ISSN 1507-2711
JOURNAL DOI: dx.doi.org/10.17531/ein
Our IF is 1.383
JCR Journal Profile


Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies  Wydawca(Publisher):Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa) - Polish Maintenance Society (Warsaw)   Patronat Naukowy(Scientific supervision): Polska Akademia Nauk o/Lublin  - Polish Akademy of Sciences Branch in Lublin  Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies

 


Publisher:
Polish Maintenance Society
(Warsaw)

Scientific supervision:
Polish Academy of Sciences Branch in Lublin

Member of:
European Federation
of National Maintenance Societies


Attention!

In accordance with the requirements of citation databases, proper citation of publications appearing in our Quarterly should include the full name of the journal in Polish and English without Polish diacritical marks, i.e. "Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability".


 

Submission On-Line

 
 

Impact Factor

Impact Factor

Impact Factor

SCImago Journal & Country Rank

MOST CITED

Update: 2018-11-13

1. ON APPROACHES FOR NON-DIRECT DETERMINATION OF SYSTEM DETERIORATION
By: Valis, David; Koucky, Miroslav; Zak, Libor

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 1   Pages: 33-41   Published: 2012

Times Cited: 45
2. COMPUTER-AIDED MAINTENANCE AND RELIABILITY MANAGEMENT SYSTEMS FOR CONVEYOR BELTS
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 3   Pages: 377-382   Published: 2014

Times Cited: 35
3. A NEW FAULT TREE ANALYSIS METHOD: FUZZY DYNAMIC FAULT TREE ANALYSIS
By: Li, Yan-Feng; Huang, Hong-Zhong; Liu, Yu; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 208-214 Published: 2012

Times Cited: 32
4. UTILIZATION OF DIFFUSION PROCESSES AND FUZZY LOGIC FOR VULNERABILITY ASSESSMENT
By: Valis, David; Pietrucha-Urbanik, Katarzyna

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 1   Pages: 48-55   Published: 2014

Times Cited: 30
5. MAINTENANCE DECISION MAKING BASED ON DIFFERENT TYPES OF DATA FUSION
By: Galar, Diego; Gustafson, Anna; Tormos, Bernardo; et al.
EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY 
Issue: 2   Pages: 135-144   Published:2012

Times Cited: 28
6. PREDICTING THE TOOL LIFE IN THE DRY MACHINING OF DUPLEX STAINLESS STEEL
By: Krolczyk, Grzegorz; Gajek, Maksymilian; Legutko, Stanislaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 15 Issue: 1 Pages: 62-65 Published: 2013

Times Cited: 28
7. SELECTED ASPECTS OF PHYSICAL STRUCTURES VULNERABILITY - STATE-OF-THE-ART
By: Valis, David; Vintr, Zdenek; Malach, Jindrich

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 189-194 Published: 2012

Times Cited: 26
8. RELIABILITY BASED OPTIMAL PREVENTIVE MAINTENANCE POLICY OF SERIES-PARALLEL SYSTEMS
By: Peng Wei; Huang Hong-Zhong; Zhang Xiaoling; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 2 Pages: 4-7 Published: 2009

Times Cited: 24
9. DIAGNOSTIC OF DIRECT CURRENT MACHINE BASED ON ANALYSIS OF ACOUSTIC SIGNALS WITH THE USE OF SYMLET WAVELET TRANSFORM AND MODIFIED CLASSIFIER BASED ON WORDS
By: Głowacz Adam

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 4   Pages: 554-558   Published: 2014

Times Cited: 23
10. MODELLING OF PASSIVE VIBRATION DAMPING USING PIEZOELECTRIC TRANSDUCERS - THE MATHEMATICAL MODEL
By: Buchacz, Andrzej; Placzek, Marek; Wrobel, Andrzej

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 2   Pages: 301-306   Published: 2014

Times Cited: 23

 

Visits since 2016.06.29:
darmowe licznikiTask „Implementation of procedures ensuring  the originality of scientific papers published in the quarterly „Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability” financed under contract 532/P-DUN/2018 from the funds of the Minister of Science and Higher Education for science dissemination activities.


Maintenance of mining shaft reinforcement based on global damping coefficient

Eksploatacja zbrojenia szybu górniczego w oparciu o globalny współczynnik tłumienia

 

Full text: 

Abstract: 

In mining equipment exploitation it is very important to keep balance between payoff and safety. Usage of shaft is related to its state assessment and the evaluation of interactions between shaft reinforcements and transportation vessels. In the reinforcement state assessment heuristic vision methods are used, ultrasonic thickness measurements, run stability measurement etc. Attenuation rate measurement is a proposed new method. Since this method is a selection method it needs additional diagnostic procedures. The choice of procedures is directed towards reduction of results uncertainty.The article presents the method of global attenuation rate. The algorithm was implemented into the measurement device. The method of implementation by means of LabView environment was presented as well as methods of virtual instruments. The measurement results are imported into database system. Based on the gathered information the decisions are made regarding future diagnostics and exploitation of the shaft reinforcement. The presented algorithm is being introduced in one of the mines and is constantly perfected.

Streszczenie: 

W eksploatacji urządzeń górniczych bardzo istotnym czynnikiem jest zachowanie równowagi pomiędzy ekonomią a bezpieczeństwem. Użytkowanie szybu górniczego według stanu związane jest z oceną jego stanu oraz oceną oddziaływań pomiędzy zbrojeniem szybowym a naczyniami wyciągowymi. W ocenie stanu technicznego zbrojenia szybowego wykorzystuje się heurystyczne metody wizyjne, ultradźwiękowy pomiar grubości elementów, pomiar "spokoju jazdy" itp. Nową, proponowaną metodą jest pomiar globalnego współczynnika tłumienia. Ponieważ metoda ta jest metodą selekcyjną, wymaga dodatkowych procedur diagnostycznych. Dobór tych procedur ukierunkowany jest na zmniejszenie niepewności otrzymanych wyników. W artykule przedstawiono opis metody globalnego współczynnika tłumienia. Algorytm ten został zaimplementowany w przyrządzie pomiarowym. Przedstawiono sposób implementacji z zastosowaniem środowiska LabView raz metody wirtualnych instrumentów. Wyniki pomiarów importowane są do systemu bazodanowego. Na podstawie zebranych informacji podejmowane są decyzje dotyczące dalszej diagnostyki oraz dalszej eksploatacji zbrojenia szybowego. Prezentowany algorytm jest wdrażany w jednej z kopalni, oraz trwają prace nad jego udoskonaleniem.

Pages: 

44-48

Issue: