ISSN 1507-2711
JOURNAL DOI: dx.doi.org/10.17531/ein
Our IF is 1.806
JCR Journal Profile


Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies  Wydawca(Publisher):Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa) - Polish Maintenance Society (Warsaw)   Patronat Naukowy(Scientific supervision): Polska Akademia Nauk o/Lublin  - Polish Akademy of Sciences Branch in Lublin  Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies

 


Publisher:
Polish Maintenance Society
(Warsaw)

Scientific supervision:
Polish Academy of Sciences Branch in Lublin

Member of:
European Federation
of National Maintenance Societies


Attention!

In accordance with the requirements of citation databases, proper citation of publications appearing in our Quarterly should include the full name of the journal in Polish and English without Polish diacritical marks, i.e. "Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability".


 

Submission On-Line

 
 

Impact Factor

Impact Factor

SCImago Journal & Country Rank

MOST CITED

Update: 2018-11-13

1. ON APPROACHES FOR NON-DIRECT DETERMINATION OF SYSTEM DETERIORATION
By: Valis, David; Koucky, Miroslav; Zak, Libor

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 1   Pages: 33-41   Published: 2012

Times Cited: 45
2. COMPUTER-AIDED MAINTENANCE AND RELIABILITY MANAGEMENT SYSTEMS FOR CONVEYOR BELTS
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 3   Pages: 377-382   Published: 2014

Times Cited: 35
3. A NEW FAULT TREE ANALYSIS METHOD: FUZZY DYNAMIC FAULT TREE ANALYSIS
By: Li, Yan-Feng; Huang, Hong-Zhong; Liu, Yu; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 208-214 Published: 2012

Times Cited: 32
4. UTILIZATION OF DIFFUSION PROCESSES AND FUZZY LOGIC FOR VULNERABILITY ASSESSMENT
By: Valis, David; Pietrucha-Urbanik, Katarzyna

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 1   Pages: 48-55   Published: 2014

Times Cited: 30
5. MAINTENANCE DECISION MAKING BASED ON DIFFERENT TYPES OF DATA FUSION
By: Galar, Diego; Gustafson, Anna; Tormos, Bernardo; et al.
EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY 
Issue: 2   Pages: 135-144   Published:2012

Times Cited: 28
6. PREDICTING THE TOOL LIFE IN THE DRY MACHINING OF DUPLEX STAINLESS STEEL
By: Krolczyk, Grzegorz; Gajek, Maksymilian; Legutko, Stanislaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 15 Issue: 1 Pages: 62-65 Published: 2013

Times Cited: 28
7. SELECTED ASPECTS OF PHYSICAL STRUCTURES VULNERABILITY - STATE-OF-THE-ART
By: Valis, David; Vintr, Zdenek; Malach, Jindrich

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 189-194 Published: 2012

Times Cited: 26
8. RELIABILITY BASED OPTIMAL PREVENTIVE MAINTENANCE POLICY OF SERIES-PARALLEL SYSTEMS
By: Peng Wei; Huang Hong-Zhong; Zhang Xiaoling; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 2 Pages: 4-7 Published: 2009

Times Cited: 24
9. DIAGNOSTIC OF DIRECT CURRENT MACHINE BASED ON ANALYSIS OF ACOUSTIC SIGNALS WITH THE USE OF SYMLET WAVELET TRANSFORM AND MODIFIED CLASSIFIER BASED ON WORDS
By: Głowacz Adam

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 4   Pages: 554-558   Published: 2014

Times Cited: 23
10. MODELLING OF PASSIVE VIBRATION DAMPING USING PIEZOELECTRIC TRANSDUCERS - THE MATHEMATICAL MODEL
By: Buchacz, Andrzej; Placzek, Marek; Wrobel, Andrzej

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 2   Pages: 301-306   Published: 2014

Times Cited: 23

 

Visits since 2016.06.29:
darmowe licznikiTask „Implementation of procedures ensuring  the originality of scientific papers published in the quarterly „Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability” financed under contract 532/P-DUN/2018 from the funds of the Minister of Science and Higher Education for science dissemination activities.
Sławomir Kowalski p. 1-8
The influence of selected PVD coatings on fretting wear in a clamped joint based on the example of a rail vehicle wheel set
Wpływ wybranych powłok PVD na zużycie frettingowe w połączeniu wtłaczanym na przykładzie modelu zestawu kołowego pojazdu szynowego


Marek Szudrowicz p. 9-15
Layered composite increasing the resistance of patrol and intervention vehicles to the impact of improvised explosive devices (IED) from below
Kompozyt warstwowy zwiększający odporność samochodów patrolowych i interwencyjnych na atak improwizowanych ładunków wybuchowych (IED) od dołu


p. 16-23
Operation of electric hybrid drive systems in varied driving conditions
Eksploatacja elektrycznych układów napędowych pojazdów hybrydowych w zróżnicowanych warunkach ruchu


p. 24-29
Research on metal fatigue of rail vehicle wheel considering the wear intensity of rolling surface
Badanie zmęczenia metalu koła pojazdu szynowego z uwzględnieniem intensywności zużycia powierzchni tocznej  


p. 30-38
Corrosion resistance of Ti6Al4V alloy coated with caprolactone-based biodegradable polymeric coatings
Odporność korozyjna stopu Ti6Al4V pokrytego biodegradowalnymi powłokami polimerowymi na bazie kaprolaktonu


p. 39-45
Influence of scale deposition on maintenance of injection molds
Wpływ odkładania się kamienia na eksploatację form wtryskowych


Maciej Romaniuk p. 46-56
Optimization of maintenance costs of a pipeline for a V-shaped hazard rate of malfunction intensities
Optymalizacja kosztów eksploatacyjnych rurociągu dla V-kształtnej funkcji intensywności uszkodzeń


Wojciech Sawczuk p. 57-67
Analytical model coefficient of friction (COF) of rail disc brake on the basis of multi-phase stationary tests
Model analityczny zmienności współczynnika tarcia kolejowego hamulca tarczowego na podstawie wielofazowych badań stanowiskowych


p. 68-72
A stochastic model for estimation of repair rate for system operating under performance based logistics
Stochastyczny model do szacowania intensywności napraw dla systemu działającego w warunkach logistyki wydajnościowej  


Radwan Taha p. 73-82
On System Reliability of Increasing multi-state linear k-within-(m,s)-of-(m,n):F lattice system
Zwiększanie niezawodności wielostanowych systemów liniowych typu k-w- (m,s) -z- (m,n):F o strukturze kratowej  


p. 83-89
Evaluation of the injectors operational wear process based on optical fuel spray analysis
Ocena eksploatacyjnego zużycia wtryskiwaczy na podstawie analizy optycznej rozpylenia paliwa


p. 90-99
Experimental determination of lateral forces caused by bridge crane skewing during travelling
Eksperymentalne wyznaczanie sił poprzecznych wywołanych skrętem suwnicy podczas jazdy  


p. 100-106
The effect of tool wear on the quality of lap joints between 7075 T6 aluminum alloy sheet metal created with the FSW method
Wpływ zużycia narzędzia na jakość połączeń zakładkowych blach ze stopu Aluminium 7075 T6 wykonanych metodą FSW


p. 107-114
Energy Properties of a Contactless Power Supply in PRT (Personal Rapid Transit) Laboratory Model
Własności energetyczne układu zasilania bezstykowego modelu laboratoryjnego pojazdu PRT (Personal Rapid Transit)


p. 115-124
A design approach based on a correlative relationship between maintainability and functional construction
Podejście projektowe oparte na korelacyjnym związku między konserwowalnością a funkcjonalną budową produktu  


p. 125-130
Multi-state model of maintenance policy
Wielostanowy model decyzji eksploatacyjnych


p. 131-136
Engine tests for coking and contamination of modern multi-injection injectors of high-pressure fuel supplies compression-ignition engine
Badania silnikowe dotyczące koksowania i zanieczyszczenia nowoczesnych wielootworowych wtryskiwaczy wysokociśnieniowego układu zasilania paliwem silników ZS


p. 137-146
Compression studies of multi-layered composite materials for the purpose of verifying composite panels model used in the renovation process of the freight wagon’s hull
Badania porównawcze wielowarstwowych materiałów kompozytowych na potrzeby weryfikacji modelu paneli kompozytowych stosowanych do renowacji poszycia wagonów towarowych


p. 147-152
Assessment of the track condition using the Gray Relational Analysis method
Ocena stanu torowiska z wykorzystaniem metody Grey Relational Analysis


Krzysztof Łukaszewski p. 153-159
Adaptive reliability structures of heat exchange surface in turbine condenser
Adaptacyjne struktury niezawodnościowe powierzchni wymiany ciepła skraplacza turbiny parowej


 

Attachments: