ISSN 1507-2711
JOURNAL DOI: dx.doi.org/10.17531/ein

JCR Journal Profile


Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies  Wydawca(Publisher):Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa) - Polish Maintenance Society (Warsaw)   Patronat Naukowy(Scientific supervision): Polska Akademia Nauk o/Lublin  - Polish Akademy of Sciences Branch in Lublin  Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies


 We verify submissions originality with the use of iThenticate plagiarism checker

Publisher:
Polish Maintenance Society
(Warsaw)

Scientific supervision:
Polish Academy of Sciences Branch in Lublin

Member of:
European Federation
of National Maintenance Societies


Attention!

In accordance with the requirements of citation databases, proper citation of publications appearing in our Quarterly should include the full name of the journal in Polish and English without Polish diacritical marks, i.e. "Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability".


 

Submission On-Line


The average number of weeks from article submission to the final decision: 4 weeks
http://scientific.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=D

http://www.thomsonreuters.com/products_services/scientific/Journal_Citation_Reports

http://infobaseindex.com

http://www.info.scopus.com/why-scopus/publishers/?url=detail/what/publishers/

http://www.ebsco.com


Lista czasopism punktowanych MNiSzW 2019:

100 punktów w dyscyplinach:
- architektura i urbanistyka
- automatyka, elektronika i elektrotechnika
- inżynieria biomedyczna
- inżynieria lądowa i transport
- inżynieria materiałowa
- inżynieria mechaniczna
- inżynieria środowiska, górnictwo
i energetyka
- nauki o zarządzaniu i jakości


MOST CITED

Update: 2020-08-23

1. COMPUTER-AIDED MAINTENANCE AND RELIABILITY MANAGEMENT SYSTEMS FOR CONVEYOR BELTS
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 3   Pages: 377-382   Published: 2014

Times Cited: 54
2. ON APPROACHES FOR NON-DIRECT DETERMINATION OF SYSTEM DETERIORATION
By: Valis, David; Koucky, Miroslav; Zak, Libor

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 1   Pages: 33-41   Published: 2012

Times Cited: 53
3. A NEW FAULT TREE ANALYSIS METHOD: FUZZY DYNAMIC FAULT TREE ANALYSIS
By: Li, Yan-Feng; Huang, Hong-Zhong; Liu, Yu; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 3 Pages: 208-214 Published: 2012

Times Cited: 46
4. APPLICATION OF NEURAL RECONSTRUCTION OF TOMOGRAPHIC IMAGES IN THE PROBLEM OF RELIABILITY OF FLOOD PROTECTION FACILITIES
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 20 Issue: 3 Pages: 425-434 Published: 2018

Times Cited: 42
5. INNOVATIVE METHODS OF NEURAL RECONSTRUCTION FOR TOMOGRAPHIC IMAGES IN MAINTENANCE OF TANK INDUSTRIAL REACTORS
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 21 Issue: 2 Pages: 261-267 Published: 2019

Times Cited: 38
6. PREDICTING THE TOOL LIFE IN THE DRY MACHINING OF DUPLEX STAINLESS STEEL
By: Krolczyk, Grzegorz; Gajek, Maksymilian; Legutko, Stanislaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 15 Issue: 1 Pages: 62-65 Published: 2013

Times Cited: 36
7. UTILIZATION OF DIFFUSION PROCESSES AND FUZZY LOGIC FOR VULNERABILITY ASSESSMENT
By: Valis, David; Pietrucha-Urbanik, Katarzyna

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 1   Pages: 48-55   Published: 2014

Times Cited: 35
8. MAINTENANCE DECISION MAKING BASED ON DIFFERENT TYPES OF DATA FUSION
By: Galar, Diego; Gustafson, Anna; Tormos, Bernardo; et al.
EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY 
Volume 14, Issue: 2   Pages: 135-144   Published:2012

Times Cited: 35
9. TESTS OF EXTENDABILITY AND STRENGTH OF ADHESIVE-SEALED JOINTS IN THE CONTEXT OF DEVELOPING A COMPUTER SYSTEM FOR MONITORING THE CONDITION OF BELT JOINTS DURING CONVEYOR OPERATION
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 34-39 Published: 2010

Times Cited: 28
10. DEVELOPMENT TRENDS IN MACHINES OPERATION MAINTENANCE
By: Legutko, Stanislaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 2 Pages: 8-16 Published: 2009

Times Cited: 32

 


 Task „Implementation of procedures ensuring  the originality of scientific papers published in the quarterly „Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability” financed under contract 532/P-DUN/2018 from the funds of the Minister of Science and Higher Education for science dissemination activities.


The effect of materials on the reliability of reinforced concrete beams in normal and intense corrosions

Wpływ stosowanych materiałów na niezawodność belek żelbetowych w warunkach normalnej i silnej korozji

 

Full text: 

Abstract: 

Concrete structures are exposed to a variety of damages during their lifetime each of which could contribute to reducing their service life and load bearing capacity. Since most of parameters have special role in estimating capacity of members which are not certain, probabilistic evaluating the performance of concrete structures could bring more realistic perception about analysis and design of these structures. One of the most frequent probable damages is corrosion. The main focus of this study is placed on reliability assessment of flexural behavior of a reinforced concrete beam experienced pitting corrosion via Monte Carlo simulation. In addition, the effects of time to corrosion initiation, steel rebar diameter, yielding stress of rebars, strength class of cement, aggregate type and compressive strength of concrete, are included both in intense and normal pitting corrosion. The results clearly illustrate that occurrence of intense corrosion in concrete with low compressive strength, which used of higher strength class of cement and crushed stone aggregate, and less initial time for corrosion will lead to considerable reduction in service life even in some cases nearly half.

Streszczenie: 

W trakcie cyklu życia, konstrukcje betonowe są narażone na wiele uszkodzeń, z których każde może przyczyniać się do skrócenia ich żywotności i nośności. Ponieważ większość parametrów odgrywających szczególną rolę w szacowaniu nośności elementów cechuje niepewność, ocena probabilistyczna charakterystyk struktur betonowych może dawać bardziej realistyczny obraz analizy i projektowania tych struktur. Jednym z najczęściej występujących uszkodzeń struktur żelbetowych jest korozja. Głównym celem niniejszego badania była ocena niezawodności zachowania zginanej belki żelbetowej doświadczalnie poddanej korozji wżerowej poprzez symulację Monte Carlo. Ponadto, badano oddziaływanie czasu inkubacji korozji, średnicy stalowych prętów zbrojeniowych, granicy plastyczności tych prętów, klasy wytrzymałości cementu, rodzaju kruszywa i wytrzymałości na ściskanie betonu zarówno w warunkach silnej jak i normalnej korozji wżerowej. Wyniki jasno pokazują, że wystąpienie silnej korozji w betonie o małej wytrzymałości na ściskanie, do produkcji którego wykorzystano cement i kruszywo kamienne o wyższej klasie wytrzymałości, oraz krótszy czas inkubacji korozji prowadzą do znacznego skrócenia żywotności belek, w niektórych przypadkach nawet prawie o połowę.

Pages: 

 393–402

DOI: 10.17531/ein.2017.3.10

Article citation info: 
Ghanooni-Bagha M, Shayanfar MA, Reza-Zadeh O, Zabihi-Samani M. The effect of materials on the reliability of reinforced concrete beams in normal and intense corrosions. Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability 2017; 19 (3): 393–402, http://dx.doi.org/10.17531/ein.2017.3.10.