ISSN 1507-2711
JOURNAL DOI: dx.doi.org/10.17531/ein
Our IF is 1.806
JCR Journal Profile


Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies  Wydawca(Publisher):Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa) - Polish Maintenance Society (Warsaw)   Patronat Naukowy(Scientific supervision): Polska Akademia Nauk o/Lublin  - Polish Akademy of Sciences Branch in Lublin  Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies

 


Publisher:
Polish Maintenance Society
(Warsaw)

Scientific supervision:
Polish Academy of Sciences Branch in Lublin

Member of:
European Federation
of National Maintenance Societies


Attention!

In accordance with the requirements of citation databases, proper citation of publications appearing in our Quarterly should include the full name of the journal in Polish and English without Polish diacritical marks, i.e. "Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability".


 

Submission On-Line

 
 

Impact Factor

Impact Factor

SCImago Journal & Country Rank

MOST CITED

Update: 2018-11-13

1. ON APPROACHES FOR NON-DIRECT DETERMINATION OF SYSTEM DETERIORATION
By: Valis, David; Koucky, Miroslav; Zak, Libor

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 1   Pages: 33-41   Published: 2012

Times Cited: 45
2. COMPUTER-AIDED MAINTENANCE AND RELIABILITY MANAGEMENT SYSTEMS FOR CONVEYOR BELTS
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 3   Pages: 377-382   Published: 2014

Times Cited: 35
3. A NEW FAULT TREE ANALYSIS METHOD: FUZZY DYNAMIC FAULT TREE ANALYSIS
By: Li, Yan-Feng; Huang, Hong-Zhong; Liu, Yu; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 208-214 Published: 2012

Times Cited: 32
4. UTILIZATION OF DIFFUSION PROCESSES AND FUZZY LOGIC FOR VULNERABILITY ASSESSMENT
By: Valis, David; Pietrucha-Urbanik, Katarzyna

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 1   Pages: 48-55   Published: 2014

Times Cited: 30
5. MAINTENANCE DECISION MAKING BASED ON DIFFERENT TYPES OF DATA FUSION
By: Galar, Diego; Gustafson, Anna; Tormos, Bernardo; et al.
EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY 
Issue: 2   Pages: 135-144   Published:2012

Times Cited: 28
6. PREDICTING THE TOOL LIFE IN THE DRY MACHINING OF DUPLEX STAINLESS STEEL
By: Krolczyk, Grzegorz; Gajek, Maksymilian; Legutko, Stanislaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 15 Issue: 1 Pages: 62-65 Published: 2013

Times Cited: 28
7. SELECTED ASPECTS OF PHYSICAL STRUCTURES VULNERABILITY - STATE-OF-THE-ART
By: Valis, David; Vintr, Zdenek; Malach, Jindrich

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 189-194 Published: 2012

Times Cited: 26
8. RELIABILITY BASED OPTIMAL PREVENTIVE MAINTENANCE POLICY OF SERIES-PARALLEL SYSTEMS
By: Peng Wei; Huang Hong-Zhong; Zhang Xiaoling; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 2 Pages: 4-7 Published: 2009

Times Cited: 24
9. DIAGNOSTIC OF DIRECT CURRENT MACHINE BASED ON ANALYSIS OF ACOUSTIC SIGNALS WITH THE USE OF SYMLET WAVELET TRANSFORM AND MODIFIED CLASSIFIER BASED ON WORDS
By: Głowacz Adam

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 4   Pages: 554-558   Published: 2014

Times Cited: 23
10. MODELLING OF PASSIVE VIBRATION DAMPING USING PIEZOELECTRIC TRANSDUCERS - THE MATHEMATICAL MODEL
By: Buchacz, Andrzej; Placzek, Marek; Wrobel, Andrzej

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 2   Pages: 301-306   Published: 2014

Times Cited: 23

 

Visits since 2016.06.29:
darmowe licznikiTask „Implementation of procedures ensuring  the originality of scientific papers published in the quarterly „Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability” financed under contract 532/P-DUN/2018 from the funds of the Minister of Science and Higher Education for science dissemination activities.
Zdzisław CHŁOPEK Str. III
Wspomnienie o komandorze profesorze Leszku Piasecznym
In memoriam Commodore Professor Leszek Piaseczny


Piotr RYBAK Str. 347-353
Obciążenia eksploatacyjne o charakterze udarowym działające na wyposażenie specjalne wozów bojowych
Operating loads of impulse nature acting on the special equipment of the combat vehicles


Str. 354-359
Analiza niezawodności serwozaworu elektrohydraulicznego narażonego na uszkodzenia spowodowane wspólną przyczyną
Reliability analysis of electrohydraulic servo valve suffering common cause failures  


Str. 360-366
Analiza wpływu pozycji człowieka w samochodzie na ryzyko obrażeń w czasie wypadku drogowego
Analysis of the influence of passenger position in a car on a risk of injuries during a car accident


Str. 367-376
Badania napędów elektromechanicznych stosowanych w systemach oddymiania i wentylacji
Study on electromechanical drives used in ventilation and smoke extraction systems


Dariusz MAZURKIEWICZ Str. 377-382
Systemy informatycznego wspomagania eksploatacji i zapewnienia niezawodności przenośników taśmowych
Computer-aided maintenance and reliability management systems for conveyor belts  


Str. 383-390
Model odporny systemu monitorowania w automatyzac ji procesu etykietowania z wykorzystaniem sterowników PLC
A PLC based robust monitoring model for the la belling mac hine automation process  


Str. 391-399
Detekcja i lokalizacja rozwarstwień w kompozytowych belkach z wykorzystaniem B-splajnowych falek ułamkowych z optymalizowanymi parametrami
Detection and localization of delaminations in composite beams using fractional B-spline wavelets with optimized parameters


Michael MUTINGI Str. 400-406
Optymalizacja niezawodności systemu: metoda rozmytego algorytmu genetycznego do optymalizacji wielokryterialnej
System reliability optimization: A fuzzy multi-objective genetic algorithm approach  


Str. 407-414
Model do wyznaczania parametrów pracy silnika o zapłonie samoczynnym
Model for calculating compression ignition engine performance


Str. 415-421
Podejście do modelowania stałego procesu międzyawaryjnego odnowy wieloelementowej floty pasażerskiej
Approach modelling of constant interfailure process of renewal multi-unit fleet  


Maciej SZKODA Str. 422-432
Ocena nieuszkadzalności, gotowości i podatności utrzymaniowej kolejowych systemów przestawczych
Assessment of Reliability, Availability and Ma intainability of Rail Gauge Change Systems


Str. 433-440
Zarys metody oceny trwałości i niezawodności obiektu z uwzględnieniem czynnika ludzkiego i płaszczyzny liczb zespolonych
Object characteristics DETERIORATION effect on task realizability – outline method of estimation and prognosis


Str. 441-446
Fretting i fretting-korozja stali implantacyjnej 316L w środowisku jamy ustnej
Fretting and fretting corrosion of 316L implantation steel in the oral cavity environment


Str. 447-451
Badanie niezawodności kondensatorów PEDOT: PSS wbudowanych w tkaniny
Reliability testing of PEDOT :PSS capacitors integrated into textile fabrics  


Str. 452-457
Model symulacyjny zmian zużycia paliwa ciągnika kołowego w aspekcie uszkodzeń
A simulation model of damage-induced changes in the fuel consumption of a wheeled tractor


Rafał BURDZIK Str. 458-464
Implementacja wielowymiarowej identyfikacji charakterystycznych cech sygnału w analizie własności drganiowych panelu podłogowego pojazdu samochodowego
Implementation of multidimensional identification of signal characteristics in the analysis of vibration properties of an automotive vehicle’s floor panel


Min-Tsai LAI Str. 465-471
Optymalna liczba napraw minimalnych w świetle Modelu Sumowania Uszkodzeń przy ograniczonym łącznym koszcie napraw
Optimal number of Minimal Repairs under a Cumulative Damage Model with Cumulative Repair Cost Limit  


Str. 472-483
Prognozowanie niezawodności – pułapki związane z używaniem współczynnika korelacji Pearsona
Prediction of reliability – the pitfalls of using Pearson’s correlation  


Str. 484-490
Lifetime prediction method for electron multiplier based on accelerated degradation test  


Str. 491-495
Równomierność dawkowania oleju napędowego w silnikach dwupaliwowych
Uniformity of Diesel oil dosage in dual fuel engines


 

Attachments: