE POLICY OF SERIES-PARALLEL SYSTEMS
By: Peng Wei; Huang Hong-Zhong; Zhang Xiaoling; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 2 Pages: 4-7 Published: 2009

Times Cited: 24
9. DIAGNOSTIC OF DIRECT CURRENT MACHINE BASED ON ANALYSIS OF ACOUSTIC SIGNALS WITH THE USE OF SYMLET WAVELET TRANSFORM AND MODIFIED CLASSIFIER BASED ON WORDS
By: Głowacz Adam

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 4   Pages: 554-558   Published: 2014

Times Cited: 23
10. MODELLING OF PASSIVE VIBRATION DAMPING USING PIEZOELECTRIC TRANSDUCERS - THE MATHEMATICAL MODEL
By: Buchacz, Andrzej; Placzek, Marek; Wrobel, Andrzej

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 2   Pages: 301-306   Published: 2014

Times Cited: 23

 

Visits since 2016.06.29:
darmowe licznikiTask „Implementation of procedures ensuring  the originality of scientific papers published in the quarterly „Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability” financed under contract 532/P-DUN/2018 from the funds of the Minister of Science and Higher Education for science dissemination activities.


A spare parts criticality evaluation method based on fuzzy AHP and Taguchi loss functions

 

Metoda oceny krytyczności części zapasowych oparta o rozmyty proces hierarchii analitycznej AHP i funkcję strat TaguchI

 

 

Full text: 

 

Abstract: 

Effective and efficient operation of a manufacturing system highly depends on the timely and correct implementation of maintenance operations. One of the most important factors affecting the successful implementation of maintenance operations is the determination of suitable inventory control policies for maintenance spare parts. Effective spare parts inventory management requires the criticality evaluation of spare parts. In this study, a novel spare parts criticality evaluation approach is proposed. First, the evaluation criteria are determined based on literature review and expert opinion and Fuzzy Analytical Hierarchy Process (AHP) is used to determine the criteria weights. Next, Taguchi loss functions and simulation modeling are employed for the calculation of loss values for the spare parts. Finally, a criticality ranking of the spare parts is obtained based on the weighted loss values which are calculated using criteria weights and loss values. The applicability of the proposed approach was tested by applying it to a spare part criticality evaluation problem faced by a manufacturing company.

 

Streszczenie: 

Skuteczne i wydajne funkcjonowanie systemu produkcyjnego w dużym stopniu zależy od terminowej i prawidłowej realizacji działań konserwacyjnych. Jednym z najważniejszych czynników wpływających na pomyślną realizację działań konserwacyjnych jest określenie odpowiednich zasad kontroli zapasów części zamiennych do konserwacji. Efektywne zarządzanie zapasami części zamiennych wymaga oceny krytyczności części zamiennych. W niniejszym badaniu, zaproponowano nowe podejście do oceny krytyczności części zamiennych. W pierwszej kolejności, ustalane są kryteria oceny na podstawie przeglądu literatury, a do określenia wagi kryteriów stosuje się analizę ekspercką oraz rozmyty proces hierarchii analitycznej (AHP). Następnie, do obliczania wartości strat dla części zapasowych wykorzystywane są funkcje straty Taguchi i modelowanie symulacyjne. W efekcie, uzyskuje się ranking krytyczności części zapasowych na podstawie wartości ważonych strat, które są obliczane przy użyciu wag kryteriów i wartości strat. Możliwość praktycznego zastosowania proponowanego podejścia zweryfikowano na przykładzie problemu oceny krytyczności części zapasowych w przedsiębiorstwie produkcyjnym.

 

Pages: 

145-152

DOI: 10.17531/ein.2019.1.16

Article citation info: 
Ilgın MA. A spare parts criticality evaluation method based on fuzzy AHP and Taguchi loss functions. Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability 2019; 21 (1): 145–152, http://dx.doi.org/10.17531/ein.2019.1.16.