ISSN 1507-2711
JOURNAL DOI: dx.doi.org/10.17531/ein
Our IF is 1.806
JCR Journal Profile


Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies  Wydawca(Publisher):Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa) - Polish Maintenance Society (Warsaw)   Patronat Naukowy(Scientific supervision): Polska Akademia Nauk o/Lublin  - Polish Akademy of Sciences Branch in Lublin  Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies

 


Publisher:
Polish Maintenance Society
(Warsaw)

Scientific supervision:
Polish Academy of Sciences Branch in Lublin

Member of:
European Federation
of National Maintenance Societies


Attention!

In accordance with the requirements of citation databases, proper citation of publications appearing in our Quarterly should include the full name of the journal in Polish and English without Polish diacritical marks, i.e. "Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability".


 

Submission On-Line

 
 

Impact Factor

Impact Factor

Impact Factor

SCImago Journal & Country Rank

MOST CITED

Update: 2018-11-13

1. ON APPROACHES FOR NON-DIRECT DETERMINATION OF SYSTEM DETERIORATION
By: Valis, David; Koucky, Miroslav; Zak, Libor

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 1   Pages: 33-41   Published: 2012

Times Cited: 45
2. COMPUTER-AIDED MAINTENANCE AND RELIABILITY MANAGEMENT SYSTEMS FOR CONVEYOR BELTS
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 3   Pages: 377-382   Published: 2014

Times Cited: 35
3. A NEW FAULT TREE ANALYSIS METHOD: FUZZY DYNAMIC FAULT TREE ANALYSIS
By: Li, Yan-Feng; Huang, Hong-Zhong; Liu, Yu; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 208-214 Published: 2012

Times Cited: 32
4. UTILIZATION OF DIFFUSION PROCESSES AND FUZZY LOGIC FOR VULNERABILITY ASSESSMENT
By: Valis, David; Pietrucha-Urbanik, Katarzyna

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 1   Pages: 48-55   Published: 2014

Times Cited: 30
5. MAINTENANCE DECISION MAKING BASED ON DIFFERENT TYPES OF DATA FUSION
By: Galar, Diego; Gustafson, Anna; Tormos, Bernardo; et al.
EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY 
Issue: 2   Pages: 135-144   Published:2012

Times Cited: 28
6. PREDICTING THE TOOL LIFE IN THE DRY MACHINING OF DUPLEX STAINLESS STEEL
By: Krolczyk, Grzegorz; Gajek, Maksymilian; Legutko, Stanislaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 15 Issue: 1 Pages: 62-65 Published: 2013

Times Cited: 28
7. SELECTED ASPECTS OF PHYSICAL STRUCTURES VULNERABILITY - STATE-OF-THE-ART
By: Valis, David; Vintr, Zdenek; Malach, Jindrich

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 189-194 Published: 2012

Times Cited: 26
8. RELIABILITY BASED OPTIMAL PREVENTIVE MAINTENANCE POLICY OF SERIES-PARALLEL SYSTEMS
By: Peng Wei; Huang Hong-Zhong; Zhang Xiaoling; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 2 Pages: 4-7 Published: 2009

Times Cited: 24
9. DIAGNOSTIC OF DIRECT CURRENT MACHINE BASED ON ANALYSIS OF ACOUSTIC SIGNALS WITH THE USE OF SYMLET WAVELET TRANSFORM AND MODIFIED CLASSIFIER BASED ON WORDS
By: Głowacz Adam

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 4   Pages: 554-558   Published: 2014

Times Cited: 23
10. MODELLING OF PASSIVE VIBRATION DAMPING USING PIEZOELECTRIC TRANSDUCERS - THE MATHEMATICAL MODEL
By: Buchacz, Andrzej; Placzek, Marek; Wrobel, Andrzej

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 2   Pages: 301-306   Published: 2014

Times Cited: 23

 

Visits since 2016.06.29:
darmowe licznikiTask „Implementation of procedures ensuring  the originality of scientific papers published in the quarterly „Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability” financed under contract 532/P-DUN/2018 from the funds of the Minister of Science and Higher Education for science dissemination activities.


Modeling planned maintenance with non-homogeneous defect arrivals and variable probability of defect identification

Modelowanie planowych prac eksploatacyjnych przy niejednolitym pojawianiu się defektów i zmiennym prawdopodobieństwie wykrycia defektu

 

Full text: 

Abstract: 

For any time based maintenance, three maintenance activities were normally carried out at a planned maintenance epoch, that is, inspection by a check list, repair to defects identified or reported and other maintenance actions. Here the other maintenance actions are referred to activities such as changing oil, greasing, cleaning and calibrating etc and are simply called Preventive Maintenance (PM) actions. In this paper we modelled the impact of all these three activities upon the failure process using a concept called the delay time. The delay time defines a two-stage failure process with the first stage of a random defect arising and the second stage from this point of arising to failure if unattended to. The duration of the second stage is called the delay time. The concept has been used for inspection modelling for years, but two new contributions were made in this paper. First, we allow the rate of arrival of hidden defects be a function of the time since last PM, which models the influence of PM actions, and secondly the probability of defect identification at an inspection is a function of the delay time, which allows that the easiness of defect identification increases toward the end of the delay time as we would have expected. A numerical example is presented to demonstrate the modelling idea.

Streszczenie: 

W przypadku określonych czasowo prac serwisowych (Time Based Maintenance), w trakcie planowych prac eksploatacyjnych przeprowadzano zazwyczaj trzy czynności obsługowe, tj. przegląd według listy kontrolnej, naprawę wykrytych lub zgłoszonych defektów oraz inne działania obsługowe. Inne działania obsługowe odnoszą się tu do takich czynności, jak zmiana oleju, smarowanie, czyszczenie, kalibracja, itd., które można po prostu nazwać działaniami obsługi profilaktycznej (Preventive Maintenance, PM). W niniejszej pracy, zamodelowano wpływ wszystkich trzech wymienionych czynności na proces uszkodzeniowy wykorzystując pojęcie czasu zwłoki (delay time). Czas zwłoki odnosi się do dwu-etapowego procesu uszkodzeniowego, którego pierwszy etap to pojawienie się niepożądanego defektu, a drugi to czas od pojawienia się defektu do wystąpienia uszkodzenia jeśli defekt nie zostanie usunięty. Czas trwania drugiego etapu nazywamy czasem zwłoki. Pojęcia tego od lat używa się do modelowania przeglądów, lecz niniejsza praca wnosi do niego dwa nowe elementy. Po pierwsze, częstotliwość pojawiania się ukrytych defektów przedstawia jako funkcję czasu, jaki upłynął od ostatniej obsługi profilaktycznej, co pozwala na zamodelowanie wpływu działań obsługi profilaktycznej. Po drugie, traktuje prawdopodobieństwo wykrycia defektu podczas przeglądu jako funkcję czasu zwłoki, uznając, zgodnie z oczekiwaniami, że łatwość wykrycia defektu wzrasta pod koniec czasu zwłoki. Koncepcję modelowania zilustrowano przykładem numerycznym.

Pages: 

73-78

Issue: