ISSN 1507-2711
JOURNAL DOI: dx.doi.org/10.17531/ein

JCR Journal Profile


Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies  Wydawca(Publisher):Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa) - Polish Maintenance Society (Warsaw)   Patronat Naukowy(Scientific supervision): Polska Akademia Nauk o/Lublin  - Polish Akademy of Sciences Branch in Lublin  Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies

 


Publisher:
Polish Maintenance Society
(Warsaw)

Scientific supervision:
Polish Academy of Sciences Branch in Lublin

Member of:
European Federation
of National Maintenance Societies


Attention!

In accordance with the requirements of citation databases, proper citation of publications appearing in our Quarterly should include the full name of the journal in Polish and English without Polish diacritical marks, i.e. "Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability".


 

Submission On-Line

 
http://scientific.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=D

http://www.thomsonreuters.com/products_services/scientific/Journal_Citation_Reports

http://infobaseindex.com

http://www.info.scopus.com/why-scopus/publishers/?url=detail/what/publishers/

http://www.ebsco.com


MOST CITED

Update: 2020-08-23

1. COMPUTER-AIDED MAINTENANCE AND RELIABILITY MANAGEMENT SYSTEMS FOR CONVEYOR BELTS
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 3   Pages: 377-382   Published: 2014

Times Cited: 54
2. ON APPROACHES FOR NON-DIRECT DETERMINATION OF SYSTEM DETERIORATION
By: Valis, David; Koucky, Miroslav; Zak, Libor

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 1   Pages: 33-41   Published: 2012

Times Cited: 53
3. A NEW FAULT TREE ANALYSIS METHOD: FUZZY DYNAMIC FAULT TREE ANALYSIS
By: Li, Yan-Feng; Huang, Hong-Zhong; Liu, Yu; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 3 Pages: 208-214 Published: 2012

Times Cited: 46
4. APPLICATION OF NEURAL RECONSTRUCTION OF TOMOGRAPHIC IMAGES IN THE PROBLEM OF RELIABILITY OF FLOOD PROTECTION FACILITIES
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 20 Issue: 3 Pages: 425-434 Published: 2018

Times Cited: 42
5. INNOVATIVE METHODS OF NEURAL RECONSTRUCTION FOR TOMOGRAPHIC IMAGES IN MAINTENANCE OF TANK INDUSTRIAL REACTORS
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 21 Issue: 2 Pages: 261-267 Published: 2019

Times Cited: 38
6. PREDICTING THE TOOL LIFE IN THE DRY MACHINING OF DUPLEX STAINLESS STEEL
By: Krolczyk, Grzegorz; Gajek, Maksymilian; Legutko, Stanislaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 15 Issue: 1 Pages: 62-65 Published: 2013

Times Cited: 36
7. UTILIZATION OF DIFFUSION PROCESSES AND FUZZY LOGIC FOR VULNERABILITY ASSESSMENT
By: Valis, David; Pietrucha-Urbanik, Katarzyna

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 1   Pages: 48-55   Published: 2014

Times Cited: 35
8. MAINTENANCE DECISION MAKING BASED ON DIFFERENT TYPES OF DATA FUSION
By: Galar, Diego; Gustafson, Anna; Tormos, Bernardo; et al.
EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY 
Volume 14, Issue: 2   Pages: 135-144   Published:2012

Times Cited: 35
9. TESTS OF EXTENDABILITY AND STRENGTH OF ADHESIVE-SEALED JOINTS IN THE CONTEXT OF DEVELOPING A COMPUTER SYSTEM FOR MONITORING THE CONDITION OF BELT JOINTS DURING CONVEYOR OPERATION
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 34-39 Published: 2010

Times Cited: 28
10. DEVELOPMENT TRENDS IN MACHINES OPERATION MAINTENANCE
By: Legutko, Stanislaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 2 Pages: 8-16 Published: 2009

Times Cited: 32

 Task „Implementation of procedures ensuring  the originality of scientific papers published in the quarterly „Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability” financed under contract 532/P-DUN/2018 from the funds of the Minister of Science and Higher Education for science dissemination activities.
Str. 3-5
The damage accumulation zone ahead of the crack tip
Strefa kumulacji uszkodzeń przed wierzchołkiem propagującej szczeliny  


Str. 6-8
Verification of fracture criteria of elements with v-shaped notches
Weryfikacja kryteriów pękania elementów z karbami trójkątnymi  


Str. 9-12
Analytical constraints method and analytical elements method
Metoda więzów analitycznych i metoda elementów analitycznych  


Str. 13-14
Chosen questions of crack initiation and propagation in porous ceramic materials
Wybrane zagadnienia inicjacji i wzrostu pęknięć w porowatych materiałach ceramicznych  


Str. 15-17
Application of neural network to identification of dynamical process
Identyfikacja procesów dynamicznych z zastosowaniem sieci neuronowych  


Str. 18-20
A problem of the neural network utilization for identification of rock cutting process by rotating bits
Problemy wykorzystania sieci neuronowej do identyfikacji procesu skrawania skał nożami obrotowymi  


Str. 21-23
Use of numerical analysis to investigations the charge of flat knifes cutting off fragile material
Zastosowanie analizy numerycznej do badania obciążenia noży płaskich skrawających materiał kruchy  


Str. 24-26
Application of new solution of bell picksto mining of hard rocks
Zastosowanie noży specjalnych koronowych do urabiania skał zwięzłych  


Str. 27-31
Select problems of mechanics process of machine cutting of materials
Wybrane zagadnienia mechaniki procesu skrawania materiałów  


Str. 32-35
Separation of bigger rocky lumps in process of mining
Odspajanie większych brył skalnych w procesie urabiania  


Str. 36-40
Selected methods of measuring coal's mineability
Wybrane metody badania urabialności węgla  


Str. 41-42
Influence of changeable parameters of straight turning on final surface quality
Wpływ zmiennych parametrów toczenia wzdłużnego na jakość powierzchni obrobionej  


Str.43-46
The influence of the choice of reinforcement's bars on stress distribuction in concrete element
Wpływ doboru prętów zbrojeniowych na rozkład naprężeń w elemencie betonowym  


Str. 47-49
Influence of the limit state criterion on direction of the crack propagation in the elastic-brittle material
Wpływ warunku stanu granicznego na kierunek propagacji rysy w materiale sprężysto-kruchym  


Str. 50-52
Analysis of teeth interaction in the soil digging proces
Analiza oddziaływania układu zębów w procesie skrawania gruntu  


Str. 53-57
Experimental analysis of built-up edge effect during turning
Analiza doświadczalna zjawiska narostu podczas toczenia  


Str. 58-61
Thermographic evaluation of temperature distribution on surface of workpiece during non-orthogonal turning
Termograficzna ocena rozkładu temperatury na powierzchni przedmiotu obrabianego podczas toczenia nieortogonalnego  


Str. 62-65
Optimisation of technologic operation by modernisation the older generation machine tools
Optymalizacja operacji technologicznych poprzez modernizację obrabiarek starszej generacji  


Str. 66-68
Possibility of application of visual system ,,MicroScan" for geometrical dimensions measurement
Możliwości zastosowania systemu wizyjnego "MicroScan" do pomiarów wielkości geometrycznych  


Str. 69-71
Analytical estimation of drilling bits equipment wear
Ocena obliczeniowa zużycia uzbrojenia świdrów gryzowych  


Str. 72-74
Natural brittle materials cutting process analysis with the use of finite element method
Analiza procesu skrawania materiałów kruchych pochodzenia naturalnego z wykorzystaniem metody elementów skończonych  


 

Attachments: