ISSN 1507-2711
JOURNAL DOI: dx.doi.org/10.17531/ein

JCR Journal Profile


Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies  Wydawca(Publisher):Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa) - Polish Maintenance Society (Warsaw)   Patronat Naukowy(Scientific supervision): Polska Akademia Nauk o/Lublin  - Polish Akademy of Sciences Branch in Lublin  Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies

 


Publisher:
Polish Maintenance Society
(Warsaw)

Scientific supervision:
Polish Academy of Sciences Branch in Lublin

Member of:
European Federation
of National Maintenance Societies


Attention!

In accordance with the requirements of citation databases, proper citation of publications appearing in our Quarterly should include the full name of the journal in Polish and English without Polish diacritical marks, i.e. "Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability".


 

Submission On-Line

 
http://scientific.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=D

http://www.thomsonreuters.com/products_services/scientific/Journal_Citation_Reports

http://infobaseindex.com

http://www.info.scopus.com/why-scopus/publishers/?url=detail/what/publishers/

http://www.ebsco.com


MOST CITED

Update: 2019-11-17

1. ON APPROACHES FOR NON-DIRECT DETERMINATION OF SYSTEM DETERIORATION
By: Valis, David; Koucky, Miroslav; Zak, Libor

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 1   Pages: 33-41   Published: 2012

Times Cited: 51
2. COMPUTER-AIDED MAINTENANCE AND RELIABILITY MANAGEMENT SYSTEMS FOR CONVEYOR BELTS
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 3   Pages: 377-382   Published: 2014

Times Cited: 48
3. A NEW FAULT TREE ANALYSIS METHOD: FUZZY DYNAMIC FAULT TREE ANALYSIS
By: Li, Yan-Feng; Huang, Hong-Zhong; Liu, Yu; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 3 Pages: 208-214 Published: 2012

Times Cited: 43
4. PREDICTING THE TOOL LIFE IN THE DRY MACHINING OF DUPLEX STAINLESS STEEL
By: Krolczyk, Grzegorz; Gajek, Maksymilian; Legutko, Stanislaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 15 Issue: 1 Pages: 62-65 Published: 2013

Times Cited: 33
5. UTILIZATION OF DIFFUSION PROCESSES AND FUZZY LOGIC FOR VULNERABILITY ASSESSMENT
By: Valis, David; Pietrucha-Urbanik, Katarzyna

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 1   Pages: 48-55   Published: 2014

Times Cited: 32
6. MAINTENANCE DECISION MAKING BASED ON DIFFERENT TYPES OF DATA FUSION
By: Galar, Diego; Gustafson, Anna; Tormos, Bernardo; et al.
EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY 
Volume 14, Issue: 2   Pages: 135-144   Published:2012

Times Cited: 32
7. APPLICATION OF NEURAL RECONSTRUCTION OF TOMOGRAPHIC IMAGES IN THE PROBLEM OF RELIABILITY OF FLOOD PROTECTION FACILITIES
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 20 Issue: 3 Pages: 425-434 Published: 2018

Times Cited: 30
8. RECOGNITION OF ARMATURE CURRENT OF DC GENERATOR DEPENDING ON ROTOR SPEED USING FFT, MSAF-1 AND LDA
By: Glowacz, Adam; Glowacz, Witold; Glowacz, Zygfryd

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 17 Issue: 1 Pages: 64-69 Published: 2015

Times Cited: 28
9. TESTS OF EXTENDABILITY AND STRENGTH OF ADHESIVE-SEALED JOINTS IN THE CONTEXT OF DEVELOPING A COMPUTER SYSTEM FOR MONITORING THE CONDITION OF BELT JOINTS DURING CONVEYOR OPERATION
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 34-39 Published: 2010

Times Cited: 28
10. MODELLING OF PASSIVE VIBRATION DAMPING USING PIEZOELECTRIC TRANSDUCERS - THE MATHEMATICAL MODEL
By: Buchacz, Andrzej; Placzek, Marek; Wrobel, Andrzej

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 2   Pages: 301-306   Published: 2014

Times Cited: 27

 Task „Implementation of procedures ensuring  the originality of scientific papers published in the quarterly „Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability” financed under contract 532/P-DUN/2018 from the funds of the Minister of Science and Higher Education for science dissemination activities.


Optimisation of Non-Periodic Inspection and Maintenance for Multicomponent Systems

Optymalizacja nie-okresowych przeglądów i konserwacji systemów wieloelementowych

 

Full text: 

Abstract: 

A k-out-of-n:G system and a system with components subject to soft and hard failures are both inspected non-periodically. For the k-out-of-n system, components fail “silently” (i.e. are hidden), and the entire system fails when (n-k+1)st component fails. For the system with hard-type and soft-type components, hard failures cause system failure, while soft failures are hidden and do not cause immediate failure of the system, but still reduce its reliability. Every system failure allows for an opportunistic inspection of hidden soft-type components in addition to the scheduled inspections. The available maintenance types are replacement and minimal repair. For hard-type components, the maintenance decision is determined by the optimal age before replacement. For the soft-type components with hidden failures, we do not know their age, and so decide on the appropriate type of maintenance using the optimal number of minimal repairs before replacement. The hidden nature of soft-type component failures precludes the use of a tractable analytic expression, so we use simulation and genetic algorithm (GA) to jointly optimise the non-periodic policies on maintenance and inspection and to ensure these incur minimal expected total cost over a finite planning horizon. Due to increasing computational complexity associated with the number of inspections and maintenance policies to be evaluated, the genetic algorithm presents a promising method of optimisation for complex multicomponent systems with multiple decision parameters.

Streszczenie: 

Przeglądów systemu typu k z n: G oraz systemu z elementami ulegającymi miękkim i twardym uszkodzeniom dokonuje się nieokresowo. W przypadku systemu k z n, składowe ulegają uszkodzeniom „w trybie cichym” (tj. uszkodzenia są ukryte), a cały system ulega awarii, gdy ulegnie uszkodzeniu element (n-k + 1). W przypadku systemu z elementami typu twardego i miękkiego, uszkodzenia twarde prowadzą do awarii systemu, natomiast uszkodzenia miękkie są ukryte i nie powodują natychmiastowej awarii systemu, choć nadal zmniejszają jego niezawodność. Każda awaria systemu stanowi dodatkową, w stosunku do przeglądów planowych, okazję do przeprowadzenia przeglądu (tzw. przegląd awaryjny) ukrytych elementów miękkich. Dostępne rodzaje konserwacji to wymiana oraz naprawa minimalna. W przypadku komponentów twardych, decyzję, który typ konserwacji zastosować, podejmuje się biorąc pod uwagę optymalny wiek przed wymianą. W przypadku elementów miękkich z ukrytymi uszkodzeniami, wiek optymalny jest nieznany, dlatego decyzje o odpowiednim typie konserwacji podejmuje się z uwzględnieniem optymalnej liczby minimalnych napraw przed wymianą. Ukryty charakter uszkodzeń elementów składowych typu miękkiego wyklucza wykorzystanie rozwiązywalnego wyrażenia analitycznego, dlatego w pracy użyto symulacji i algorytmu genetycznego (GA), w celu jednoczesnej optymalizacji nieokresowych strategii prowadzenia konserwacji i przeglądów oraz zapewnienia, że będą one pociągały za sobą minimalny oczekiwany koszt całkowity w skończonym horyzoncie planowania. W świetle rosnącej złożoności obliczeniowej związanej z dużą liczbą ocenianych przeglądów i strategii utrzymania ruchu, algorytm genetyczny stanowi obiecującą metodę optymalizacji złożonych systemów wieloelementowych o wielu parametrach decyzyjnych.

Pages: 

327–342

DOI: 10.17531/ein.2018.2.20

Article citation info: 
Babishin V, Hajipour Y, Taghipour S. Optimisation of non-periodic inspection and maintenance for multicomponent systems. Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability 2018; 20 (2): 327–342, http://dx.doi.org/10.17531/ein.2018.2.20.