ISSN 1507-2711
JOURNAL DOI: dx.doi.org/10.17531/ein
Our IF is 1.806
JCR Journal Profile


Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies  Wydawca(Publisher):Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa) - Polish Maintenance Society (Warsaw)   Patronat Naukowy(Scientific supervision): Polska Akademia Nauk o/Lublin  - Polish Akademy of Sciences Branch in Lublin  Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies

 


Publisher:
Polish Maintenance Society
(Warsaw)

Scientific supervision:
Polish Academy of Sciences Branch in Lublin

Member of:
European Federation
of National Maintenance Societies


Attention!

In accordance with the requirements of citation databases, proper citation of publications appearing in our Quarterly should include the full name of the journal in Polish and English without Polish diacritical marks, i.e. "Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability".


 

Submission On-Line

 
 

Impact Factor

Impact Factor

SCImago Journal & Country Rank

MOST CITED

Update: 2018-11-13

1. ON APPROACHES FOR NON-DIRECT DETERMINATION OF SYSTEM DETERIORATION
By: Valis, David; Koucky, Miroslav; Zak, Libor

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 1   Pages: 33-41   Published: 2012

Times Cited: 45
2. COMPUTER-AIDED MAINTENANCE AND RELIABILITY MANAGEMENT SYSTEMS FOR CONVEYOR BELTS
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 3   Pages: 377-382   Published: 2014

Times Cited: 35
3. A NEW FAULT TREE ANALYSIS METHOD: FUZZY DYNAMIC FAULT TREE ANALYSIS
By: Li, Yan-Feng; Huang, Hong-Zhong; Liu, Yu; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 208-214 Published: 2012

Times Cited: 32
4. UTILIZATION OF DIFFUSION PROCESSES AND FUZZY LOGIC FOR VULNERABILITY ASSESSMENT
By: Valis, David; Pietrucha-Urbanik, Katarzyna

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 1   Pages: 48-55   Published: 2014

Times Cited: 30
5. MAINTENANCE DECISION MAKING BASED ON DIFFERENT TYPES OF DATA FUSION
By: Galar, Diego; Gustafson, Anna; Tormos, Bernardo; et al.
EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY 
Issue: 2   Pages: 135-144   Published:2012

Times Cited: 28
6. PREDICTING THE TOOL LIFE IN THE DRY MACHINING OF DUPLEX STAINLESS STEEL
By: Krolczyk, Grzegorz; Gajek, Maksymilian; Legutko, Stanislaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 15 Issue: 1 Pages: 62-65 Published: 2013

Times Cited: 28
7. SELECTED ASPECTS OF PHYSICAL STRUCTURES VULNERABILITY - STATE-OF-THE-ART
By: Valis, David; Vintr, Zdenek; Malach, Jindrich

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 189-194 Published: 2012

Times Cited: 26
8. RELIABILITY BASED OPTIMAL PREVENTIVE MAINTENANCE POLICY OF SERIES-PARALLEL SYSTEMS
By: Peng Wei; Huang Hong-Zhong; Zhang Xiaoling; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 2 Pages: 4-7 Published: 2009

Times Cited: 24
9. DIAGNOSTIC OF DIRECT CURRENT MACHINE BASED ON ANALYSIS OF ACOUSTIC SIGNALS WITH THE USE OF SYMLET WAVELET TRANSFORM AND MODIFIED CLASSIFIER BASED ON WORDS
By: Głowacz Adam

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 4   Pages: 554-558   Published: 2014

Times Cited: 23
10. MODELLING OF PASSIVE VIBRATION DAMPING USING PIEZOELECTRIC TRANSDUCERS - THE MATHEMATICAL MODEL
By: Buchacz, Andrzej; Placzek, Marek; Wrobel, Andrzej

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 2   Pages: 301-306   Published: 2014

Times Cited: 23

 

Visits since 2016.06.29:
darmowe licznikiTask „Implementation of procedures ensuring  the originality of scientific papers published in the quarterly „Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability” financed under contract 532/P-DUN/2018 from the funds of the Minister of Science and Higher Education for science dissemination activities.
p. 327–333
Mathematical methods for verification of microprocessor-based PID controllers for improving their reliability
Matematyczne metody testowania mikroprocesorowych regulatorów PID umożliwiające zwiększenie ich niezawodności


p. 334-337
Low-cost experimental facility for evaluation of the effect of dynamic mechanical loads on photovoltaic modules
Tanie urządzenie doświadczalne do oceny wpływu dynamicznych obciążeń mechanicznych na moduły fotowoltaiczne  


p. 338-344
Analysis of pulsation of the sliding-vane pump for selected settings of hydrostatic system
Analiza pulsacji ciśnienia pompy łopatkowej dla wybranych nastaw parametrów układu hydrostatycznego


p. 345-354
Diagnosis strategy for complex systems based on reliability analysis and MA DM under epistemic uncertainty
Strategia diagnostyki dla systemów złożonych oparta na analizie niezawodności oraz metodach wieloatrybutowego podejmowania decyzji MA DM w warunkach niepewności epistemologicznej  


p. 355-364
Determination of the functional and service characteristics of the pneumatic system of an agricultural tractor with mechanical brakes using simulation methods
Wyznaczanie metodami symulacyjnymi właściwości funkcjonalnoużytkowych pneumatycznej instalacji ciągnika rolniczego z hamulcami mechanicznymi


p. 365-373
Preventive maintenance strategy optimizing model under two-dimensional warranty policy
Model optymalizacji strategii konserwacji zapobiegawczej w warunkach dwuwymiarowej polityki gwarancyjnej  


p. 374-378
Numerical strength analysis of the load-bearing frame of a palletizing robot’s universal head
Numeryczna analiza wytrzymałości ramy nośnej uniwersalnej głowicy robota paletyzującego


p. 379-388
Application of logical differential calculus and binary decision diagramin importance analysis
Zastosowanie logicznego rachunku różniczkowego oraz binarnego diagramu decyzyjnego w analizie ważności  


p. 389–397
Optimal quasi-periodic preventive maintenance policies for a repairable system with stochastic maintenance interval
Optymalna strategia quasi-okresowej konserwacji zapobiegawczej systemu naprawialnego – czas między przeglądami jako wielkość stochastyczna  


p. 398-407
Method of increasing the reliability and safety of the processes through the use of fault tolerant control systems
Metoda podwyższania niezawodności i bezpieczeństwa procesów poprzez stosowanie układów regulacji tolerujących uszkodzenia


p. 408-415
Reliability analysis and prediction for time to failure distribution of an automobile crankshaft
Analiza niezawodności i przewidywanie rozkładu czasu do uszkodzenia wału korbowego pojazdu samochodowego  


p. 416-421
Ballistic resistance tests of multi-layer protective panels
Badania odporności na przebicie osłon o strukturze wielowarstwowej


p. 422-426
Numerical modelling of pressure and velocity rates, of flowing engine oils in real pipe
Numeryczne modelowanie ciśnienia i prędkości przepływu oleju silnikowego przez przewód rurowy w warunkach rzeczywistych  


p. 427-434
Selected issues of operating 3 MW underground coal gasification installation
Wybrane zagadnienia eksploatacji instalacji podziemnego zgazowania węgla o mocy termicznej 3 MW


p. 435-442
A reliability analysis method of cloud theory – MonteCa rlo based on performance degradation data
Oparta na teorii chmury i modelu Monte Carlo metoda analizy niezawodnościowej danych o obniżeniu charakterystyk  


p. 443-449
Use of piezoelectric foils as tools for structural health monitoring of freight cars during exploitation
Użycie Folii piezoelektrycznych jako narzędzi do monitorowania stanu technicznego wagonu towarowego w trakcie eksploatacji


p. 450-456
A copula-based method for reliability sensitivity analysis of structural system with correlated failure modes
Oparta na pojęciu kopuły metoda analizy czułości niezawodnościowej systemu konstrukcyjnego o skorelowanych przyczynach uszkodzeń  


p. 457-462
Reliability at the checkpoints of an aircraft supporting structure
Niezawodność w punktach struktury nośnej statków powietrznych


p. 463-469
The analysis of bus air spring condition influence upon the vibration signals at bus frame
Analiza wpływu stanu technicznego resora pneumatycznego autobusu na sygnały drgań w ramie autobusu  


Piotr Jaśkowski p. 470-479
Methodology for enhancing reliability of predictive project schedules in construction
Metodyka zwiększenia niezawodności predyktywnych harmonogramów realizacji przedsięwzięć budowlanych


 

Attachments: